Acte necesare / desfășurarea concursului

La Facultatea de Istorie şi Filosofie admiterea se realizează în una din cele două sesiuni (iulie sau septembrie), ierarhizarea celor admiși urmând să se facă pe baza rezultatelor de la examenul de Bacalaureat. La înscriere, candidații trebuie să redacteze o scrisoare de motivație, ce va fi notată cu Admis/Respins.

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări ale următoarelor acte:

 • Scrisoarea de motivație, obligatoriu semnată. Descărcați formularul aici: limba română, limba maghiară, limba engleză
 • Fișa de înscriere a facultății completată cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare;
 • Fișa de înscriere generată de platformă: se descarcă, se semnează și se încarcă în platformă la secțiunea aferentă: Fișa tip platformă
 • Dovada achitării taxei de procesare și a taxei de admitere, în cazul în care plata nu s-a realizat prin platforma admiterii;
 • Adeverința care atestă dreptul candidatului de a beneficia de reducere de taxă (dacă este cazul);
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă față/verso (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (se scanează într-un singur fișier);
 • Diplomă obținută în cel puțin unul din ultimii trei ani la olimpiade sau sesiuni de conferințe științifice recunoscute de MEC (dacă este cazul);
 • Certificat de naștere;
 • Adeverință medicală tip;
 • Candidaţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe un loc bugetat sau cu taxă vor încărca o adeverinţă care să ateste perioada în care au beneficiat de finanțarea unui loc bugetat în timpul primei specializări studiate.

 

Documentele se vor încarca pe platforma accesibilă de pe site-ul UBB până în 19 iulie 2021 la ora 12. Documentele încărcate după această oră nu vor fi luate în considerare. Numele fiecărui document va reflecta conţinutul său. 

 

 

Modul de desfăşurare a concursului:

 

 • Concursurile se organizează în mod separat pe domenii şi pe linii de studiu (română, maghiară, engleză). Pe fişa de înscriere, candidatul trebuie să îşi exprime opţiunile pentru un domeniu şi pentru o linie de studiu.
 • În cazul în care doriți să candidați la mai multe domenii, vă veți regăsi pe listele de admitere la fiecare domeniu în parte, cu condiția de a avea toate documentele încărcate corect și dovada achitării taxei de admitere. Exemplu: dacă doriți să vă înscrieți la domeniul Istorie (toate specializările - Istorie, Istoria artei, Arheologie, Arhivistică), la domeniul Studii de securitate linia de studiu română, respectiv engleză, va trebui să aveți 3 Fișe de înscriere, 3 Scrisori de motivație (una pentru domeniul Istorie, în limba română, una pentru domeniul Studii de securitate în limba română și una pentru domeniul Studii de securitate în limba engleză). În acest caz, taxa totală de admitere pe care trebuie să o achitați se calculează astfel: 150 lei domeniul Istorie, linia de studiu română + 100 lei pentru domeniul Studii de Securitate linia de studiu română + 150 lei pentru domeniul Studii de securitate linia de studiu engleză, așadar un total de 400 lei. Pe listele de admitere vă veți regăsi la domeniul Istorie (la una dintre cele 4 specializări), la domeniul Studii de securitate linia de studiu română, respectiv engleză fie în regim bugetat, fie la taxă, în funcție de media examenului de bacalaureat și de criteriile de departajare. La confirmare vă puteți alege maximum două specializări dintre care doar pe una o veți putea studia la buget, cu condiția să fi fost admis la această formă de învățământ.
 • Vă sugerăm să bifați și o opțiune de taxă la una dintre specializările alese, pentru a nu intra direct pe lista de așteptare.

Etape obligatorii după înscriere:

În data de 21 iulie se afișează rezultatele admiterii, pe pagina web a facultăţii, la adresa:  http://hiphi.ubbcluj.ro

Etapa următoare este confirmarea locului

 

 • În perioada 21 - 27 iulie (respectiv 10-13 septembrie), candidații declaraţi admişi trebuie să-și confirme locul obținut, prin completarea contractului de studii și achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare (pentru cei admiși la această formă de învățământ). Contractul de studii și dovada plății (650 lei pentru învățământul la zi, respectiv 600 lei pentru învățământul la distanță) se încărcă în platforma admiterii până în 27 iulie 2021 la ora 12, respectiv 13 septembrie ora 12.00.
 • Candidații care au fost admişi la prima opţiune sau la „buget" dacă au candidat la o singură specializare vor bifa „confirm locul bugetat/cu taxă";
 • Candidaţii care au fost admişi la „taxă" vor bifa (Confirm locul „cu taxă" obţinut) şi Doresc redistribuire, pentru a rămâne în concurs pentru un loc bugetat. Nu există riscul de a pierde un loc odată obţinut!

 

Candidaţii admişi la studii finanţate de la buget vor depune la secretariat Diploma de Bacalaureat şi Foaia matricolă în original până la o dată care va fi comunicată ulterior. Candidaţii care nu vor depune aceste acte vor fi trecuţi automat pe un loc cu taxă, pierzând astfel locul bugetat.

 

De asemenea, candidaţii care au ataşat la înscriere copii după diplomele de premianţi la olimpiade pe baza cărora au fost admişi cu media 10 vor depune la secretariat aceste diplome în original.

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor depune copii simple ale Diplomei de Bacalaureat şi ale Foii matricole şi vor aduce originalele acestor acte pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul" sau copii legalizate dacă actele în original sunt depuse la o altă instituţie.

 

De asemenea, certificatele de naștere se vor aduce în original, împreună cu o  copie simplă, pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul", sau se va depune o copie legalizată.

Candidaţii care au beneficiat de reducerea taxei de admitere vor depune la secretariat, la începutul anului universitar,  adeverinţa care le-a conferit acest drept, în original.

 

Toate listele de rezultate, provizorii sau finale, se fac publice prin afişare pe pagina web a facultăţii, la adresa http://hiphi.ubbcluj.ro.