Despre proiect Parteneri şi echipa de cercetare Metodologia cercetării Publicaţii Galerie foto Acces la baza de date

Cercetări aero-arheologice în Transilvania. Modele teoretice moderne şi investigaţii interdisciplinare aplicate


Grant TE_50/304

 

Prezentarea proiectului

 

Argument

 

Istoria şi arheologia ca domenii ştiinţiifice individuale au înregistrat reale succese în Transilvania începând cu cea de a doua jumătate a sec. XX. În pofida acestei certe evoluţii nu au existat proiecte de cercetare interdisciplinare, bazate pe coroborarea datelor înregistrate prin metodele specifice de cercetare a acestor domenii în vederea realizării unei imagini mai complete a patrimoniului cultural dintr-o microzonă geografică bine delimitată. Prin propunerea prezentului program urmărim două obiective majore: ştiinţific şi, respectiv, utilitar. Din punct de vedere ştiinţific, dorim să cartăm prin metode aerofotogrametrice şi arheologice siturile arheologice şi localităţile de interes istoric, completând repertoriile arheologice extrem de lacunare existente. Totodată analizăm evoluţia istorică a habitatului din zona centrală şi nord-vestică a Transilvaniei, relaţiile de tip centru-periferie şi peer polity interaction, încercăm racordarea cercetărilor din România la „trendurile ştiinţifice Europene”

Ce este proiectul „AERO-ARCHAEOLOGY PROIECT"?

 

„Aero-Archaeology Proiect" este o colaborare internaţională, un proiect axată pe direcţia cercetărilor moderne din domeniul arheologiei habitatului. Cercetarea are un pronunţat caracter interdisciplinar, integrează inovativ concluziile cercetărilor arheologice cu rezultatele diverselor expertize din domeniul ştiinţelor naturii.

 

Ce dorim să realizăm:

 

Programul de cercetare ţinteşte cartarea aerofotogrametrică şi arheologică al urmelor de locuire preistorice, elemente cheie a habitatului istoric din Transilvania. Analizează evoluţia habitatului şi a spaţiului construit, influenţele interculturale şi relaţiile de tip centru-periferie din Transilvania. Cercetarea fundamentală şi interdisciplinară a patrimoniului arheologic este coroborată cu studiul habitatului istoric şi modelele teoretice existente în literatura de specialitate. Dorim racordarea cercetărilor din România la trendurile ştiinţifice europene. Cercetarea aduce un real aport ştiinţific în studiul habitatului preistoric şi al patrimoniului arheologic Transilvănean. În acelaşi timp este şi un instrument util cu ocazia elaborării planurilor strategice de dezvoltare a zonelor cercetate.

 

Termeni cheie:

 

 • Cercetare fundamentală şi interdisciplinară
 • Metode moderne, analiză comparativă
 • Cercetări geomagnetice
 • Arheologia habitatului, reconstituiri 3D
 • Aerofotogrametrie

 

Punctele tematice ale cercetării:

 

 1. Cartarea şi cercetarea interdisciplinară a patrimoniului arheologic din zona centrul şi nord-vestul Transilvaniei.
 2. Studiul caracterului multicultural şi influenţele interculturale dintre comunităţi Poziţionarea patrimoniului cultural studiat în context central-european.
 3. Studierea evoluţiei şi a relaţiei dintre spaţiul comun şi cel privat. Analiza formării şi dezvoltării diferitelor forme al spaţiilor simbolice.
 4. Analiza relaţiilor de tip centru-periferie şi “Peer polity interaction” precum evoluţia istorică a acestora.
 5. Elaborarea unui model al sistemului de habitat din Centrul Transilvaniei, reconstrucţia evoluţiei istorice a acesteia.

 

Obiectivele cercetării:

 

 1. Cercetarea integrată a patrimoniului arheologic
  • Cartarea patrimoniului arheologic. Analiza morfologică, stilistică, cronologică şi semantică a acestora.
  • Realizarea unei baze de date aerofotogrametrice a siturilor arheologice din centrul şi nord-vestul Transilvaniei
  • Realizarea unui cadastru al valorilor patrimoniale arheologice sub forma unei baze de date utilizabile ulterior de către instituţiile abilitate în cadrul deciziilor privind dezvoltarea modernizarea locală şi regională.
  • Contribuţia activă în prevenirea alterării patrimoniului arheologic efectuat în numele modernizării.
  • Studierea procesului de schimbare a noţiunilor de valoare şi patrimoniu cultural în mentalitatea comunităţilor din Transilvania
 2. Realizarea unui model al evoluţiei habitatului din zona centrală şi nord-vestică a Transilvaniei şi studiul relaţiilor de tip centru-periferie şi cele peer polity interaction
 3. Studiul comunicării şi a influenţelelor interculturale între comunităţile din centrul şi nord-vestul Transilvaniei

 

Zonele de control cercetate

 

Alegerea zonei cercetate se bazează pe realităţile istorice, paleoeconomice, sociale şi culturale din zona Transilvaniei Centrale şi de Nord-Vest. Au fost delimitate 5 zone de cercetare reprezentative din punct de vedere patrimonial şi geografic. Ele au fost alese conform prevederilor modelului teoretic al “Locului central” (Die Zentralen Orte) şi variantele microregionale ale modelelor Core-periphery şi Peer polity interaction. Zonele de control alese sunt următoarele : Valea Crişurilor, Valea Eriului, Valea Barcăului, Zona Careiului şi Valea Someşului.

 

© 2010