Istoria artei

Planuri de învăţământ:

 

OBIECTIVELE SPECIALIZĂRII

Programul de licenţă îşi propune pregătirea de specialişti în domeniul istoriei artei, care să poată profesa în calitate de cadre didactice sau în cercetarea de profil; dobândirea de cunoştinţe fundamentale din domeniul istoriei artei româneşti şi universale; în domeniul artei antice, medievale, renaşterii, moderne sau contemporane, istoriografie şi muzeologie; a limbajului de specialitate al istoriei artei şi a capacităţii de a opera în mod corect cu acesta; cunoaşterea celor mai importante metodologii de cercetare şi a conceptelor moderne folosite în studiul istoriei şi teoriei artei; dezvoltarea capacităţii studenţilor de a înţelege dimensiunea istorică a dezvoltării fenomenelor artistice.

 

Relevanţa socială a specializării:

Specializarea asigură dobândirea de către absolvenţi a cunoştinţelor fundamentele şi de specialitate din domeniul istoriei artelor şi cunoştinţe generale din domeniul ştiinţelor socio-umane în special în domeniul istoriei şi muzeologiei. De asemenea se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a transmite cunoştinţele dobândite atât în scris cât şi oral. O atenţie deosebită se acordă însuşirii instrumentelor necesare în elaborarea de lucrări ştiinţifice. Se urmăreşte astfel să se ofere absolvenţilor posibilitatea de a se integra fără dificultate în diferite sectoare ale pieţei muncii.

 

Instrumente utilizate în atingerea obiectivelor:

Pentru a atinge obiectivele generale şi specifice, programul va utiliza o pedagogie activă în care studentul joacă un rol activ, prin accentul pus pe studiul individual în formarea sa prin lecturi pregătitoare pentru cursuri şi seminarii, întrebări la cursuri şi semninarii, analiză, interpretare şi comentariu de text, imagini, monumente şi artefacte. Au fost elaborate baze de date convenţionale şi digitate de imagini, culegeri de texte fundamentale şi speciale, suporturi de curs, caiete de seminar şi syllabusuri. Practica de specialitate se desfăşoară la finalul semestrelor 2 şi 4şi urmăreşte formarea unor deprinderi practice de cercetare în specializarea Istoria artei: documentare, metodologia cercetării, elaborarea de fişe de monument, inventariere, elaborarea de lucrări ştiinţifice etc.

Pregătirea în comunicare se asigură prin însuşirea a unei limbi străine de circulaţie internaţională, care să asigure absolvenţilor un nivel ridicat în competiţia naţională şi internaţională.

Pentru ocuparea unui loc de muncă în învăţământ se va asigura parcurgerea unui  modul de pregătire psiho-pedagogică (30 de credite) şi realizarea unui stagiu practic de predare în disciplinele de specialitate.