2007
1-es
Számú Tér
ISSN 1841 - 9879
 
 
Programcikk   Szerkesztőség   Elérhetőség és jelentkezés
Kereső

powered by FreeFind
Önképzőkör
Következő kör
Abstracts
Kitekintő
Recenziók
Colegi români
Hírek
Archívum
Bodó Istvan
Babeş - Bolyai Tudományegyetem
Az iszlám és a görög filozófia találkozása a középkorban.
Hatások és ellenhatások
Kulcsszavak: kalám; szufizmus; neoplatonizmus; al- Farabi; Averroes
 
Arab filozófia.,ez a szóösszetétel a XXI. századi nyugat-európai ember számára ismeretlennek, meghökkentőnek, vagy jobb esetben egzotikusnak tűnhet. Számunkra kicsit nehéz elgondolni, hogy ilyesmi egyáltalán létezhetett vagy esetleg létezik, mivel a mindenkori arab tudományról vagy éppen kultúráról eléggé kevés és felületes információnk van. Ennek a dolgozatnak, ami egy kutatás eredménye lenne éppen az lenne a célja, hogy közelebb hozza ezt a témát hozzánk. A témát kutatni nem könnyű, mivel az eredeti művek sem idehaza sem Magyarországon nem hozzáférhetőek sem angol sem német nyelven, a magyarról nem is beszélve, de ennek ellenére szükségesnek tartom az iszlám gondolatvilágba való betekintést, mivel olyan időket élünk, amikor ha mi személyesen nem is, de kultúránk nap mint nap konfrontálódik a mohamedán világgal. A skolasztika korába való filozófiatörténeti visszapillantás annak érdekében, hogy kapcsolatba kerüljünk az iszlámmal és annak politikai nézeteivel nem időszerűtlen, mivel az évszázadok folyamán az alapbeállítódások nem sokat változtak. Egy afgán férfi elmondása szerint, ...[folytatás]
Gergely Péter-Alpár
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
A logikai állíthatóság korlátai
Kulcsszavak: állítás; korlát; kijelentés; etika; igazságértékek; tapasztalat; formalizmus
 
Az olvasónak a dolgozat címének elolvasásakor az a gondolata támadhat, hogy munkámban az állíthatóság - pontosabban a logikai állíthatóság - kérdésének az ismertetéséről lesz szó. Tulajdonképpen ez így is van. Mégis, úgy gondolom nem árt előrebocsátani, hogy a dolgozat inkább vázlatszerű. Aki tehát a logikai állíthatóság korlátainak részletes kifejtését várja jelen munkától, annak csalódnia kell.
Vázlatszerű volta természetesen bevezető jelleget kölcsönöz az itteni vizsgálódásoknak. Bevezetés kíván lenni egy problematikába, aminek részletes kifejtése még várat magára.
Valójában egy vizsgálódás hipotézise fog a dolgozatban körvonalazódni. Ennek a hipotézisnek a mentén teszem fel majd az esetleges kérdéseket és próbálok azokra válaszlehetőségeket keresni.
A dolgozatban megjelenő vizsgálódások kiindulópontját tanárom, dr. Gál László tanulmányai* képezik. Az említett tanulmányokban Gál László elsősorban a mi állítható kérdésre keresi a választ.

Mivel ezek a tanulmányok képezik a dolgozat kiindulópontját, úgy gondolom ...[folytatás]
Heveli László
Partiumi Keresztény Egyetem
Logosz és világrend Hérakleitosz gondolkodásában
Kulcsszavak: logosz; ellentétek; harmónia; egység; alvás és ébrenlét
 
A görög filozófiai gondolkodás kezdeti szakaszáról igen kevés adat maradt ránk, ezért annak érdekében, hogy valós képet tudjunk róla alkotni, egyrészt képesek kell legyünk elvonatkoztatni a mai ember képzetvilágától, és meg kell próbáljuk megérteni ezeket a töredékesen ránk maradt szövegeket a görögség metafizikai gondolkodásának szempontjából, másrészt úgy kell értelmezni e szövegeket, hogy tekintettel az ember mindenkori léthelyzetére mondjanak valamit; ha ugyanis nem találunk egy ilyen összekötŹ pontot, ami biztosítaná az idŹben távol levŹ korok közötti átjárhatóságot, az akkori szellemiség megértésére igényt sem formálhatunk. A közös alap mivolta abban az igényben tárulhat fel, ami az embert kérdezésre ösztönzi sajátságos helyzetének felfedésével kapcsolatban, és a világban való megjelenésünkbŹl adódó sejtéseink tematizálására ösztönöz.
A Szókratész elŹtti filozófia egyik legmarkánsabb alakja Hérakleitosz,...[folytatás]
Baló Levente
Kizökkent-e a filozófia?
Kulcsszavak: filozófia és kérdés, alkalmazott filozófia, Arisztotelész, Kategóriák, kizökkenthetetlen, ünnep, megértés és alkalmazás
 
Bevezető: mi az alkalmazott filozófia

Mit sugall nekünk ez a szintagma, hogy alkalmazott filozófia1? Első hallásra mindenképpen valami olyasmit, hogy egy már létező valamit, jelen esetben a filozófiát, ami amúgy elvont és légies, netán haszontalan, alkalmazzuk, rávetítjük a konkrétumokra, valami hasznát vesszük a reáltudományok terén. Minden bizonnyal legtöbb esetben így is értelmezik az alkalmazott filozófiát, nem véletlenül ez a legismertebb, hogy úgy mondjam alapértelmezett, interpretációja ennek a tudományágnak....[folytatás]
Barta Mónika
Diskurzusközpontú politikai valóság
Kulcsszavak: politikai tudás; diszkurzív politológia; diskurzuselemzés; konstrukciók; hermeneutika; társadalomtudományi paradigmaváltás; nyelvi-diszkurzív valóság
 
Bevezetés
Dolgozatom tárgya a politikai tudás diszkurzív természetének, és a politikát szövegvalóságként megközelítő szemléletmódnak a felvázolása, illetve filozófiai-hermeneutikai jellegének megvilágítása. Dolgozatom azon minimális igény jegyében íródott, mely a diszkurzív politológia elméleti hátterének kitapogatását célozta meg. Egy rövid felvezető után azon közeg bemutatását kísérelem meg, melyben lehetségessé vált a politikaelemzésnek egy olyan iránya, mely a diskurzus, a szöveg, a beszéd primátusát hangsúlyozza az intézményi, hatalmi struktúrák vizsgálatával szemben...[folytatás]
Ábrám (Bakó) Noémi
Hagyomány az újban, új a hagyományban
Esszé a hagyomány és új együttéléséről, amint az életben megmutatkozik
Kulcsszavak: hagyomány, megértés, alkalmazás, személyiség
 
A megértés végrehajtásmódja három lépésben valósul meg, úgy mint megértés, értelmezés és alkalmazás. Ahhoz, hogy valamit megértsünk előzetes ismeretekkel kell rendelkeznünk magáról a világról, mint befoghatatlan ismeretanyag, viszony, kapcsolat, cselekedet és működés összességéről. Ebből az óriás ismeretanyagból már eleve adott képességeink szerint csak részleteket tudunk megtanulni, operacionalizálni saját ismeretalapunk vagy tudáskincsünk számára. A megértésre csak akkor vagyunk képesek, ha az új valamely részletében legalább kapcsolódik előző ismereteink legalább egy részletéhez, vagy képesek vagyunk hozzákapcsolni, akár spekulatív módon is. A megértésnek az alapismeret anyagát nevezhetjük "egyéni hagyománynak", azaz olyan alapnak, amely megalapozza egész viszonyulásunkat a világhoz. ...[folytatás]
Köllő István - Zsolt
A nacionalizmuskutatás előfeltevései
Kulcsszavak: nacionalizmuskutatás, politikai filozófia, modern individuum, liberalizmus, modern állam és államépítés, becsületkánon, polgári erénykánon, az autenticitás ideálja, tudományos előfeltevések relevanciája, kulturális jogok
 
A nacionalizmuskutatásnak két nagy kérdése van: az egyik a genezisre, a másik az elterjedésre vonatkozik. Az 1970-es évek óta a nyugati akadémiai életben vezető tudományos témának számító nacionalizmus kérdésében, de akár egy részproblematikájában sem sikerült egy tudományos overlapping konszenzushoz eljutni. A fenti két alapkérdés módszertani egyetértés kérdése, de ezen túlmenően, leíró vagy tartalmi vonatkozásokban irányzatonként eltérő válaszok születnek. Két nagy irányzatcsoport létezik, az egyik a primordialista, a másik a modernista. Közöttük egyetértés van abban, hogy különbséget kell tenni régi és modern nemzet között, és a vita is ezen a ponton kezdődik köztük, mert pontosan a különbség(tevés) mikéntjében vallanak eltérő nézeteket. ...[folytatás]