BURSE

Studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN DE INFORMARE LA SERVICIUL SOCIAL sunt rugați să trimită electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa social@ubbcluj.ro
Pe extrasul de cont vă rugăm să menționați:
•    facultatea;
•    tipul bursei (performanță 1, performanță 2, socială);
•    anul de studiu.
De asemenea, vă rugăm să verificați că aveți trecut CNP-ul și să menționați dacă v-ați schimbat numele (unde e cazul).
Pentru toți studenții bursieri, care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă.

 

Studenții își pot verifica situația și în contul personal din Academic Info!

 

Lista studenților beneficiari ai burselor de performanță 1

Lista studenților beneficiari ai burselor de performanță 2

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social din fonduri proprii UBB

Lista studenților respinși  - burse de ajutor social din fonduri proprii UBB

 

Repartizarea fondului de burse

Repartizare burse performanță 1

Repartizare burse performanță 2

 

Regulamentul de burse al UBB

Criterii complementare ale facultății

 

În atenția studenților care aplică pentru obținerea burselor sociale semestrul I 2023-2024

Incepand cu data de 18 octombrie 2023, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordinului nr. 6463/2023, Dosarul de obtinere a bursei pe caz social contine aceleasi documente conform regulamentului de burse, cu exceptia adeverintelor de venit pe care institutia (UBB) le va solicita organului fiscal pe ultimele 12 luni anterioare cererii.

Prin urmare, toti studentii care au depus si vor depune dosar pentru obtinerea bursei pe caz social trebuie sa incarce in platforma Acordul olograf propriu și al membrilor familiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei de ajutor social, pana la data de 31 octombrie 2023.

Studentii care nu incarca aceste acorduri nu vor fi eligibili pentru obtinerea bursei (nu se poate face verificarea veniturilor la organul fiscal competent).

Important!

1. Calendarul de depunere a dosarelor pentru obtinerea bursei pe caz social ramane neschimbat, termenul limita este 20 octombrie 2023.

2. Pentru studentii care depun dosarele incapand cu 18 octombrie 2023, Anexa 8 ( Declaratia studentului) face referire la perioada septembrie 2022-august 2023.

Acord privind prelucrarea datelor personale - student

Acord privind prelucrarea datelor personale - membri familie

 

Acordurile GDPR ale studentilor si ale membrilor familiei  pentru bursele sociale se vor putea incarca in platforma de burse.

Studentul care are depus dosar de burse sociale intra in contul lui pe platforma si aici poate depune  acordurile cerute.

  • Poate descarca modelule de acorduri
  • Acordul studentului trebuie completat /semnat olograf/scanat in fisier pdf si incarcat in platorma
  • Acordurile membrilor familiei : se completeaza /semneaza olograf de catre  fiecare membru din familie care are acte in dosar, apoi se scaneaza TOATE acordurile intr-un SINGUR fisier pdf care se incarca in platforma.
  • Termen de depunere 31.10.2023 ora 16:00

 

BURSE DE MERIT/PERFORMANȚĂ/SOCIALE SEMESTRUL I 2023/2024

Termenul limită de depunere a cererilor pentru bursele de merit, performanță și sociale pentru semestrul I 2023/2024 este 20 OCTOMBRIE 2023, ora 16.00.

Acestea se depun doar în format electronic (un singur document în format .pdf), nefiind necesară depunerea lor în format fizic la secretariat!

Platforma va fi deschisă în data de 2 OCTOMBRIE 2023.

 

Calendarul de acordare a burselor pentru semestrul I, anul universitar 2023/2024

MODEL CERERE (merit și performanță)

DECLARAȚIE pe proprie răspundere referitoare la conformitatea documentelor

Cererea se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2023-2024

 

Termenul de depunere a dosarelor de bursă socială pentru semestrul II 2022/2023 este 20 OCTOMBRIE 2023, ora 16.00.

1. Documentele justificative necesare completării dosarului de bursă socială să găsesc în Regulamentul de burse al universității pentru anul universitar 2023-2024

2. Modelele de cerere tip, declarație pe proprie răspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pe caz social, formular de conformitate pentru bursă socială pe caz medical.

3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada  IUNIE-IULIE-AUGUST 2023 este 1898 LEI.

4. Dosarul cu toate documentele (un singur fișier în format .pdf) se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

5. După data de 20 octombrie 2023 nu vor fi luate în considerare dosarele incomplete.

 

IMPORTANT!

Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip, și NU cu Formularul "Verificare conformitate..."

Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere - Anexa 8 (scrisă de mână), conform modelului anexat la Regulament.

Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată în formularul "Verificare conformitate...", care va fi la începutul dosarului.

 

BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Rezultatele interviului pentru bursele speciale pentru activitate științifică

Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică

 

Calendarul competiției:   

- Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor: 5-20 octombrie 2023 (ora 16.00);

- Susținerea interviului: 31 octombrie, ora 13.30 (Decanatul Facultății de Istorie și Filosofie)

- Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți:

8 noiembrie 2023;   

- Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB:

9-21 noiembrie 2023;  

- Afișarea rezultatelor: 22 noiembrie 2023;   

- Semnarea contractelor de finanțare: 28 noiembrie 2023.  

 

Vă reamintim că dosarul trebuie să conţină:
a) cererea de acordare a bursei semnată de către student;
b) descrierea proiectului de cercetare;
c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare incluzând în textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, de către cadrul didactic, în cazul câștigării bursei; Coordonatorul stiintific trebuie să fie cadru didactic sau cercetător si să aibă o
relaţie contractuală cu UBB, cel puţin în perioada de derulare a bursei;
d) lucrările publicate și comunicările științifice în extenso prezentate de către solicitant;

În elaborarea proiectului, vă rugăm să aveţi în vedere şi criteriile proprii ale facultăţii.

Găsiţi aici modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică, atât varianta în limba română, cât şi cea în limba engleză (English version), pentru studenţii străini, precum şi anunţul în limba engleză (English anouncement)

 

BURSE SPECIALE ALE FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

 

Bursă de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul FILOSOFIE

La iniţiativa Doamnei Adna Linden, fostă studentă a Universității Babeș-Bolyai, se instituie bursa anuală de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul Filosofie (M.Phil. Graduation Scholarship), cu scopul de a stimula interesul pentru studierea aprofundată și cercetarea în domeniul Filosofie în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea Babeș-Bolyai. Bursa reprezintă o recompensă morală și materială pentru cel mai bun absolvent al unui program de masterat în domeniul Filosofie, cu rezultate originale în cercetarea filosofică.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Nicolae Bocşan”

La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Bursa „Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor Grigore Ciortea”

În anul Centenarului României, la iniţiativa Doamnei dr. Gabriela Livia Ieremia, s-a instituit bursa anuală (socială și de cercetare) pentru studii masterale „Profesor Grigore Ciortea”. Bursa este acordată în amintirea profesorului de istorie Grigore Ciortea, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei Transilvaniei în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj- Napoca.

Bursa „Grigore Ciortea” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții masteranzi cu posibilități financiare modeste, care au realizat o cercetare originală, referitoare la istoria Transilvaniei

Profesor Grigore Ciortea - scurtă biografie

Regulamentul de acordare a bursei

Câștigătoarea bursei din anul 2023 este studenta Crăciun Alina Maria de la specializarea de masterat Societate, artă, identități în Europa Centrală.

 

Bursa „Profesor dr. Ion Irimie”

Acordarea burselor de performanţă educaţională ce poartă numele profesorului Ion Irimie, personalitate marcantă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie şi sunt finanţate de către acesta se desfăşoară la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadru instituţional.

Câştigătorul bursei este studentul absolvent din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, domeniul Filosofie, specializarea Filosofie (română) cu cele mai bune performaţe pe durata studiilor, respectiv cu media aritmetică a tuturor anilor de studiu cea mai mare.

Regulamentul de acordare a bursei

 

MEDII

Istorie Anul I Anul II Anul III

Istoria artei Anul I Anul II Anul III

Arheologie

Arhivistică

Relații internaționale și studii europene Anul I Anul II Anul III

Științe ale informării și documentării

Etnologie

Turism cultural

Studii de securitate Anul I Anul II Anul III

Studii de securitate, linia engleză, Anul I Anul II Anul III

Filosofie

 

Toate specializările de licență linia maghiară

Toate specializările de masterat linia maghiară

 

Arheologie și studii clasice

Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Istoria și socioantropologia epocii moderne

Istoria Europei de Sud-Est

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene, Leadership și comunicare în organizațiile internaționale, Managementul securității în societatea contemporană, Securitate, intelligence și competitivitate în organizații

Studii iudaice

Ştiinţele informării şi documentării

Patrimoniu și turism cultural

Filosofie antică și medievală

Filosofie, cultură, comunicare