Acte necesare / desfășurarea concursului

La Facultatea de Istorie şi Filosofie admiterea se realizează în una din cele două sesiuni (iulie sau septembrie), ierarhizarea celor admiși urmând să se facă pe baza rezultatelor de la examenul de Bacalaureat. La înscriere, candidații trebuie să redacteze o scrisoare de motivație, ce va fi notată cu Admis/Respins (în platformă Admis = 1, Respins = 0).

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări (în format .pdf, .jpg sau .png nu mai mari de 2MB) ale următoarelor acte:

 • Scrisoarea de motivație, obligatoriu semnată. Descărcați formularul aici: limba română, limba maghiară, limba engleză
 • Fișa de înscriere a facultății completată cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare;
 • Fișa de înscriere generată de platformă: se descarcă, se semnează și se încarcă în platformă la secțiunea aferentă: Fișa tip platformă;
 • Adeverința care atestă dreptul candidatului de a beneficia de reducere de taxă (dacă este cazul);
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă față/verso (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (se scanează într-un singur fișier);
 • Diplomă obținută în cel puțin unul din ultimii trei ani la olimpiade sau sesiuni de conferințe științifice recunoscute de MEC (dacă este cazul);
 • Certificat de naștere;
 • Adeverință medicală tip care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare;
 • Candidaţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe un loc bugetat sau cu taxă vor încărca o adeverinţă care să ateste perioada în care au beneficiat de finanțarea unui loc bugetat în timpul primei specializări studiate.

 

Documentele se vor încarca pe platforma accesibilă de pe site-ul UBB până în 7 septembrie 2023  (platforma se va închide în data de 7 septembrie la ora 12.00, la prânz). Documentele încărcate după această dată nu vor fi luate în considerare. Numele fiecărui document va reflecta conţinutul său. 

 

 Modul de desfăşurare a concursului:

 

Concursurile se organizează în mod separat pe domenii, formă de învățământ (zi sau ID) şi linii de studiu (română, maghiară, engleză). Pe fişa de înscriere, candidatul trebuie să îşi exprime opţiunile pentru un domeniu, o formă de învățământ și o linie de studiu. În cazul în care doriți să candidați la mai multe domenii, vă veți regăsi pe listele de admitere la fiecare domeniu în parte, cu condiția de a avea toate documentele încărcate corect și dovada achitării taxei de admitere pentru fiecare dintre domeniile la care candidați.

 

Exemple:

Dacă doriți să candidați:

1. la Domeniul Istorie, învățământ de zi, linia română, respectiv Domeniul Istorie, învățământ la distanță (ID) linia română, veți avea două dosare diferite, așadar va trebui să completați 2 Fișe de înscriere și să achitați 2 Taxe de admitere, regăsindu-vă pe două liste de admitere, în funcție de media examenului de bacalaureat și de criteriile de departajare;

 

2. la toate specializările domeniului Istorie, forma de învățământ ZI (Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică):

a). veți avea de completat un singur dosar, de plătit o singură taxă de admitere, iar pe liste vă veți regăsi la una dintre cele 4 specializări, în funcție de media examenului de bacalaureat și de criteriile de departajare;

b). în cazul în care doriți să apăreți pe listele de admitere la fiecare dintre specializările domeniului Istorie, veți avea candidaturi diferite pentru fiecare specializarea aleasă, ceea ce înseamnă fișe de înscriere, respectiv taxe de admitere pentru fiecare specializare a domeniului aleasă;

 

3. la toate specializările domeniului Istorie, forma de învățământ ZI și la domeniul Studii de Securitate, linia de studiu română, învățământ de zi, veți avea două dosare diferite, va trebui să completați Fișe de înscriere diferite, veți achita 2 Taxe de admitere și vă veți regăsi pe două liste de admitere diferite: la una dintre cele 4 specializări ale domeniului Istorie (în funcție de media examenului de bacalaureat și a criteriilor de departajare) și la specializarea Studii de Securitate;

 

4. la domeniul Studii de Securitate, linia română și linia engleză: veți avea două dosare diferite, așadar va trebui să completați 2 Fișe de înscriere și să achitați 2 Taxe de admitere, regăsindu-vă pe două liste de admitere, în funcție de media examenului de bacalaureat și de criteriile de departajare.

La confirmare vă puteți alege maximum două specializări dintre care doar pe una o veți putea studia la buget, cu condiția să fi fost admis la această formă de învățământ.

Vă sugerăm să bifați și o opțiune de taxă la una dintre specializările alese, pentru a nu intra direct pe lista de așteptare.

 

Etape obligatorii după înscriere:

În data de 7 septembrie 2023 se afișează rezultatele admiterii, pe pagina web a facultăţii, la adresa:  https://hiphi.ubbcluj.ro

Etapa următoare este confirmarea locului:

 • În perioada 7-10 septembrie (platforma se va închide în data de 10 septembrie la ora 12.00, la prânz) candidații declaraţi admişi trebuie să-și confirme locul obținut, prin completarea contractului de studii și achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare (pentru cei admiși la această formă de învățământ). Contractul de studii și dovada plății (700 lei pentru învățământul la zi, respectiv 650 lei pentru învățământul la distanță) se încarcă în platforma admiterii până în 10 septembrie 2023 la ora 12.00, la prânz.
 • Candidații care au fost admişi la prima opţiune sau la „buget" dacă au candidat la o singură specializare vor bifa „confirm locul bugetat/cu taxă";
 • Candidaţii care au fost admişi la „taxă" vor bifa (Confirm locul „cu taxă" obţinut) şi Doresc redistribuire, pentru a rămâne în concurs pentru un loc bugetat. Nu există riscul de a pierde un loc odată obţinut!

Candidaţii admişi la studii finanţate de la buget vor depune la secretariat Diploma de Bacalaureat, Foaia matricolă în original, precum și celelalte documente menționate. Candidaţii care nu vor depune aceste acte vor fi trecuţi automat pe un loc cu taxă, pierzând astfel locul bugetat.

De asemenea, candidaţii care au ataşat la înscriere copii după diplomele de premianţi la olimpiade pe baza cărora au fost admişi cu media 10 vor depune la secretariat aceste diplome în original.

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor depune copii legalizate ale Diplomei de Bacalaureat şi ale Foii matricole şi vor aduce originalele acestor acte pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul" sau copii legalizate dacă actele în original sunt depuse la o altă instituţie.

 

De asemenea, certificatele de naștere se vor aduce în original, împreună cu o  copie simplă, pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul" sau se va depune o copie legalizată.

 

Dosarul se depune/se trimite la următoarea adresă:

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Universitatea Babeș-Bolyai

Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, camerele 148-150

400084 Cluj-Napoca, județul Cluj

 

Program cu publicul în perioada admiterii: între 9-15 în zilele lucrătoare.

Telefon contact: 0756 017 552.

 

Toate listele de rezultate, provizorii sau finale, se fac publice prin afişare pe pagina web a facultăţii, la adresa https://hiphi.ubbcluj.ro/