Admiterea la Şcoala doctorală de Filosofie

Confirmarea ocupării locului

Pentru confirmarea locului în perioada 16-20 septembrie, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor depune fizic, în original (în locația menționată pe site) și online (pe platforma de admitere), în vederea înmatriculării, diploma de disertație sau, după caz, diploma de licență echivalentă, iar candidații care au promovat examenul de disertație în cursul anului universitar 2021-2022 vor depune adeverința de absolvire. Această adeverință va fi înlocuită cel târziu până la data expirării termenului ei de valabilitate cu diploma corespunzătoare, în original. Pentru candidații care au studii în străinătate se va transmite/depune în original Atestatul/Adeverința de recunoaștere/echivalare a studiilor de către CNRED. Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la Școala Doctorală de Filosofie/Institutul de Studii Doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă.

Procedura de înscriere online

Pentru candidații de cetățenie română, înscrierile pentru admitere se fac online prin încărcarea și transmiterea corectă pe platforma de admitere a tuturor documentelor necesare, conform perioadei:

 • 5 – 9 septembrie 2022

Contact cu secretarul școlii doctorale pentru admitere:

Pentru candidații străini, înscrierile pentru admitere se fac la Institutul de Studii Doctorale (clădirea Echinox, etaj 1, str. Universității nr. 7-9).

For the foreign candidates, the registration for admission is taking place at the Institute for Doctoral Studies (Echinox building, 1st floor, Universitatii 7-9 str.). See https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/.

 

Candidații sunt responsabili pentru încărcarea/transmiterea corectă a documentelor pe platforma de admitere conform indicațiilor specificate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. Documentele scanate necesare pentru înscriere sunt:

 

 • Fișa de înscriere (fișa de înscriere completată va fi generată prin introducerea datelor de către candidat pe platforma de înscriere online. Pentru generarea fișei de înscriere, este necesar să fie introduse pe platforma online de înscriere datele de identificare personale conform cărții de identitate (buletinului de identitate), certificatului de naștere și/sau certificatului de căsătorie, dacă e cazul și conform celorlalte documente. Fișa de înscriere va fi însoțită de o anexă generată tot de platformă.
 • Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome
 • Curriculum Vitae format Europass
 • Lista lucrărilor științifice (dacă este cazul)
 • Diplomă de bacalaureat
 • Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia
 • Diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă. Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile din anul universitar 2021-2022 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare eliberat de CNRED.
 • Certificatul de naștere
 • Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie)
 • Carte de identitate
 • Dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (taxă de înscriere și procesare, în cazul în care plata nu se face online)
 • Proiect/propunere de cercetare doctorală
 • Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională care să ateste stăpânirea unei limbi de circulație internațională, la un nivel minim conform Anexei 1 din Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2022-2023, disponibilă pe https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/. În cazul în care candidatul nu deține un certificat de competență lingvistică, el trebuie să încarce o declarație în care optează pentru evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, prin participarea la proba-interviu din cadrul școlii doctorale în perioada concursului de admitere.

Pentru mai multe informații, consultați https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/.