Home
Implicarea tinerilor cercetători
Rezultatele cercetării
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Buget
Raport de activitate
2007
2008
2009
 

Cartea bisericească greco-catolică
şi societatea românească din Transilvania (1850-1948)

Raport de activitate pe anul 2008
Stadiul atins în derularea proiectelor în raport cu obiectivele prevăzute iniţial;
Pentru anul 2008, în care proiectul se află în derulare, au fost stabilite iniţial următoarele obiective principale:
 1. Constituirea unei baze de date cu informaţiile adunate în faza preliminară a cercetării în funcţie de care se vor stabili direcţiile şi acţiunile viitoare
 2. Cercetarea surselor privind centrele tipografice transilvănene, producţia de carte şi diseminarea acesteia în societatea româneasca din Transilvania
 3. Reconstituirea istorică pe baza documenteleor şi textelor cărţilor bisericeăti a evoluţiei Limbii liturgice greco-catolice în raport cu istoria limbii române moderne
Primul obiectiv avea ataşat un număr de 3 activităţi specifice:
 1. Centralizarea informaţiilor rezultate în urma cercetărilor preliminare
 2. Elaborarea unei strategii de cercetare şi plan de lucru pe toată perioada proiectului
 3. Stabilirea responsabilităţilor şi atribuţiilor fiecărui membru în parte
Această etapă din derularea proiectului a fost abordată de către echipa de cercetători a grantului în cadrul întâlnirilor regulate avute pe parcursul anului. Pe de o parte, este o fază menită să centralizeze informaţiile adunate pe parcursul anului trecut, referitoare la stabilirea bibliografiei existente privitoare la tema specifică grantului, dar şi la situaţia fondurilor de arhivă utile pentru cercetarea noastră. Pe de altă parte, această bază de date este în permanentă completare datorită cercetărilor efectuate atât în biblioteci cât şi în arhive. Pe baza acestor informaţii, au fost stabilite şi direcţiile principale de cercetare. Bibliografia necesară se găseşte atât în bibliotecile clujene cât şi în cele de la Roma sau Viena. Ea a fost acoperită de fiecare membru al echipei în parte pornind de la cercetarea pe care o are de îndeplinit: Cristian Barta - aspectele privind evoluţia teologiei greco-catolice şi a lucrărilor apărute la Blaj sau Gherla cu caracter dogmatic, canonic, moral sau sacramental; Petru Magdău - aspectele privind evoluţia tipografiei din Blaj, istoria cărţii blăjene, titlurile, tirajele, destinatarii, problema limbii; Ana Victoria Sima - aspectele privitoare la literatura cu caracter istoric; Cecilia Cârja - aspectele privitoare la literatura de popularizare - calendare, broşuri etc., respectiv problema limbii; Ciprian Ghişa - aspectele privitoare la cartea liturgică şi cea referitoare la discursul identitar al Bisericii Unite. Desigur, aceste teme principale sunt încadrate în contextul specific epocii (politic, religios, cultural). Literatura greco-catolică a perioadei, conţinuturile, publicul-ţintă, eficienţa discursului promovat sunt teme de interes pentru membrii echipei de cercetare care sunt analizate în strânsă conexiune cu evoluţia societăţii româneşti pe parcursul unui secol (1850-1948). În acest sens putem spune că, odată depăşită faza preliminară, avem deja creionate direcţiile principale de cercetare şi structura de bază a lucrărilor avute în vedere spre publicare.

Al doilea obiectiv stabilit pentru anul 2008 are ataşat, la rândul său, 3 activităţi specifice:
 1. Stagii de cercetare în arhivele şi bibliotecile din Alba, Cluj, Oradea, Lugoj şi Bucureşti
 2. Elaborarea unor serii complete de date despre ediţiile şi tirajele cărţilor bisericeşti
 3. Stabilirea ariei de raspândire a cărţilor bisericeşti greco-catolice
Prima activitate se află în derulare, fiind vorba despre o cercetare de lungă durată. Au fost realizate stagii de cercetare în Arhivele Statului din Cluj-Napoca, Oradea şi Alba Iulia de către toţi membrii echipei grantului. Accentul a fost pus în special pe fondurile arhivistice de la Alba Iulia, unde se află cea mai importantă parte a arhivei Mitropoliei Române Unite cu Roma - fond nr. 48, cu toate subdiviziunile sale. Stagiile au fost efectuate după cum urmează: Cristian Barta, Ciprian Ghişa, Cecilia Cârja, Petru Magdău - Alba Iulia; Petru Magdău - Oradea; Ana Victoria Sima, Petru Magdău, Ciprian Ghişa, Cecilia Cârja - Cluj-Napoca. Nu s-au efectuat încă stagii de cercetare la Lugoj (unde se află arhiva fostei episcopii de Lugoj) şi la Bucureşti, din cauza numărului foarte mare de informaţii referitoare la problematica grantului găsite în arhivele menţionate mai sus. Avem în vedere şi un stagiu de cercetare la arhiva păstrată la Muzeul Municipal din Blaj, care poate oferi noi date referitoare la tematica grantului. Ele vor fi efectuate în perioada următoare, fiind o parte secundară totuşi din programul de cercetare. Aceste activităţi au fost completate cu cercetarea fondurilor de carte de la Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca.
Activităţile 2 şi 3 prevăzute pentru al doilea obiectiv au fost îndeplinite într-un procentaj foarte mare. Subiectele lor sunt strict legate între ele, aflându-se în interdependenţă. Concluziile cercetării acestor aspecte au putut fi extrase din cercetările de arhivă din Alba Iulia, Oradea şi Cluj-Napoca, adică sediile fostelor tipografii care au funcţionat sub patronajul Mitropoliei Unite până în 1948. Rezultatele cercetării vor fi cuprinse în cadrul unui volum de documente aflat în grija domnului Petru Magdău (vezi mai jos).

Al treilea obiectiv stabilit pentru anul 2008 are ataşat tot 3 activităţi specifice:
 1. Etapizarea evoluţiei limbii cărţilor bisericeşti greco-catolice din perspectiva comparată cu cele ortodoxe.
 2. Problema limbii liturgice în cadrul comunităţilor româneşti din Episcopia de Hajdudorogh (1863-1919) - cercetarea arhivelor din Esztergom, Roma, Viena, Budapesta.
 3. Analiza impactul evoluţiilor lingvistice asupra mediului socio-cultural transilvănean.
Prima activitate se încadrează tot într-o cercetare într-o durată mai lungă şi va fi urmărită şi în perioada care va urma. Ea se află în derulare şi se constituie într-unul din obiectivele cele mai importante ale grantului nostru. Problemele de etapizare sunt deja lămurite, fiind o parte de bază a unei problematici foarte complexe. Ea implică atât o analiză a dialogului inter-confesional, cât şi a relaţiei dintre biserică şi societate, a modului de construire şi promovare a discursului identitar. În acest sens, această activitate se află în strânsă corelare cu cea de-a treia. Aceasta din urmă se află în derulare şi va fi continuată şi pe parcursul anului următor.
Cea de-a doua activitate urmăreşte cercetarea unui studiu de caz, a unui fenomen complex care aduce lămuriri privitoare la întreaga problematică a grantului. Cercetarea chestiunilor legate de întemeierea episcopiei de Hajdudorogh aduce în prim plan aspecte liturgice, lingvistice, identitare, culturale dar şi politico-naţionale, foarte importante pentru istoria românilor în ansamblu. Pentru a lămuri toate aceste probleme, d-ra Cecilia Cârja, o specialistă a subiectului, a efectuat cercetări atât în ţară, cât şi la Esztergom, Budapesta şi Viena. Rezultatele activităţii sale vor fi materializate la finalul acestui an într-un nou volum de documente (vezi mai jos).

Menţionăm că toate aceste activităţi au fost secondate de cercetări efectuate în arhivele de la Roma (Cristian Barta, Ciprian Ghişa, Petru Magdău) şi Viena (Petru Magdău), care au adus noi lămuriri asupra unor probleme ca: evoluţia literaturii teologice; discursul identitar; cărţile liturgice; învăţământul teologic şi confesional (problema manualelor şi conţinuturilor). Studiul bibliografiei existente în bibliotecile romane ne-au ajutat să dezvoltăm şi perspectiva comparată cu realităţile din spaţiul general romano-catolic cât şi cu acelea specifice altor greco-catolici - rutenii, spre exemplu.
 1. Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în stadiul respectiv;
  Apreciem astfel că activitatea membrilor echipei de cercetare în anul 2008 a fost foarte eficientă, reuşind să îndeplinească în totalitate marea parte a obiectivelor prevăzute în proiectul iniţial, urmărind îndeaproape paşii stabiliţi. Cercetarea bibliografică sau de arhivă a respectat cerinţele standardelor ştiinţifice. Membrii echipei se află astfel, la finalul unui an de cercetare, în situaţia fericită de a oferi deja primele rezultate concrete ale activităţii lor: două volume de documente pe care le vom aminti şi mai jos; altele aflându-se într-un stadiu avansat de redactare.
 2. Măsura în care rezultatele au fost difuzate (articole cărţi, comunicări, participări la conferinţe) alte constatări;
  De la începutul anului 2008 şi până în prezent, membrii echipei de cercetare au fost implicaţi în mai multe activităţi ştiinţifice.
  • Lucrări şi articole publicate:
   1. Cristian Barta, Epistemologie creştină, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2008.
   2. Cecilia Cârja, Începuturile liturghiei în limba maghiară în Biserica Greco-Catolică. Cazul parohiei Măcău, în volumul simpozionului internaţional 230 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Române Unite de Oradea-Mare-trecut, prezent şi viitor, Oradea, 2008, sub tipar.
   3. Cecilia Cârja, Episcopatul greco-catolic român şi episcopia de Hajdudorogh la 1912, în volumul Relaţiile româno-maghiare în perspectiva istorică, Bucureşti, 2008, sub tipar.
   4. Petru Magdău (ed. îngrijită şi studiu introductiv), Victor Szmigelski, Fragmente liturgice, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2008, 327 pag.
   5. Petru Magdău, Dinamica stocurilor şi tipăriturilor din tipografia Blajului între anii 1850-1865, în Sargetia, 2008, nr. XXXIV, sub tipar.
   6. Petru Magdău, Un manuscris al lui Ştefan Moldovan: "Schiţe istorice despre starea bisericească a districtului greco-catolic al Mediaşului în anul 1852", în Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca, seria Historica, nr. 47, 2008, sub tipar.
   7. Ana Victoria Sima, The Romanian Greek-Catholic Church, în Oriente Cattolico, Roma, 2008, sub tipar.
   8. Ana Victoria Sima, Modele constituţionale în Biserica greco-catolică din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX, în vol. Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2008, sub tipar. [în colab. cu Nicolae Bocşan şi Ion Cârja].
   9. Ciprian Ghişa, Petru Magdău, Ioana Bonda, Coordonatele discursului identitar greco-catolic în secolul XIX, în vol. Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2008, sub tipar.
   10. Ciprian Ghişa, Aspecte privind problema limbii române la mijlocul secolului XIX, în Sargetia, 2008, nr. XXXIV, sub tipar.
  • De asemenea, ca un rezultat direct al activităţii membrilor echipei de cercetare, menţionăm realizarea a două volume de documente care se află sub tipar, la editura Presa Universitară Clujeană, ale căror costuri au fost suportate din bugetul pe acest an:
   1. Petru Magdău, Tipografia din Blaj (1850-1918).
   2. Cecilia Cârja, Românii greco-catolici şi episcopia de Hajdudorgh. Contribuţii documentare.
Pe lângă lucrările tipărite sau în curs de tipărire, membrii echipei de cercetare au participat la mai multe conferinţe specializate, cu caracter internaţional sau naţional, la Roma, Cluj-Napoca, Oradea, Alba-Iulia, Lugoj, Bucureşti etc.