Admiterea la Şcoala doctorală de Filosofie

Confirmarea ocupării locului

Doctoranzii admiși trebuie să confirme ocuparea locului în perioada 22 – 24 septembrie 2020. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat și încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de Secretariatul Școlii Doctorale de Filosofie (ȘDF) sau Institutul de Studii Doctorale (ISD). Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face și dovada plății taxei de școlarizare. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate și nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Procedura de înscriere online

Pentru candidații de cetățenie română, înscrierile pentru admitere se fac online prin încărcarea și transmiterea corectă pe platforma de admitere (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/) a tuturor documentelor necesare, conform perioadei:

 • 31 august – 4 septembrie 2020

Contact cu secretarul școlii doctorale pentru admitere:

 • Vlad ILE , tel. 0752019594, email vladilelucian@gmail.com

 

Pentru candidații străini, înscrierile pentru admitere se fac la Institutul de Studii Doctorale (clădirea Echinox, etaj 1, str. Universității nr. 7-9).

For the foreign candidates, the registration for admission is taking place at the Institute for Doctoral Studies (Echinox building, 1st floor, Universitatii 7-9 str.). See https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/.

 

Candidații sunt responsabili pentru încărcarea/transmiterea corectă a documentelor pe platforma de admitere (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/) conform indicațiilor specificate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. Documentele scanate necesare pentru înscriere sunt:

 • fișa tip de înscriere (semnată)
 • cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome
 • Curriculum Vitae și lista lucrărilor
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia
 • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia
 • diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă
 • certificatul de naștere
 • certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie)
 • carte de identitate
 • declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (disponibilă pe platforma de înscriere)
 • dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere și procesare)
 • proiect/propunere de cercetare doctorală pentru proba scrisă

Pentru mai multe informații, consultați https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/.