Admiterea la Şcoala doctorală de Filosofie

Confirmarea ocupării locului

Pentru confirmarea locului în perioada 15-17 septembrie, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor depune fizic, în original (în locația menționată pe site) și online (pe platforma de admitere), în vederea înmatriculării, diploma de disertație sau, după caz, diploma de licență echivalentă, iar candidații care au promovat examenul de disertație în cursul anului universitar 2020-2021 vor depune adeverința de absolvire. Pentru candidații care au studii în străinătate se va transmite/depune în original Atestatul/Adeverința de recunoaștere/echivalare a studiilor de către CNRED. Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la Institutul de Studii Doctorale sau secretariatul ȘDF a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă.

Procedura de înscriere online

Pentru candidații de cetățenie română, înscrierile pentru admitere se fac online prin încărcarea și transmiterea corectă pe platforma de admitere (https://admitere2021.ubbcluj.ro/) a tuturor documentelor necesare, conform perioadei:

 • 30 august – 7 septembrie 2021

Contact cu secretarul școlii doctorale pentru admitere:

 • Vlad ILE , tel. 0752019594, email: vlad.ile@ubbcluj.ro; vladilelucian@gmail.com

Pentru candidații străini, înscrierile pentru admitere se fac la Institutul de Studii Doctorale (clădirea Echinox, etaj 1, str. Universității nr. 7-9).

For the foreign candidates, the registration for admission is taking place at the Institute for Doctoral Studies (Echinox building, 1st floor, Universitatii 7-9 str.). See https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/.

 

Candidații sunt responsabili pentru încărcarea/transmiterea corectă a documentelor pe platforma de admitere (https://admitere2021.ubbcluj.ro/) conform indicațiilor specificate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. Documentele scanate necesare pentru înscriere sunt:

 • Fișa de înscriere semnată (fișa de înscriere completată va fi generată prin introducerea datelor de către candidat pe platforma de înscriere online care va fi publică pe website-ul ISD în perioada de admitere https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/). Pentru generarea fișei de înscriere, este necesar să fie introduse pe platforma online de înscriere datele de identificare personale conform cărții de identitate (buletinului de identitate), certificatului de naștere și/sau certificatului de căsătorie, dacă e cazul și conform celorlalte documente

 • Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome

 • Curriculum Vitae

 • Lista lucrărilor științifice (dacă este cazul)

 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia

 • Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia

 • Diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă. Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile din anul universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma

 • Certificatul de naștere

 • Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie)

 • Carte de identitate

 • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (disponibilă pe platforma de înscriere)

 • Dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere și procesare)

 • Proiect/propunere de cercetare doctorală pentru proba scrisă

Pentru mai multe informații, consultați https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/.