Admiterea la Şcoala doctorală de Filosofie

 

Procedura de înscriere online

Pentru candidații de cetățenie română, înscrierile pentru admitere se fac online prin încărcarea și transmiterea corectă pe platforma de admitere a tuturor documentelor necesare, conform perioadei:

 • Sesiunea iulie 2024: 15 – 19 iulie (în ultima zi de înscriere online, 19.07.2024, platforma va fi deschisă pentru candidați până la ora 14:00)
 • Sesiunea septembrie 2024: 4–9 septembrie (în ultima zi de înscriere online, 09.09.2023, platforma va fi deschisă pentru candidați până la ora 14:00) 

Contact cu secretarul școlii doctorale pentru admitere:

For the foreign candidates: https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/

 

Candidații sunt responsabili pentru încărcarea/transmiterea corectă a documentelor pe platforma de admitere conform indicațiilor specificate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. Documentele scanate necesare pentru înscriere sunt:

 

 • Fișa de înscriere (fișa de înscriere completată va fi generată prin introducerea datelor de către candidat pe platforma de înscriere online care va fi publică pe website-ul ISD și ȘDF în perioada de admitere). Pentru generarea fișei de înscriere, este necesar să fie introduse pe platforma online de înscriere datele de identificare personale conform cărții de identitate (buletinului de identitate), certificatului de naștere și/sau certificatului de căsătorie, dacă e cazul și conform celorlalte documente. Fișa de înscriere va fi însoțită de o anexă generată tot de platformă.
 • Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul Institutului de Studii Doctoralenumai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome
 • Curriculum Vitae format Europass
 • Lista lucrărilor științifice (dacă este cazul)
 • Diplomă de bacalaureat
 • Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia
 • Diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă. Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile din anul universitar 2023-2024 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare eliberat de CNRED.
 • Certificatul de naștere
 • Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie)
 • Carte de identitate
 • Dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (taxă de înscriere și procesare, în cazul în care plata nu se face online)
 • Proiect/propunere de cercetare doctorală (vezi ghid https://hiphi.ubbcluj.ro/SDF/Regulament.html)
 • Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională valabil la data susținerii examenului de admitere. În cazul în care candidatul nu deține un certificat de competență lingvistică, el trebuie să încarce o declarație în care optează pentru evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, prin participarea la proba-interviu din cadrul școlii doctorale în perioada concursului de admitere.

Desfășurarea probelor de concurs

 • Sesiunea iulie 2024: 22 – 26 iulie 2024
 • Sesiunea septembrie  2024: 10 – 16 septembrie 2024

Confirmarea ocupării locului

 • Sesiunea iulie 2024: 26 – 30 iulie (în ultima zi de confirmare, 30.07.2024, platforma va fi deschisă pentru candidați până la ora 14:00)
 • Sesiunea septembrie 2024: 16–19 septembrie (în ultima zi de confirmare, 19.09.2024, platforma va fi deschisă pentru candidați până la ora 14:00)

Pentru confirmarea locului în perioada 26-30 iulie/16–19 septembrie 2024, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor în vederea înmatriculării, conform prevederilor în vigoare, online pe platforma de admitere și fizic, la secretariatul ȘDF. Confirmarea ocupării locului se face online prin încărcarea contractului de studii semnat și urmărind instrucțiunile din platformă, onsite, la secretariatul ȘDF, prin depunerea următoarelor documente:

 • Fișa de înscriere generată în platformă datată, semnată de către candidat. Acest document, generat de platformă, se va tipări data și semna de către candidat. Vor fi marcate toate opțiunile privind ocuparea locurilor în vederea posibilității glisărilor pe locuri neocupate. Documentul este însoțit și de declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale datată și semnată.
 • Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website- ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome. Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere (în dosar) un document scris eliberat de către o organizație legală a rromilor (semnat și ștampilat), care atestă apartenența lor la această etnie. Documentul scris din partea unei organizații legal constituite a rromilor (indiferent de domeniul de activitate al organizației) trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia rromilor și nu faptul că acesta este membru al organizației în cauză.
 • Curriculum vitae, semnat și datat
 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul), semnată și datată
 • Originale (pentru efectuarea „copie conform cu originalul” de către secretarul ȘDF) ale documentelor: diplomă de bacalaureat; diploma de finalizare a studiilor de licență (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă); certificat de competență lingvistică;
 • Diploma de disertație sau, după caz, diploma de licență echivalentă, în original. Candidații care au promovat examenul de disertație în cursul anului universitar 2023- 2024 vor depune, pentru confirmarea ocupării locului, adeverința de absolvire, în original. Adeverința este eliberată de către instituția de învățământ absolvită; în ea se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidații înmatriculați la doctorat au obligația de a depune/înlocui adeverința de masterat la data expirării termenului ei de valabilitate, cu diploma corespunzătoare, în original.
 • Pentru candidații care au studii în străinătate se va transmite/depune în original, Atestatul/Adeverința de recunoaștere/echivalare a studiilor de către CNRED. Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul de resort.
 • Contractul de studii (în 4 exemplare) cu semnăturile doctorandului și ale conducătorului de doctorat.
 • Planul studiilor universitare de doctorat (în 4 exemplare) completat și semnat de către doctorand și conducătorul de doctorat. Acest document se editează pe computer conform indicațiilor din template (document disponibil pe site ISD și ȘDF). El va fi întocmit împreună cu conducătorul de doctorat utilizând oferta de Cursuri ale școlilor doctorale 2024-2025, care va fi publicată la pagina: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/scolile-doctorale/, conform indicațiilor oferite de secretarul Școlii Doctorale de Filosofie.
 • Certificatul de naștere, copie și original;
 • Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie);
 • Document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).
 • Documentul (chitanță, ordin de plată, mandat poștal) care dovedește plata taxei pentru concursul de admitere, dacă plata nu s-a realizat prin platforma de admitere
 • Proiectul de cercetare semnat
 • Candidații declarați admiși pe locuri bugetate cu bursă vor depune la secretariatul ȘDF, în momentul confirmării ocupării locului, un document emis de bancă care conține IBAN-ul contului curent pe numele candidatului.
 • Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului conform procedurii descrise mai sus, cu mențiunea că vor încărca în platformă, la confirmarea online, și vor depune la școala doctorală, la confirmarea onsite, chitanța prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește online sau la casieria facultății de care aparține conducătorul de doctorat (vezi liste afișate pe paginile https://doctorat.ubbcluj.ro/.

 

Pentru mai multe informații, consultați https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/admitere/.

Acces platformă de admitere:  https://admitere.ubbcluj.ro/