Securitate, Intelligence şi competitivitate în organizaţii

Plan de învăţământ - promoţia 2019-2021

Plan de învățământ - promoția 2020-2022

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare al specializării

 

Inițierea masteratului Securitate, intelligence și competitivitate în organizații este rezultatul colaborării dintre Universitatea Babeș-Bolyai prin Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană și Academia Națională de Informații „MihaiViteazul", lider national în domeniul intelligence. În urma evaluărilor asupra pieței forței de muncă s-a putut constata că aceasta se manifestă tot mai dinamic, angajatorii - organizații publice sau private - căutând, cu asiduitate, persoane cu competențe înalte, apte să-și asume repsonsabilități noi care să conducă la creșterea competitivității organizațiilor.

Ca urmare, propunem o abordare nouă centrată pe oferirea de competențe profesionale specifice ocupațiilor la care absolvenții să poată accede după absolvire și care să le permită să participe activ la creșterea competitivității prin implementarea de măsuri multidimensionale de securitate și intelligence.

Competențele pe care le-am avut în vedere sunt cele incluse în standardele ocupaționale ale ocupațiilor: Analist de informații (cod COR 242224), Analist informații de firmă (cod COR 242222), Manager securitatea informației (cod COR 121118), Expert informaţii pentru afaceri (COR 242217), Manager al sistemului de management al riscului (cod COR 325708). Dintre aceste competențe subliniem câteva: stăpânirea interdisciplinară a cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale din domeniul securității, și utilizarea transdisciplinară a cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte şi proiecte asociate securității, competitivității și intelligence-ului în organizații; autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii; planificarea culegerii de informaţii, culegerea informaţiilor, verificarea şi colectarea datelor necesare raportului de informaţii de afaceri; prelucrarea informaţiilor, procesarea datelor şi informaţiilor și aplicarea metodelor şi tehnicilor de analiză de intelligence; oferirea de expertiză în domeniul realizării produselor de intelligence și valorificarea informaţiilor; protejarea informaţională a organizaţiei; stabilirea strategiei, obiectivelor și cadrului de management în domeniul securității informației, armonizate cu strategia organizației; proiectarea măsurilor de securitate organizațională și procedurală necesare pentru tratarea riscurilor de securitate a informației și managementul accesului la resurse și informații; proiectarea măsurilor de securitate în procesele operaționale și a măsurilor de securitate IT&C; aplicarea principiilor de management al riscului.

Masteratul Securitate, Intelligence și Competitivitate în Organizațiise va concentra pe implementarea unor metode specifice business intelligence-ului, în cele două dimensiuni ale sale: „competitive intelligence" și „competitive intelligence defensiv", pe oferirea unor cursuri specifice creșterii competitivității organizațiilor publice și private, dar și pe abordarea multidimensională a problematicii securității.

Pentru creșterea calității activității de predare în domeniul intelligence a fost realizat cu Academia Națională de Informații (ANI), lider național în domeniul intelligence, un protocol de colaborare care permite specialiștilor ANI să-și ofere experitiza în cadrul masteratului. De asemenea, pentru creșterea calității programului au fost cooptate cadre didactice consacrate de la alte facultăți din cadrul UBB precum și cadre didactice asociate care dețin o înaltă competență în domeniul intelligence dobândită în calitate de foști lideri în cadrul serviciilor de informații naționale, dar și ca inițiatori în plan național a domeniului business intelligence.

Programul de studii vine așadar cu un mix de cursuri care să urmărească implementarea metodelor de intelligence ca mijloc de creștere a competitivității oricărui tip de organizație completate cu cursuri specifice mediului antreprenorial centrate pe management și marketing. Problematica securității organizațiilor atât civile cât și publice, economice și chiar politice, îşi găseşte acoperirea curriculară şi tematică în cadrul noului masterat, într-o manieră adaptată cerinţelor pieţei forței de muncă.

Nu în ultimul rând, programul se subsumează recomandărilor Comisiei Europene privitoare la formarea de competențe profesionale bazate pe cunoaştere și anume a celor legate de formarea simţului iniţiativei şi al antreprenoriatului prin capacitatea de a transforma ideile în acţiune. Acest simţ presupune creativitate, inovaţie şi asumarea unor riscuri, precum şi capacitatea de a planifica şi gestiona proiectele în vederea atingerii obiectivelor.