Studii iudaice

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

Plan de învățământ - promoția 2023-2025

Plan de învățământ - promoția 2024-2026

 

Fişele disciplinelor

Introducerea specializării de studii iudaice este cuprinsă în strategia generală pe care Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Istorie – Filozofie şi Facultatea de Litere au adoptat-o după 1989 în vederea diversificării ofertei academice. Pe lîngă specializările cu tradiţie ale facultăţilor au fost introduse specializări noi care vizează limbi şi culturi mai puţin sau deloc studiate la nivel universitar pînă la acea dată. O mai bună cunoaştere a tuturor culturilor şi limbilor se înscrie în dezideratul şi obiectivele Uniunii Europene privind integrarea comunitară. De asemenea, introducerea specializării are în vedere integrarea şi compatibilizarea curriculară întrucît multe universităţi europene şi americane de prestigiu cu care UBB are acorduri de cooperare au în structura lor programe de studii iudaice şi limbă ebraică.
Specializarea este organizată de aşa manieră încît să satisfacă următoarele obiective:

  1. Să asigure un nivel de cunoaştere practică şi teoretică a culturii iudaice şi a limbii ebraice la standarde internaţionale
  2. Să ofere noţiunile fundamentale ale culturii, tradiţiei, istoriei literaturii evreieşti de expresie ebraică, idiş şi engleză.
  3. Să ofere cursantului o înţelegere cît mai complexă a spaţiului istoric, cultural evreiesc într-un context socio-cultural mai vast care să cuprindă atît teritoriul geografic oriental cît şi cel european.
  4. În ce priveşte nivelul limbii ebraice, la un număr total de aproximativ 160 de ore de limbă (scriere, lexic, structuri gramaticale, comprehensiune scrisă şi orală) în cei trei ani de studiu se are în vedere atingerea unui nivel echivalent nivelului aleph.
  5. Să familiarizeze studenţii cu intstrumentele de informare şi cercetare de care dispune Biblioteca de Studii Iudaice, filială a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, în vederea atragerii studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică concretizate în lucrări de dizertaţie masterale la specializarea studii iudaice sau în lucrări ştiinţifice pentru Conferinţele internaţionale anuale organizate de Institutul de Studii Iudaice al Facultăţii de Istorie – Filosofie
  6. Ţinînd cont de numărul destul de redus de ore din cadrul unui program masteral şi a interesului pronunţat al studenţilor, atât ca număr cât şi ca participare efectivă, se pune un accest deosebit pe activităţile extra-curriculare: conferinţe susţinute de profesori invitaţi de la universităţi şi centre de prestigiu din Israel, SUA, Franţa, Austria expoziţii, programe culturale studenţeşti, vizionări de filme.