Home
Implicarea tinerilor cercetători
Rezultatele cercetării
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Buget
Raport de activitate
2007
2008
2009
 

Cartea bisericească greco-catolică
şi societatea românească din Transilvania (1850-1948)

Obiective şi activităţi:
An Obiective
(Denumirea obiectivului)
Activitati asociate
20071 Constituirea unei baze teoretice şi metodologice necesare unei asemenea cercetări interdisciplinare
 1. Identificarea literaturii de specialitate interne şi internationale
 2. Constituirea unei baze bibliografice minime demarării proiectului
 3. Abordarea unei metodologii de cercetare adecvate specificului temei
2 Identificarea tuturor surselor arhivistice şi manuscrise inedite relevante pentru tema noastră de cercetare
 1. Cercetări în Arhivele Statului, Direcţiile Judeţene Cluj, Alba, Oradea, Lugoj
 2. Stagiu de cercetare-sondare a fondurilor arhivistice din Arhivele şi Bibliotecile Pontificale
 3. Completarea infrastructurii necesare desfăşurării cercetării
20081 Constituirea unei baze de date cu informaţiile adunate în faza preliminară a cercetării în funcţie de care se vor stabili direcţiile şi acţiunile viitoare
 1. Centralizarea informaţiilor rezultate în urma cercetărilor preliminare
 2. Elaborarea unui strategii de cercetare şi plan de lucru pe toată perioada proiectului
 3. Stabilirea responsabilităţilor şi atribuţiilor fiecărui membru în parte
2 Cercetarea surselor privind centrele tipografice transilvănene, producţia de carte şi diseminarea acesteia în societatea românească din Transilvania
 1. Stagii de cercetare în arhivele şi bibliotecile din Alba, Cluj, Oradea, Lugoj şi Bucureşti
 2. Elaborarea unor serii complete de date despre ediţiile şi tirajele cărţilor bisericeşti
 3. Stabilirea ariei de răspândire a cărţilor bisericeşti greco-catolice
3 Reconstituirea istorică pe baza documenteleor şi textelor cărţilor bisericeşti a evoluţiei Limbii liturgice greco-catolice în raport cu istoria limbii române moderne
 1. Etapizarea evoluţiei limbii cărţilor bisericeşti greco-catolice din perspectiva comparată cu cele ortodoxe
 2. Problema limbii liturgice în cadrul comunităţilor româneşti din Episcopia de Hajdudorog (1863-1919) - cercetarea arhivelor din Esztergom, Roma, Viena, Budapesta.
 3. Analiza impactul evoluţiilor lingvistice asupra mediului socio-cultural transilvănean
20091 Analiza influenţelor catolice, instituţionale sau doctrinare, asupra literaturii teologice greco-catolice şi manierele de receptare sau raportare la aceste influenţe
 1. Parcurgerea istoriografiei internaţionale pentru conturarea contextului istoric general - studiul în Bibliotecile Pontificale din Roma, Bibliotecilor Universitare şi Naţionale din Viena, Roma şi Budapesta
 2. Stabilirea politicii ecleziastice a Bisericii Catolice faţă de Bisericile Unite, a curentelor doctrinare şi teologice ale epocii
 3. Studiul literaturii dogmatice, canonice şi liturgice greco-catolice, edite sau manuscrise: autori, surse de inspiraţie, idei etc
2 Evidenţierea şi interpretarea elementelor discursului confesional- identitar al Bisericii Greco-Catolice, din perspectiva acestor categorii de surse
 1. Analiza comparată a elementelor discursului identitar şi a semanticii acestora în perioada care ne stă în atenţie, faţă de perioada 1750-1850
 2. Sublinierea factorilor politici şi personalităţile care au influenţat construirea discursului identitar al Bisericii greco-catolice române, între tradiţia latinizantă şi cea orientală
 3. Sublinierea raportului tradiţiei răsăritene cu elementele latine- catolice în cadrul procesului de formare a identităţii confesionale
3 Publicarea unui volum de documente ca prim rezultat al proiectului de cercetare
 1. Selectarea şi transcrierea materialului pentru publicare
 2. Redactarea documentelor şi elaborarea studiului introductiv, aparat critic, index şi traducerea rezumatelor documentelor.
 3. Tehnoredactarea lucrării, colaborarea şi supravegherea editării volumului
20101 Conferinţa internaţională cu tema Cartea bisericească greco-catolică şi societatea românească transilvăneană intre 1850-1948
 1. Contactarea participanţilor străini
 2. Organizarea tuturor activităţilor aferente unei bune desfăşurări a conferinţei: elaborarea programului conferinţei, cazarea invitaţilor, masă, transport etc.
 3. Adunarea comunicărilor participanţilor şi editarea în volum tematic a acestora.
2 Publicarea unui volum colectiv a membrilor echipei de cercetare
 1. Adunarea materialului, corectarea sa şi conceperea studiilor de către fiecare membru al echipei de cercetare; realizarea studiului introductiv şi a indexului
 2. Tehnoredactarea şi demersul pentru publicare din partea editurii
 3. Organizarea unei lansări publice a volumului într-un cadru academic
3 Evaluarea finală a rezultatelor cercetării şi a impactului acestora asupra mediului ştiinţific naţional şi internaţional
 1. Perceperea feed-back ştiinţific faţă de rezultatele cercetării derulate
 2. Analiza ecourilor primite în urma diseminării concluziilor şi rezulatatelor cercetării precum şi asumarea responsabilităţilor ştiinţifice aferente fiecărui membru în parte.
 3. Popularizarea rezultatelor cercetării în mass-media locală şi naţională