Burse studenţi - semestrul II 2018/2019

Criterii complementare de acordare a burselor

Regulamente privind acordarea burselor pentru studenți

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ ŞI A CERERILOR DE BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞI DE MERIT PENTRU SEMESTRUL I 2019-2020 ESTE 18 OCTOMBRIE 2019

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2019-2020
 1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii, aprobat în 18 iulie 2017 (pag. 15);
  Important! Declaraţiile notariale întocmite pentru dosarele de acordare a burselor sociale sunt scutite de plata onorariilor, conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 46/2011, art. 26 alin. (1) lit. d)
 2. Modelele de cerere tip, declaraţie pe proprie raspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
 3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada iunie - august 2019 este 1263,00 lei;
 4. Dosarele (cu şină) complete se depun la Adm. şef de facultate începând cu 1 octombrie 2019, între orele 9-12.

  ATENŢIE!!
  Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate... » care va fi pus la începutul dosarului
  .

 

Bursa profesor dr. Nicolae Bocşan
La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Profesor dr. Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Bursa „Profesor dr. Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.
Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa profesor Grigore Ciortea

 

BURSELE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Lista preliminară a candidaţilor finanţaţi cu bursa speciala pentru activitatea ştiinţifică în anul universitar 2018-2019.
Lista urmează să fie supusă avizării Consiliului de Administraţie, în data de 19 noiembrie 2018.
Studenţii care se regăsesc pe listă vor aduce pînă în 23 noiembrie ora 12 la secretariatul facultăţii Contractul pentru atribuirea bursei completat în 2 exemplare şi semnat de către student şi coordonatorul ştiinţific.

Calendar:

 • 11.10.2018-25.10.2018 - depunerea dosarelor de candidatură la Decanatul Facultăţii
 • 26.10.2018- susţinerea proiectului, Decanat ora 10.00
 • 26.10.2018 - afişarea clasamentului
 • 29.10.2018-30.10.2018 - depunerea contestaţiilor
 • 31.10.2018 - trimiterea dosarelor catre CMCS

În vederea finalizării burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică acordate in anul universitar 2018-2019, va rugam sa aveti in vedere metodologia stabilita prin Hotararea Senatului si prevederile cuprinse in contractul pentru atribuirea burselor speciale pentru activitatea stiintifica, prin care:

 1. Fiecare bursier va depune pana la 31.07.2019 (an terminal), respectiv 30.09.2019 (an intermediar), la decanatul facultatii, dosarul de finalizare care va contine raportul stiintific final (format liber) vizat de coordonatorul stiintific, la care vor fi anexate toate materialele in extenso care reprezinta valorificarea rezultatelor stiintifice obtinute (lucrari publicate sau transmise spre publicare cu confirmare editoriala de primire, prezentari la conferinte/comunicate, programul conferintelor, brevete, etc.) si din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor contractuale;
 2. Decanatele facultatilor intrunesc comisiile de specialisti care evalueaza dosarele de finalizare a burselor speciale pentru activitatea stiintifica. Concluziile comisiei de specialisti se consemneaza intr-un proces verbal al sesiunii de evaluare, semnat de catre toti membrii comisiei de specialisti, care se adauga dosarului de evaluare.
 3. Dosarele complete vor fi transmise in atentia Centrului pentru Managementul Cercetarii Stiintifice (CMCS) pana la data de 15.10.2019, prin Registratura-UBB, urmand a fi supuse validarii Consiliului Stiintific al UBB.