Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie

Prima pagină > Statutul centrului

Statutul centrului

S T A T U T

DE FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE FILOSOFIE ANTICĂ ȘI MEDIEVALĂ

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Centrul de Filosofie Antică și Medievală, având denumirea în limba engleză „Ancient and Medieval Philosophy Center” și acronimul CFAM, denumit în continuare Centru, se constituie ca structură de cercetare în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, pe lângă Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească, în vederea concentrării eforturilor de cercetare în domeniul istoriei filosofiei antice și medievale, precum și pentru sprijinirea dezvoltării învățământului superior în acest domeniu.

Art. 2. Sediul Centrului este în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 139.

Art. 3. Centrul se constituie pe o perioadă nelimitată.

CAPITOLUL 2. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CENTRULUI

Art. 4. Centrul are în vederea lărgirea și cultivarea studiilor de filosofie antică și medievală în Universitatea „Babeș-Bolyai”. Scopul determinat al înființării Centrului este realizarea unor echipe de lucru care să publice sistematic lucrările de referință ale filosofiei antice și medievale absente în limba română și necesare unei formări filosofice competente.

Art. 5. Pentru realizarea acestui scop, Centrul se declară deschis oricărei inițiative de stat sau private, orientată spre asimilarea, promovarea, dezvoltarea și publicarea studiilor de filosofie antică și medievală.

Art. 6. Centrul de cercetare își propune ca principale obiective:

a) publicarea sistematică a lucrărilor de referință ale filosofiei antice și medievale absente sau ale căror traduceri sunt învechite sau neprofesionale;

b) crearea unor specialiști în paleografia greacă și latină, capabili să editeze manuscrise și să valorifice fondul autohton de manuscrise existente în bibliotecile românești;

c) valorificarea rezultatelor obținute de echipa Centrului în cadrul Programului de Masterat în Filosofie Antică și Medievală care funcționează pe lângă Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească, precum și în cadrul programelor doctorale din Universitatea „Babeș-Bolyai” ale căror teme fac parte din domeniul istoriei filosofiei antice și medievale;

d) organizarea de conferințe, simpozioane, dezbateri, cercuri de studii și programe de cercetare;

e) stabilirea de legături cu organizații, programe, demersuri și personalități culturale, din țară și străinătate, reprezentative pentru câmpul teoretic abordat în strategia și obiectivele Centrului;

f) obținerea de granturi, burse, contracte de cercetare pentru susținerea activităților Centrului.

g) implicarea activă a studenților, masteranzilor, tinerilor doctoranzi în activitățile Centrului;

CAPITOLUL 3. MEMBRII CENTRULUI

Art. 7. Membrii fondatori ai Centrului sunt persoane fizice cu competențe profesionale în domeniul istoriei filosofiei antice și medievale sau al filologiei clasice, care cunosc statutul acestuia, își exprimă acordul cu prevederile sale, își exprimă intenția de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului și sunt de acord cu actele de constituire a acestuia.

Art. 8. Poate deveni membru al Centrului orice persoană fizică având competențe profesionale în domeniul istoriei filosofiei antice și medievale sau al filologiei clasice, care cunosc statutul acestuia, își exprimă acordul cu prevederile sale, își exprimă intenția de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului și care completează o cerere de adeziune. Cererea este analizata și validata de Adunarea Generală a Membrilor Centrului.

Art. 9. Centrul poate desemna membri de onoare, persoane fizice din țară și străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creșterea prestigiului Centrului. Membrii de onoare nu pot fi aleși în organele de administrație, conducere și control ale Centrului și nu au drept de vot.

Art. 10. Toți membrii Centrului au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile Statutului și deciziile organelor de conducere ale Centrului;

b) să acționeze pentru realizarea obiectivelor și să contribuie prin activitatea lor la creșterea prestigiului Centrului;

c) să nu întreprindă acțiuni contrare prevederilor prezentului statut și intereselor Centrului.

Art. 11. Toți membrii Centrului au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare sau control ale Centrului;

b) să facă propuneri de completare și modificare a prezentului statut, în scopul îmbunătățirii activității Centrului;

c) să consulte hotărârile și procesele verbale ale ședințelor Adunării Generale.

Art. 12. Calitatea de membru al Centrului se pierde:

a) la cerere;

b) prin excludere, ca urmare a încălcării prezentului statut, a hotărârilor organelor de conducere sau ca urmare a angajării persoanei respective în acțiuni contra legii. Excluderea se dispune prin consens de către toți membrii Centrului.

CAPITOLUL 4. ORGANIZARE ȘI CONDUCERE

Art. 13. Organismul de funcționare al Centrului este Adunarea Generală a Membrilor Centrului care se consideră legal constituită în prezența a 2/3 din numărul membrilor. Adunarea Generală se întrunește în mod ordinar o dată pe an și în mod extraordinar la cererea unuia dintre organele de conducere specificate în art.13 sau la cererea depusă de cel puțin 1 din membrii Centrului. Adunarea Generală are următoarele competențe:

a) modificarea Statutul Centrului;

b) numirea și revocarea organelor de conducere;

c) deciderea excluderii membrilor din Centru;

d) deciderea acordării titlului de membru onorific;

e) aprobarea Planului anual de administrare a fondurilor Centrului.

Art. 14. Centrul are următoarele organisme de conducere și administrare:

a) Directorul Centrului;

b) Secretarul științific general al Centrului.

Art. 15. Directorul Centrului este ales de către Adunarea Generală a Centrului, pentru un mandat de 4 ani. Atribuțiile Directorului Centrului sunt:

a) gestionarea problemelor curente;

b) reprezentarea Centrului în relațiile cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;

c) reprezentarea Centrului în relațiile cu alte structuri de cercetare din țară și străinătate.

Art. 16. Secretarul științific general al Centrului este propus de Directorul Centrului și validat de Adunarea Generală a Centrului. Secretarul științific general are următoarele atribuții:

a) asigură comunicarea cu membrii Centrului;

b) îl susține pe Directorul Centrului în activitățile curente;

c) organizează, actualizează și arhivează documentele privind activitatea științifică;

d) reprezintă Centrul în lipsa și la cererea Directorului;

e) urmărește organizarea proiectelor de cercetare ale Centrului.

CAPITOLUL 5. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 17. Dizolvarea sau lichidarea Centrului pot fi făcute doar la dorința membrilor Centrului cu un vot de 2/3 din totalul membrilor, sau în situațiile stabilite prin lege.

Art. 18. Centrul poate să câștige personalitate juridică în condițiile stabilite de lege și în urma hotărârii Adunării Generale a Membrilor Centrului.

Art. 19. Orice litigiu privind Centrul va fi soluționat pe cale amiabilă sau în instanță.

Art. 20. Prezentul Statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Prezentul Statut a fost adoptat în ședința Adunării Generale de Constituire din data de 1 iunie 2004 și modificat în ședința extraordinară din 21 noiembrie 2013.