Acte necesare / desfășurarea concursului

La Facultatea de Istorie şi Filosofie admiterea se realizează în una din cele două sesiuni (iulie sau septembrie), ierarhizarea celor admiși urmând să se facă pe baza criteriilor de admitere pentru fiecare specializare în parte.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări (în format .pdf, .jpg sau .png nu mai mari de 2MB) ale următoarelor acte:

 • fișă tip de înscriere completată și semnată
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 • diploma de licență și suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia;
 • adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2024) se încarcă în platformă în locul diplomei de licență
 • adeverință pentru cei care au mai făcut un masterat, de unde să rezulte forma de finanțare;
 • certificatul de naștere:
 • carte de identitate;
 • atestat/certificat de competență lingvistică;
 • cereri pentru categorii speciale de candidați: candidați cu dizabilități/cerințe educaționale speciale; candidați de etnie rromă; candidați proveniți din rândurile minorităților naționale; candidați proveniți din sistemul de protecție socială;
 • adeverință medicală tip care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare;
 • adeverință care atestă dreptul candidatului de a beneficia de reducere de taxă (dacă este cazul);
 • proiectul de cercetare (acolo unde este cazul);
 • portofoliu argumentativ (Curriculum Vitae și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice; acolo unde este cazul).

Documentele se vor încărca pe platforma accesibilă de pe site-ul UBB până în 17 iulie 2024, ora 24.00. Documentele încărcate după această oră nu vor fi luate în considerare. Numele fiecărui document va reflecta conţinutul său. 

 

Modul de desfăşurare a concursului: 

Concursul se organizează în mod separat pe specializări, formă de învățământ (zi sau ID) şi linii de studiu (română, maghiară). Pe fişa de înscriere, candidatul trebuie să îşi exprime opţiunile pentru o specializare, o formă de învățământ și o linie de studiu. În cazul în care doriți să candidați la mai multe specializări, vă veți regăsi pe listele de admitere la fiecare specializare în parte, cu condiția de a avea toate documentele încărcate corect și dovada achitării taxei de admitere pentru fiecare dintre specializările la care candidați, așadar dosare diferite pentru fiecare dintre specializări.

Exemple:

Dacă doriți să candidați:

 1. la specializarea Managementul securității în societatea contemporană, învățământ de zi și la aceeași specializare, învățământ la distanță, veți avea două candidaturi diferite, așadar va trebui să completați 2 Fișe de înscriere și să achitați 2 Taxe de admitere, regăsindu-vă pe două liste de admitere, în funcție de criteriile acestei specializări;
 2. la mai multe specializări ale aceluiași domeniu, de exemplu: Istorie, memorie, oralitate în secolul XX și Istoria și socio-antropologia epocii moderne veți avea două candidaturi diferite, va trebui să completați 2 Fișe de înscriere și să achitați 2 Taxe de admitere, regăsindu-vă pe două liste de admitere, în funcție de criteriile fiecărei specializări;
 3. la mai multe specializări din domenii diferite, de exemplu: Istorie contemporană și relații internaționale, linia maghiară respectiv Teorie critică și studii multiculturale, linia maghiară veți avea și aici 2 dosare diferite, pentru fiecare urmând să încărcați fișă de înscriere și să achitați taxa de admitere.

La confirmare vă puteți alege maximum două specializări dintre care doar pe una o veți putea studia la buget, cu condiția să fi fost admis la această formă de învățământ.

Vă sugerăm să bifați și o opțiune de taxă la una dintre specializările alese, pentru a nu intra direct pe lista de așteptare.

 

Etape obligatorii după înscriere:

În data de 20 iulie se afișează rezultatele admiterii, pe pagina web a facultăţii, la adresa:  http://hiphi.ubbcluj.ro. 

Etapa următoare este confirmarea locului:

 • În perioada 21-23 iulie (platforma se va închide în data de 23 iulie la ora 14.00), candidații declaraţi admişi trebuie să-și confirme locul obținut, prin completarea contractului de studii și achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare (pentru cei admiși la această formă de învățământ). Contractul de studii și dovada plății (700 lei pentru învățământul la zi, respectiv 650 lei pentru învățământul la distanță) se încarcă în platforma admiterii până în 23 iulie 2024 ora 14.00.
 • Candidații care au fost admişi la prima opţiune sau la „buget" dacă au candidat la o singură specializare vor bifa „confirm locul bugetat/cu taxă";
 • Candidaţii care au fost admişi la „taxă" vor bifa (Confirm locul „cu taxă" obţinut) şi Doresc redistribuire, pentru a rămâne în concurs pentru un loc bugetat. Nu există riscul de a pierde un loc odată obţinut!

 

Candidaţii admişi la studii finanţate de la buget vor depune la secretariat Diploma de Bacalaureat şi Foaia matricolă în original, precum și Adeverința de licență pentru absolvenții promoției 2024/Diplomă de licență și supliment pentru absolvenții promoțiilor anterioare în original* până la o dată care va fi comunicată ulterior. Candidaţii care nu vor depune aceste acte vor fi trecuţi automat pe un loc cu taxă, pierzând astfel locul bugetat.

 

*În cazul absolvenților Facultății de Istorie și Filosofie, actele în original (în cazul în care erau depuse la secretariat) vor fi preluate din dosarul existent.

 

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă (zi sau IFR) vor depune la secretariat copii simple ale Diplomei de Bacalaureat şi ale Foii matricole precum și Adeverința de licență pentru absolvenții promoției 2024/Diplomă de licență și supliment pentru absolvenții promoțiilor anterioare şi vor aduce originalele acestor acte pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul" sau copii legalizate dacă actele în original sunt depuse la o altă instituţie.

 

De asemenea, certificatele de naștere se vor aduce în original, împreună cu o copie simplă, pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul" sau se va depune o copie legalizată.

 

Candidaţii care au beneficiat de reducerea taxei de admitere vor depune la secretariat adeverinţa care le-a conferit acest drept, în original.

 

Dosarul se depune/se trimite la următoarea adresă:

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Universitatea Babeș-Bolyai

Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, camerele 148-150

400084 Cluj-Napoca, județul Cluj

 

Program cu publicul în perioada admiterii: între 9-15 în zilele lucrătoare.

Telefon contact: 0753 935 306.

Toate listele de rezultate, provizorii sau finale, se fac publice prin afişare pe pagina web a facultăţii, la adresa http://hiphi.ubbcluj.ro.