Acte necesare la înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Istorie şi Filosofie sunt necesare următoarele documente:

 • Scrisoarea de motivaţie
 • Fişa de înscriere completată cu toate informaţiilor solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare); fişele cu omisiuni nu se iau în considerare. Fişele de înscriere sunt disponibile la Secretariatul facultăţii .
  Fişa cumulativă pentru candidaţii care doresc să se înscrie la mai multe domenii.
  Atenţie: dacă fişa nu se listează bine, Vă rugăm să salvaţi documentul pe calculatorul Dumneavoastră, apoi să-l listaţi.
 • dovada achitării taxei de procesare (50 de lei) şi a taxei de admitere (100 de lei). Plata taxei se poate face la casieria facultăţii, prin ordin de plată (prin bancă) sau prin mandat poştal, în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia (obligatoriu completă): Taxă de procesare sau admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie;
 • copie simplă a Cărţii de Identitate

La confirmarea locului, candidaţii vor preda următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat în original (candidaţii care depun doar cópii legalizate după diploma de bacalaureat sau adeverinţă nu pot fi admişi decât pe locuri cu taxă);
 • foaia matricolă eliberată de liceu;
 • certificatul de naştere în copie simplă şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau copie legalizată;
 • adeverinţă medicală tip, în original, cu menţiunea "Apt pentru studii superioare";
 • două fotografii 3x4cm;
 • declaraţie prin care se confirmă locul ocupat (se completează la secretariat);
 • Studenţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe loc bugetat/cu taxă vor aduce o adeverinţă care să ateste perioada în care au fost susţinuţi de la buget pe perioada primei specializări studiate.
 • un dosar plic;
 • O dată cu depunerea dosarului de înscriere, candidaţii admişi pe locuri cu taxă au obligaţia să plătească prima rată din taxa de şcolarizare .

Înscrierea şi confirmarea se fac personal sau de către o altă persoană în baza unei procuri nortariale.