Licenţă, masterat

 

Conform Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 309/5 mai 2011 începând cu sesiunea de licenţă iulie 2012 "Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau fiecare din două probe, după cum urmează:
a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea (...) lucrării de licenţă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice."

Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație


REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat în şedinţa Senatului din data de 15.02.2016, intră în vigoare începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2015-2016

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluarea cunoştinţelor (sesiunile iulie 2020 şi februarie 2021):

Îndrumător pentru redactarea lucrării de licenţă în domeniul Istorie

Ghid pentru redactarea şi susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie în domeniile Relaţii internaţionale şi studii europene şi Ştiinţe politice

Ghid pentru elaborarea lucrării de licenţă în domeniul Filosofie

 

La redactarea lucrării de disertaţie trebuie să se ţină seama de următoarele repere:

 • numărul minim de pagini este 60 (30 de pagini pentru absolvenţii cursurilor postuniversitare);
 • tipul de paragraf 1,5;

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • lucrarea de licenţă/disertaţie;
  Important: Lucrarea de licenţă/disertaţie se va depune şi în format electronic, pe CD
  - Toţi absolvenţii (licenţă şi master) vor depune împreună cu lucrarea o declaraţie semnată de cadrul didactic coordonator din care să rezulte că au îndrumat studentul la întocmirea lucrării. (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară)
 • certificatul de competenţă lingvistică eliberat de unul din Centrele Alpha sau Lingua, în original; (doar pentru licenţă)
 • certificatul de naştere (original şi copie);
 • două fotografii 3/4
 • pentru absolvenţii studiilor de licenţă: copii conforme cu originalul sau copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat şi foii matricole (în cazul în care diploma de bacalaureat a fost însoţită de foaie matricolă);
 • pentru absolvenţii studiilor de masterat care susţin disertaţia:
  • absolvenţi cu diplomă de licenţă eliberată de UBB
   • Diploma de licenţă
  • absolvenţi cu diplomă de licenţă eliberată de o altă universitate
   • copii conforme cu originalul sau copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat şi foii matricole din liceu (în cazul în care diploma de bacalaureat a fost însoţită de foaie matricolă);
   • copii conforme cu originalul sau copii legalizate ale Diplomei de licenţă şi suplimetului de diplomă sau ale foii matricole (în cazul în care diploma de licenţă a fost însoţită de foaie matricolă)
  Adresa referitoare la actele care se depun la înscriere.
  Pentru studenţii care au în dosarele de înscriere la studii actele în original, copiile se vor face la secretariat.
 • Tipuri de certificate de competenţă lingvistică care pot fi recunoscute de către comisiile de licenţă pentru înscrierea la examenul de licenţă

   

  Fişa de lichidare