Istorie

Planuri de învăţământ:

Specializarea Istorie are ca obiectiv general pregătirea de specialişti în Domeniul Istorie, care să poată profesa în calitate de cadre didactice sau în cercetarea ştiinţifică de profil.

Specializarea Istorie are următoarele obiective specifice:

Insuşirea de către studenţi a conceptelor şi noţiunilor fundamentale ale Istoriei, obţinerea unei bune formaţii generale şi a unor cunoştinţe speciale asupra marilor epoci istorice.

Însuşirea regulilor şi principiilor metodologiei cercetării în Istorie.

Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a repera  opţiuni istoriografice, de a le analiza critic şi de a realiza sinteza acestora.

           Specializarea asigură dobândirea de către absolvenţi a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din domeniul Istorie, a unor cunoştinţe generale  din domeniul fundamental al ştiinţelor socio-umane , precum şi a capacităţii de a le aplica şi transmite în mod creativ. Vor fi formate deprinderi superioare de exprimare eficientă şi corectă, în scris şi oral, dezvoltarea unor capacităţi de comunicare interpersonală şi publică, de mediere interculturală la nivel superior, ca şi a abilităţilor de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane.

   Pentru atingerea obiectivelor generale, programul utilizează o pedagogie activă  în care studentul este îndemnat să joace rolul de actor al formării sale, prin lecturi pentru cursuri şi seminarii, întrebări şi dezbateri, analiză, interpretare şi comentariu.

            Se promovează studiul individual, precum şi  munca de echipă, pe parcursul semestrelor de studii şi în stagii anuale de practică de specialitate. Aceasta se desfăşoară la sfârşitul semestrelor 2 şi 4 şi urmăreşte formarea unor deprinderi practice de cercetare.

            Pregătirea în comunicare asigură însuşirea cel puţin a unei limbi a izvoarelor şi a unei limbi moderne, care asigură absolvenţilor un nivel ridicat în competiţia naţională şi internaţională.