Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie

Prima pagină > Statutul centrului

Statutul centrului

S T A T U T

DE FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE FILOSOFIE ANTICĂ ŞI MEDIEVALĂ

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Centrul de Filosofie Antică şi Medievală, având denumirea în limba engleză „Ancient and Medieval Philosophy Center” şi acronimul CFAM, denumit în continuare Centru, se constituie ca structură de cercetare în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, pe lângă Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, în vederea concentrării eforturilor de cercetare în domeniul istoriei filosofiei antice şi medievale, precum şi pentru sprijinirea dezvoltării învăţământului superior în acest domeniu.

Art. 2. Sediul Centrului este în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 139.

Art. 3. Centrul se constituie pe o perioadă nelimitată.

CAPITOLUL 2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CENTRULUI

Art. 4. Centrul are în vederea lărgirea şi cultivarea studiilor de filosofie antică şi medievală în limba română. Scopul determinat al înfiinţării acestui centru este realizarea unor echipe de lucru care să publice sistematic lucrările de referinţă ale filosofiei antice şi medievale absente în limba română şi necesare unei formări filosofice competente.

Art. 5. Pentru realizarea acestui scop, Centrul se declară deschis oricărei iniţiative de stat sau private, orientată spre asimilarea, promovarea, dezvoltarea şi publicarea studiilor de filosofie antică şi medievală.

Art. 6. Centrul de cercetare îşi propune ca principale obiective:

a) publicarea sistematică a lucrărilor de referinţă ale filosofiei antice şi medievale absente sau ale căror traduceri sunt învechite sau neprofesionale;

b) crearea unor specialişti în paleografia greacă şi latină, capabili să editeze manuscrise şi să valorifice fondul autohton de manuscrise existente în bibliotecile româneşti;

c) valorificarea rezultatelor obţinute de echipa centrului în cadrul Programului de Masterat în Filosofie Antică şi Medievală care funcţionează pe lângă Departamentui de Filosofie Premodernă şi Românească, precum şi în cadrul programelor doctorale din Universitatea „Babeş-Bolyai” ale căror teme fac parte din domeniul istoriei filosofiei antice şi medievale;

c) organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri, cercuri de studii şi programe de cercetare;

d) stabilirea de legături cu organizaţii, programe, demersuri şi personalităţi culturale, din ţară şi străinătate, reprezentative pentru câmpul teoretic abordat în strategia şi obiectivele sale;

e) obţinerea de granturi, burse, contracte de cercetare pentru susţinerea activităţilor Centrului.

f) implicarea activă a studenţilor, masteranzilor, tinerilor doctoranzi în activităţile Centrului;

CAPITOLUL 3. MEMBRII CENTRULUI

Art. 7. Membrii fondatori ai Centrului sunt persoane fizice cu competenţe profesionale în domeniul istoriei filosofiei antice şi medievale sau al filologiei clasice, care cunosc statutul acestuia, îşi exprimă acordul cu prevederile sale, îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului şi sunt de acord cu actele de constituire a acestuia.

Art. 8. Poate deveni membru al Centrului orice persoană fizică având competenţe profesionale în domeniul istoriei filosofiei antice şi medievale sau al filologiei clasice, care cunosc statutul acestuia, îşi exprimă acordul cu prevederile sale, îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului şi care completează o cerere de adeziune. Cererea este analizata şi validata de Consiliul de Conducere al Centrului.

Art. 9. Centrul poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului. Membrii de onoare nu pot fi aleşi în organele de administraţie, conducere şi control ale Centrului şi nu au drept de vot.

Art. 10. Toţi membrii Centrului au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile Statutului şi deciziile organelor de conducere ale Centrului;

b) să acţioneze pentru realizarea obiectivelor şi să contribuie prin activitatea lor la creşterea prestigiului Centrului;

c) să nu întreprindă acţiuni contrare prevederilor prezentului statut şi intereselor Centrului;

Art. 11. Toţi membrii Centrului au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare sau control ale Centrului;

b) să facă propuneri de completare şi modificare a prezentului statut, în scopul îmbunătăţirii activităţii Centrului;

c) să consulte hotărârile şi procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de conducere;

Art. 12. Calitatea de membru al Centrului se pierde:

a) la cerere;

b) prin excludere, ca urmare a încălcării prezentului Statut, a hotărârilor organelor de conducere sau ca urmare a angajării persoanei respective în acţiuni contra legii. Excluderea se dispune prin consens de către toţi membrii Centrului;

CAPITOLUL 4. ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Art. 13. Organismul de funcţionare al Centrului este Adunarea Generală a Membrilor Centrului care se consideră legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor. Adunarea Generală se întruneşte în mod ordinar o dată pe an şi în mod extraordinar la cererea unuia dintre organele de conducere specificate în art.13 sau la cererea depusă de cel puţin 1 din membrii Centrului. Adunarea Generală are următoarele competenţe:

a) modificarea Statutul Centrului;

b) numirea şi revocarea organelor de conducere;

c) decide excluderea membrilor din Centru;

d) decide acordarea titlului de membru onorific;

e) aprobă Planul anual de administrare a fondurilor Centrului;

Art. 14. Centrul are următoarele organisme de conducere şi administrare:

a) Directorul Centrului;

b) Secretarul ştiinţific general al Centrului;

Art. 15. Directorul Centrului este ales de către Adunarea Generală a Centrului, pentru un mandat de 4 ani. Atribuţiile Directorului Centrului sunt:

a) gestionarea problemelor curente;

b) reprezentarea Centrului în relaţiile cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

c) reprezentarea Centrului în relaţiile cu alte structuri de cercetare din ţară şi străinătate;

Art. 16. Secretarul ştiinţific general al Centrului este propus de Directorul centrului şi validat de Adunarea Generală a Centrului. Secretarul ştiinţific general are următoarele atribuţii:

a) asigură comunicarea cu membrii Centrului;

b) îl susţine pe Directorul Centrului în activităţile curente;

c) organizează, actualizează şi arhivează documentele privind activitatea ştiinţifică;

d) reprezintă Centrul în lipsa şi la cererea Directorului;

e) urmăreşte organizarea proiectelor de cercetare ale Centrului;

CAPITOLUL 5. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 17. Dizolvarea sau lichidarea Centrului pot fi făcute doar la dorinţa membrilor Centrului cu un vot de 2/3 din totalul membrilor, sau în situaţiile stabilite prin lege.

Art. 18. Centrul poate sa câştige personalitate juridica în condiţiile stabilite de lege şi în urma hotărârii Adunării Generale a Membrilor Centrului.

Art. 19. Orice litigiu privind Centrul va fi soluţionat pe cale amiabilă sau în instanţă.

Art. 20. Prezentul Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale in vigoare.

Prezentul Statut a fost adoptat în şedinţa Adunării Generale de Constituire din data de 1 iunie 2004 şi modificat în şedinţa extraordinară din 21 noiembrie 2013.