Lista de publicaţii
Profesor emerit dr. Ovidiu MUREŞAN

 

I.Cărţi

 

De lîngă Plevna.Războiul de independenţă în presa transilvăneană, Ed. „Dacia", Cluj, 1977, 312 p./în colaborare cu Titus Moraru/.

1877 în proză scurta, Ed Militară, Bucureşti, 1987, p. 196./în colaborare cu Titus Moraru/.

Judecata lui Paris. Studii şi eseuri, Editura Aperta, Cluj-Napoca, 1996, 142 p.

Renaşterea europeană în viziunea istoriografiei româneşti, Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 1997, p. 180.

Istoria românilor. Virgil Cândea, coordonator. O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716), vol. 5. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, 1123 p. /În colaborare cu: A. Andea, C. Bălan, P. Cernovodeanu/.

Istoria românilor. Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu, coordonatori. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor (1711-1821). Vol. 6. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, 1072 p. /In colaborare cu: A. Andea, C. Bălan, P. Cernovodeanu/.

Renaştere, umanism, papalitate în secolul al XV-lea, Ed. Tribuna, Cluj- Napoca, 2005, 160 p.

Sensurile labirintului, Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 2006, 160 p.

Sisteme de securitate în Evul Mediu şi la începutul epocii moderne, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2009.

II. Studii şi articole

a.în reviste de specialitate

Vasile Pârvan şi Renaşterea italiană, în Steaua, (28), nr.6, 1977, p. 44.

Evoluţia istoriografiei în epoca Renaşterii, în Studia hist., (24), fasc. 2, 1979, p. 25-30.

Alexandru Odobescu şi problemele Renaşterii, în Steaua, (30), nr.3, 1979, p.8.

Doctorul Honigberger, real şi fantastic, în Steaua, (31), nr. 5, 1980, p. 52.

Un medic transilvănean în romanele lui Joseph Conrad, în Steaua, (31), nr. 9, , 1980, p.31.

Lucian Blaga şi orizontul subconştientului latino-american, în Alba-Iulia, nr. 2, 1985, p.2-3.

Andrei Oţetea - Author of a Marxist Version on the Renaissance Phenomenon, în Studia hist., (31), fasc. 1, 1986, p. 16-34.

La relation Moyen Age-Byzance-Renaissance dans l'opinion de N. Iorga, în Studia hist., (35), nr. 2, 1990, p. 12-27. p. 58-59.

Evul Mediu şi Renaşterea în opera istorică a lui Gh. I. Brătianu, în Steaua (41), nr. 9, 1990,

Noi contribuţii cu privire la preocuparea istoriografiei din secolul al XIX-lea asupra fenomenului Renaşterii, în Studia hist., (37), nr.1-2, 1992, p. 87-95.

Evul Mediu şi Renaşterea în opera istorică a lui Gh. I. Brătianu, în Studia. hist., (38), nr.1, 1993, p. 28-38.

Un medic braşovean la curtea hanului tătar din Buceac, în Vatra, (25), nr. 7, 1995, p. 88-89.

Jean Voinesco II: un révolutionnaire roumain quarante-huitard et la France, în Etudes Danubiennes, XV, nr. 2, 1999, p.21-29.

Echivalenţe umaniste europene în cultura românească din secolele XVI-XVII, în AUO, X, 2000, p. 38-45.

Opinii asupra renaşterii europene în opera istorică a lui A. D. Xenopol, în AUETM, 1999 - apărut 2001, p. 253-256.

A. D. Xenopol - metoda şi practica istoricului, în AUETM, 2000 - apărut 2001, p.423-425.

Ion Voinescu II - un revoluţionar român paşoptist şi Franţa, în AUO, 11, 2001, p. 170-180.

Memoriu topografic şi statistic asupra Basarabiei, Valahiei şi Moldovei, provincii ale Turciei din Europa, în IMPACT (40), II, Oradea, 2004, p. 9.

Relaţii moldo-veneţiene în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, în AIICN „G. Bariţ" (XLIII), Ed. Academiei, Cluj-Napoca, 2004 - apărut 2005, p. 35-56.

Un best-seller italian de la sfârşitul secolului al XVII-lea cu privire la oraşele şi cetăţile din Banat şi vestul Transilvaniei, în AMN (39-40), Istorie, II, 2002-2003, Cluj-Napoca, 2005, p. 173-185.

Epidemiile în Evul Mediu, în Anuarul asociaţiei profesorilor de istorie din România - Filiala Bistriţa- Năsăud, I, 2006, p. 165-170.

Ioan/Iancu de Hunedoara - prototipul cruciatului exemplar în opera istorică şi epistolară a umanistului italian Enea Silvio Piccolomini, în Tribuna, nr. 102, 2006, p.V-VI.

Mihai Viteazul - personaj marcant al Renaşterii europene, în Tur d'art, nr. 1, 2007, p. 26-27.

The Relations between Moldavia and V enice during the Reign of Stephen the Great, în Mélanges d'Histoire Générale.Nouvelle Série, Cluj-Napoca, 2007, p. 87-106.

Der junge Mathias Rex in den historischen und autobiographischen Werke des Humanisten Enea Silvio Piccolomini, în Transilvanian Review, XVIII (2009), 3, p. 32-41

b. în volume de studii

Un erou al Războiului de Independenţă:maiorul Murgescu. Ecouri în presa din Transilvania, în Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca,1977, p.351-352.

P.P. Panaitescu despre specificul Renaşterii în Ţările române, în Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşan la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară clujeană, 1998, p. 542-550.

Evul mediu şi Renaşterea în opera istorică a lui Gh. I. Brătianu, în:Incursiuni în opera istorică a lui Gh. I. Brătianu. Studii şi interpretări istorice, Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999, p. 59-70.

Nicolae Iorga istoric al Unirii, în: 1918-1998. Aradul şi Marea Unire, Arad, 1999, p. 36-39.

O noapte a Sf. Bartolomeu care a durat mai bine de patru decenii, în: Un destin istoric: Biserica Română Unită, Tîrgu Mureş, 1999, p. 191-193.

Ideea latinităţii şi a continuităţii românilor în opera umanistului italian Enea Silvio Piccolomini. în: Călin Florea, Ciprian Năprădean, coordonatori. Societate şi civilizaţie. Profesorului universitar dr. Marcel Ştirban la împlinirea a şapte decenii de viaţă. Târgu Mureş, Ed. „Dimitrie Cantemir", 2002, p. 71-75.

Influenţe umaniste europene în cultura românească din secolele XVI-XVII. În: Avram Andea, editor. Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române. Cluj-Napoca, Presa Universitară, 2003, p. 169-176.

Regimul alimentar imaginar al secolelor XVI-XVII. De la gastrosophia utopiilor la bulimia distopiilor. În: Identităţi şi sensibilităţi alimentare europene, Caiete de antropologie istorică, (V), nr.1-2(8-9), 2006, p.67-87.

Relatările călătorilor străini despre Ştefan Bocskai şi epoca sa, în Principele Ştefan Bocskai şi epoca sa, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 76-84.

Campanii legislative în vederea combaterii fumatului desfăşurate în Principatul Transilvaniei pe parcursul ultimelor decenii ale secolului al XVII-lea, în: Naţiune şi europenitate. Studii istorice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007., p.114-121.

José Ortega y Gasset şi dramele istoriei nevertebrate, în Biserică, Societate, Identitate, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 595-598.

Un bestseller italiano della fine del XVII secolo riguardante la cittá e le fortezze del Banato e della Transilvania occidentale, în L'Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civilitá (1300-1700), Brăila-Veneţia, 2007.

John Hunyadi - the Ideal Crusader - in Aeneas Silvio Piccolomini's Letters and Historical Writings, în Mélanges d'Histoire Générale.Nouvelle Série,I/2, Cluj-Napoca, 2009.

Proiecte româneşti de federalizare în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului XX, în vol. Politici imperiale în estul şi vestul spaţiului românesc, Ed. Universităţii din Oradea, Ed. Cartdidact din Chişinău, Oradea/Chişinău, 2010, p. 311-320.

Personalitatea lui Sigismund de Luxemburg oglindită în opera istorică şi memorialistică a umanistului italian Enea Silvio Piccolomini, în vol. Istoria culturii. Cultura istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 364-371.

Confruntarea cu maladiile contagioase în timpul domniei lui Mathia Corvin, în Studia varia in honorem professoris Ştefan Ştefănescu octogenarii, Editura Academiei Române, Bucureşti 2009, p. 271-281.

Portretul tânărului Matthias Rex, în vol. Pe urmele trecutului, Cluj-Napoca, 2009, p. 151-159.

III. Manuale. Cursuri universitare

Manual de istorie pentru clasa a X-a, Ed. „Gil Educaţional", 1999. /În colaborare/.

Introducere în istoria medie universală, Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 2002, p. 111.

Manual de istorie pentru clasa a X-a.(În colaborare cu: I.A.Pop, M.Arghir, Gh.Berar, V. Boşcăneanu, M.Colceriu, M.Comşa, V.Moldovan, R.Păun, M.Riţiu), ed. a II-a, Zalău, Ed. Gil Educaţional, 2002, p. 215.

Sinteză de istorie medie universală (sec. IV-XIII), Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 2003, p. 132.

De la Antichitatea târzie la Amurgul Evului Mediu (sec.IV-XIII), Ed Todesco, Cluj-Napoca, 2004, p.160.

De la Antichitatea târzie la Amurgul Evului Mediu (sec. IV-XIII), ed. a II-a, Ed Todesco, Cluj-Napoca, 2006.

De la Antichitatea târzie la Amurgul Evului Mediu (sec. IV-XIII), ed a III-a, Ed Todesco, Cluj-Napoca, 2007.

  •