Şcoala Doctorală Filosofie - Prezentare

The Doctoral School in Philosophy

În urma reorganizării studiilor universitare de doctorat în domeniul Filosofiei conform Regulamentului UBB de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat nr. 23160 din 21 octombrie 2011 prin unirea școlilor doctorale existente până atunci în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie s-a înființat Școala Doctorală de Filosofie.

 

ȘDF întrunește anual peste 50 de studenți-doctoranzi și peste 20 de profesori conducători de doctorat și cadre didactice afiliate ca îndrumători. Studiile de doctorat în ȘDF se desfășoară în limbile română, maghiară, sau într-o limbă de circulație internațională.

 

Pregătirea studenților-doctoranzi în domeniul filosofiei, sub forma doctoratului științific, este orientată spre principalele direcții de cercetare: fenomenologie, semiologie, hermeneutică, etică, estetică, filosofie politică, filosofia culturii și comunicării, istoria filosofiei, studii antice și medievale, filosofie românească, filosofie maghiară. Studiile de doctorat în cadrul ȘDF sunt deschise spre cercetări cu caracter aplicativ, inter- și transdisciplinar.

 

Studiile universitare de doctorat în cadrul ȘDF sunt organizate în concordanță cu activitatea științifică a cadrelor didactice și a studenților-doctoranzi desfășurată în două centre de cercetare: Centrul de Filosofie Antică și Medievală (Center for Ancient and Medieval Philosophy) și Centrul de Filosofie Aplicată (Center for Applied Philosophy). Astfel sunt asigurate dotările tehnice și materiale, sursele de informare și documentare necesare pentru activități de cercetare și îndrumare de bună calitate.

 

Membrii ȘDF sunt implicați în numeroase proiecte de cercetare internaționale, naționale și instituționale, susțin relații de colaborare științifică și profesională cu alte școli doctorale, cu centre de cercetare și instituții academice din țară și străinătate. Rezultatele lor sunt prezentate la conferințe, simpozioane, workshopuri precum și în numeroase publicații științifice apărute în reviste și la edituri acreditate și indexate în BDI. Anual se organizează sesiunea de comunicări științifice pentru studenții-doctoranzi și se scoate un Supliment Studia UBB cu publicațiile științifice ale doctoranzilor. Studenții-doctoranzi pot beneficia de burse de cercetare la universități din străinătate, iar prin obligațiile lor didactice pot obține și experiențe în domeniul predării.

 

Datorită eforturilor susținute ale membrilor ȘDF și a centrelor de cercetare se creează condiții favorabile pentru studenții-doctoranzi de a realiza cercetări originale, semnificative, finalizate în teze de doctorat valoroase.