Home
Implicarea tinerilor cercetători
Rezultatele cercetării
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Buget
Raport de activitate
2007
2008
2009
 

Cartea bisericească greco-catolică
şi societatea românească din Transilvania (1850-1948)

Raport de activitate pe anul 2009
Pentru anul 2009, în care proiectul se află în derulare, au fost stabilite iniţial următoarele obiective principale:
 1. Evidenţierea şi interpretarea elementelor discursului confesional- identitar al Bisericii Greco-Catolice, din perspectiva acestor categorii de surse;
 2. Dezvoltarea binomului: identitate confesională – identitate naţională;
 3. Analiza influenţelor catolice, instituţionale sau doctrinare, asupra literaturii teologice greco-catolice şi manierele de receptare sau raportare la aceste influenţe.
Primul obiectiv avea ataşat un număr de 2 activităţi specifice:
 1. Sublinierea raportului tradiţiei răsăritene cu elementele latine-catolice în cadrul procesului de formare a identităţii confesionale;
 2. Studiul literaturii dogmatice, canonice şi liturgice greco-catolice, edite sau manuscrise: autori, surse de inspiraţie, idei etc.
Acest obiectiv se afla în continuarea activităţii de cercetare din perioada anterioară. Ea se încadrează tot într-o cercetare într-o durată mai lungă şi va fi urmărită şi în perioada care va urma. Ea se află în derulare şi se constituie într-unul din obiectivele cele mai importante ale grantului nostru. Cele două activităţi sunt strâns legate între ele. Avem în vedere analiza modului de elaborare a discursului identitar greco-catolic ca urmare a relaţiei acestei biserici cu Biserica Romano-Catolică aflată într-o nouă etapă a istoriei sale după revoluţia de la 1848, care a culminat cu desfăşurarea lucrărilor conciliului Vatican I. Direct legat de aceasta am urmărit analiza stadiului în care a ajuns teologia greco-catolica şi influenţele avute asupra ei de către teologia romano-catolică. S-au studiat în acest sens manuscrise rămase inedite, realizate în spaţiul ardelean, ca şi cele ale lui Alexandru Sterca Suluţiu sau Ioan Tarţea dar şi texte apărute în epocă, asemeni celor ale lui Simeon Marcu sau Ioan Suciu.

Al doilea obiectiv avea ataşat o activitate specifică:
 1. Studiu în arhivele interne
Pentru a putea continua munca de cercetare, era nevoie de o nouă etapă de cercetare în arhive. Din cauza bugetului care nu a permis deplasări externe, ne-am concentrat asupra arhivelor şi bibliotecilor interne. S-au făcut deplasări la Biblioteca Academiei Romane şi la Arhivele Naţionale ale României din Bucureşti, la Arhivele Nationale Direcţia Judeţeană Alba şi s-a continuat cercetarea la arhivele şi bibliotecile din Cluj-Napoca. La această activitate au participat toţi membrii echipei grantului.

Al treilea obiectiv avea ataşat o activitate specifică:
 1. Pregătirea spre publicare a două noi volume de studii, texte şi documente rezultate în urma cercetării fondurilor arhivistice din ţară şi străinătate
Echipa de grant a continuat activitatea de pregătire a textelor şi documentelor reprezentative pentru subiectul de cercetare. Membrii echipei s-au concentrat asupra unor texte importante care să ilustreze elementele specifice identităţii greco-catolice ardelene dar şi raportul dintre teologia latină şi cea greco-catolică. În acest sens, s-a lucrat la prelucrarea unei serii de cinci manuscrise inedite, consistente ca număr de pagini şi de o mare valoare documentară. Este vorba de manuscrisele realizate de mitropolitul Alexandru Sterca-Suluţiu (1853-1867). Textele se referă la elemente de credinţă, rit, tradiţii, raporturile cu Roma. La prelucrarea lor au lucrat Ioana Bonda şi Cristian Barta. Textele vor fi însoţite şi de un studiu introductiv. De asemenea, s-a lucrat şi la pregătirea spre publicare a unor documente şi rapoarte aduse de la Roma, ca rezultat al cercetării în arhivele pontificale. La această activitate au lucrat: Ciprian Ghisa, Cecilia Cârja, Petru Magdău, Ana Sima.

Apreciem astfel că activitatea membrilor echipei de cercetare în anul 2009 a fost foarte eficientă, reuşind să îndeplinească obiectivele prevăzute în momentul contractării, urmărind îndeaproape paşii stabiliţi. Cercetarea bibliografică sau de arhivă a respectat cerinţele standardelor ştiinţifice. Membrii echipei se află astfel, la finalul celui de-al doilea an de cercetare, în situaţia fericită de a avea pregătite noi rezultate concrete ale activităţii lor: un volum de manuscrise şi unul de documente aflate într-un stadiu avansat de redactare.

De la începutul anului 2009 şi până în prezent, membrii echipei de cercetare au fost implicaţi în mai multe activităţi ştiinţifice:
 • Lucrări şi articole publicate:
  1. Cecilia Cârja, Biserica română Unită şi Congresul Euharistic de la Viena (septembrie 1912), în volumul Identităţi Confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI), coord. Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, 2009, pp. 259-272 (coautor Diana Covaci).
  2. Ana Victoria Sima, coord. vol Identităţi confesionale în Europa Central-Răsăriteană secolele XVII-XXI. Lucrările colocviului internaţional din 14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca, în colab. cu Nicolae Bocşan şi Ion Carja.
  3. Ana Victoria Sima, Locul şi rolul Bisericilor catolice de rit oriental în ecleziologia papei Leon al XIII/lea, in Transylvanian Rewiev, Cluj-Napoca, 2009, (sub tipar).
  4. Ana Victoria Sima, Modele constituţionale în Biserica greco-catolică din Transilvania (a doua jumătate a secolului al XIX/lea), in volumul Identităţi confesionale in Europa Central-Răsăriteană secolele XVII-XXI, Cluj-Napoca, 2009, pp. 393-405, in colab. cu Nicolae Bocşan şi Ion Cârja.
  5. Ana Victoria Sima, Sinodul provincial al Bisericii Romane Unite (1872): o noua pravila sau un altfel de Zamosc?, in Revista Arhivelor Bucureşti, 2009 (sub tipar).
  6. Ioana Bonda, Ciprian Ghişa, Cărţile de rugăciuni şi catehismele greco-catolice: elemente de formare şi intărire a identităţii confesionale, in Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia greco-catholica, 2009, nr. 4, sub tipar.
  7. Cristian Barta, Stadiul de evoluţie al teologiei greco-catolice în a doua jumătate a secolului XIX, in Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia greco-catholica, 2009, nr. 4, sub tipar.
  8. Cristian Barta, O privire teologico-pastorală asupra valorilor din perspectiva a patru documente catolice: Gaudium et spes (1965), Fides et ratio (1998) şi Pentru o pastorală a culturii (1999) şi Scrisoare către artişti (1999), în volumul In Honorem Ion Buzaşi - 65, coordonator Marcela Ciortea şi Ioan Şcheau, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, pp. 300-326.
  9. Cristian Barta, Per un recupero della teologia dossologica nella Chiesa greco-cattolica romena, în volumul “Vivere il Regno di Dio al servizio degli altri”, la miscellanea in onore del P. Oliviero Raquez, Osb – Galaxia Gutenberg/Romania–Lipa Edizioni, Roma 2008, pp. 11-22 .
  10. Cristian Barta, The importance of Experience in the Theological Epistemology, Living in truth. A conceptual framework for winsdom society and the european construction, Cluj University Press, Editor: Andrei Marga, Theodor Berchem, Jan Sadlak, 2008, P. 575-585.
  11. Cristian Barta, Cuvânt şi tăcere în dinamica teologică, 10 pp., sub tipar în volumul „230 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Române Unite de Oradea Mare – trecut, prezent şi viitor”, Presa Universară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, pp. 20-28.
 • Menţionăm şi faptul că sunt în lucru două volume care au menirea să ilustreze obiectivele principale ale acestui an de contractare. Mai întâi, manuscrisele lui Alexandru Sterca Suluţiu, care vor fi grupate în cadrul unui volum intitulat, Opera teologică a mitropolitului Alexandru Sterca-Suluţiu, care va fi ingrijit şi coordonat de Ioana Bonda şi Cristian Barta.
  De asemenea, documentele aduse de la Roma, in urma cercetărilor efectuate anul trecut de către membrii echipei grantului, vor fi grupate într-un volum coordonat de conf. dr. Cristian Barta. În această activitate sunt implicaţi toţi membrii echipei de cercetare.