Licenţă, masterat

 

Programarea susţinerii lucrărilor de licenţă şi disertaţie (21 februarie 2017)

 

 

Rezultatele probei scrise din cadrul examenului de licenţă (20 februarie 2017):

Conform Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 309/5 mai 2011 începând cu sesiunea de licenţă iulie 2012 "Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau fiecare din două probe, după cum urmează:
a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea (...) lucrării de licenţă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice."

Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

 

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat în şedinţa Senatului din data de 15.02.2016, intră în vigoare începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2015-2016

 

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluarea cunoştinţelor (sesiunile iulie 2016 şi februarie 2017):

Tipuri de certificate care pot fi recunoscute de către comisiile de licenţă pentru înscrierea la examenul de licenţă

 

Sesiunea februarie 2017:

Susţinerea examenului de licenţă: 20-21 februarie 2017
Susţinerea examenului de disertaţie: 21 februarie 2017

Dosarele de înscriere pentru susţinerea licenţei/disertaţiei se depuna la secretariatul facultăţii până joi, 16 februarie 2017.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • lucrarea de licenţă/disertaţie;
  Important: Lucrarea de licenţă/disertaţie se va depune şi în format electronic, pe CD
  - Toţi absolvenţii (licenţă şi master) vor depune împreună cu lucrarea o declaraţie semnată de cadrul didactic coordonator din care să rezulte că au îndrumat studentul la întocmirea lucrării. (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară)
 • certificatul de competenţă lingvistică eliberat de unul din Centrele Alpha sau Lingua, în original; (doar pentru licenţă)
 • certificatul de naştere (copie legalizată);
 • fişa de înscriere (se găseşte la secretariat);
  Fişele de înscriere la examenul de licenţă / disertaţie se pot descărca cu clic pe Fişa licenţă respectiv Fişa disertaţie
  Important: Fişele se listează faţă/verso
 • două fotografii 3/4
 • pentru absolvenţii studiilor de licenţă: copii conforme cu originalul sau copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat şi foii matricole;
 • pentru absolvenţii studiilor de masterat care susţin disertaţia:
  • - copii conforme cu originalul sau copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat şi foii matricole din liceu
  • - copii conforme cu originalul sau copii legalizate ale Diplomei de licenţă şi ale foii matricole/suplimetului de diplomă
  Adresa referitoare la actele care se depun la înscriere.
  Pentru studenţii care au în dosarele de înscriere la studii actele în original, copiile se vor face la secretariat.

La redactarea lucrării de disertaţie trebuie să se ţină seama de următoarele repere:

 • numărul minim de pagini este 60 (30 de pagini pentru absolvenţii cursurilor postuniversitare);
 • tipul de paragraf 1,5;

 

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluarea cunoştinţelor (sesiunile iulie 2017 şi februarie 2018):


Pentru păstrarea şi stocarea la secretariatul facultăţii a dosarelor de concurs cât şi a dosarelor absolvenţilor (diploma de Bacalaureat) peste data de 15 decembrie se percepe o taxă de 60 de lei pentru primii 2 ani şi de 200 de lei pentru perioade mai lungi de 2 ani.