24 aprilie – 20 mai 2024

Programul EURO 200 pentru stimularea achiziționării de calculatoare

Programul „Euro 200" pentru stimularea achiziționării de calculatoare, adresat elevilor și studenților în vârstă de până la 26 de ani care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie se desfășoară și în acest an.

Dosarele pentru obținerea ajutorului financiar „Euro 200" pot fi depuse în format fizic la registratura UBB sau se pot trimite în format electronic la: mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro

Actele necesare în dosarul pentru obținerea ajutorului financiar „Euro 200" sunt:
1. cererea tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute în HG 1294/2004 );
2. actul de identitate al studentului care aplică (original și copie);
3. certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original și copie);
4. adeverințe de elev/student ale fraților;
5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original);
6. declarație pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 500 lei) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului (se va semna la depunere);
7. adeverința eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul I), respectiv adeverința din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I);
8. declarații privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate);
9. declarație pe propria răspundere că studentul deține documentele cerute la dosar în original și le va depune în format fizic dacă acestea vor fi solicitate de către universitate (formular tip la nivel de universitate).

Dosarele pot fi depuse/trimise până luni, 20 mai 2024, ora 16.00 în format fizic la registratura UBB sau se pot trimite în format electronic la: mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro

Formularele tip precum și legislația în vigoare pot fi găsite aici
Vor fi luate în considerare doar dosarele care conțin toate documentele.


Legea nr. 269/2004
H.G. nr. 1294/2004

Ordin ME 5423/19.04.2024  privind calendarul pentru acordarea ajutorului financiar în vederea achiziționării de calculatoare 2024

Adresa 5552/22.04.2024 referitoare la desfășurarea programului Euro 200

 

Model cerere

Model declarație privind bunurile mobile sau imobile ale familiei

Model declarație pe propria răspundere că studentul deține documentele cerute la dosar în original