Lista de publicaţii
Conf. dr. Ana Victoria SIMA

I. Cărţi, unic autor:

 

1. O Episcopie şi un Ierarh. Înfiinţarea şi organizarea Eparhiei greco-catolice de Gherla în vremea episcopului Ioan Alexi (1853-1863), Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2003, 317 p.

2. Vizitele nunţiilor apostolici vienezi în Transilvania (1855-1868), vol. I, II, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2003, 332, 521 p.

3. Affirming Identity. The Romanian Greek-Catholic Church at the Time of the First Vatican Council, Vita e Pensiero, Milano, 2013, 442 p.

 

II. Capitole în cărți, volume coordonate:

 

1. L'identità culturale europea nella tradizione e nella contemporaneità, a cura di Annalisa Cosentino, Forum Editrice Universitaria Udinese, Udine, 2004 (autor capitol: Etnie e confessioni in Transilvania, pp. 89-101).

2. Österreichische-Siebenburgische Kulturbeitrage: Ein Sammelband der Österreich-Bibliothek, coordonat de Rudolf Graef, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005, (coautor capitol: Stat şi Biserică în Imperiul Austriac la mijlocul secolului al XIX-lea. Cazul Transilvaniei, pp. 135-157).

3. Biserică, Societate, Identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 902 p (coordonator, în colaborare cu Rudolf Graef, Sorin Mitu, Ion Cârja).

4. Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală, (secolele XVII-XXI) Lucrările colocviului internaţional din 14-17 noiembrie 2007, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 617 p. (autor şi coordonator, în colaborare cu Nicolae Bocşan şi Ion Cârja).

5. Aspects of Confessional Diversity within the Romanian Space, in „Transylvanian Review", XIX, Supplement no. 3, 2010, pp. 45-61, (autor şi coordonator, în colaborare cu Ioana Mihalea Bonda si Cecilia Cârja).

6. Identitate şi Alteritate 5. Studii de istorie politică şi culturală, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, 360 p, (autor şi coordonator în colaborare cu Ioana Mihaela Bonda, Iona Cârja şi Cecilia Cârja).

7. Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 356 p, (autor şi coordonator în colaborare cu Iosif Marin Balog şi Ion Cârja).

8. Dal cuore dell'Europa. Ommagio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, vol. coord, de Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Ovidiu Augustin Ghitta, Ana Victoria Sima, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2015.

8. La Scuola degli Asburgo. Pedagogia e formazione degli insegnanti tra il Danubio e il Po (1773-1918), a cura di Simonetta Polenghi, Torino, SEI- Società Editrice Internazionale, 2012, (autor capitol: L'Herbartismo în Transilvania nella seconda metà dell'Ottocento, pp. 265-285)

9. Marele Război și Europa danubiano-balcanică, vol. coord. Francesco Guida, ed. în limba română îngrijită și nota asupra ediției de Ana Victoria Sima, Monica Fekete, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016.ISBN: 978-603-37-0015-6; ISBN: 978-606-8694-62-7.

 

 

III. Dicționare

Canonici, Vicari Foranei și Profesori din Biserica Română Unită (1853-1918). Dicționar, vol. coord. De Mirela Popa-Andrei,  Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013 [autor voci dictionar în colaborare cu Mihaela Bedecean, Diana Covaci, Aurelia Dan, Iosif Marin Balog].

 

 

IV. Articole, studii, recenzii:

 

1. Dispute confesionale în regiunea Aradului în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în "Banatica", nr. 13, 1995, pp. 71-78.

2. Separaţia bisericească a românilor din Maramureş de Biserica ruteană, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", series Historia,42, 1-2, 1997, pp. 75-94.

3. Relaţiile confesionale româno-rutene. Analiza de discurs, în vol. "Spaţiile alterităţii", II, (vol coord de Sorin Mitu, Nicolae Bocşan şi Toader Nicoară), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, pp. 72-81.

4. L'istituzione del capitolo nella Chiesa Romena Greco-Cattolica nelle discussioni dei fori pontificali e imperiali, in "Ephemeris Dacoromana. Annuario", seria nuova, XI, 2000, pp. 237-272.

5. L'Istituzione sinodale nella Chiesa Greco-Cattolica Romena nella seconda metà del XIX secolo, in Francesco Guida (a cura di), "Etnia e Confessione in Transilvania" (secoli XVI-XX). Atti del convegno tenuto il 30 novembre 1999 presso l'Accademia di Romania in Roma", Lithos, Roma, 2000, pp. 75-86.

6. Un emisar printre români. Vizita nunţiului apostolic Antonio de Luca în Transilvania în 1858. Documente inedite, în vol. "300 de ani de la Unirea Bisericii Româneşti din Transilvania cu Biserica Romei", (vol. coord. de Gheorghe Gorun, Horea Pop), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, pp. 229-242.

7. Tra percezione apostolica e sensibilità romena. La visita apostolica in Transilvania del nunzio viennese Michele Viale Prela 1855, în "Transylvanian Review", nr. 4, Cluj-Napoca, 2001, pp. 11-19.

8. Ordinul bazilitan din Imperiul Austriac la mijlocul secolului al XIX-lea, în "Cultura Creştină", 6, serie nouă, nr. 5-6, Blaj, 2002, pp. 104-110.

9. Preparativele primului conciliu provincial din provincia ecleziastică de Alba Iulia şi Făgăraş, în vol. "Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală", 3, (vol. coord. de Sorin Mitu, Nicolae Bocşan şi Toader Nicoară), Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2002, pp. 104-113.

10. Preocupările Sfântului Scaun faţă de greco-catolicii din Imperiul Austriac la

mijlocul secolului al XIX-lea, în "Arhiva Someşană", seria III, nr. 1, 2002, pp. 97-106.

11. Percepţia clerului românesc greco-catolic în relatările delegaţilor apostolici în Transilvania celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, în vol. "Coordonatele preoţiei greco-catolice. Istorie şi actualitate, Acta Blasiensia I", Blaj, Buna Vestire, 2002, pp. 251-260.

12. Percepţia unui univers spiritual de frontieră: rutenii, românii uniţi şi slavii meridionali în anii neo-liberalismului austriac, înArhiva Someşană", seria III, nr. 2, 2003, pp 191-204.

13. Percepţia vizitei în Transilvania a pro-Nunţiului Michel Viale Prela la nivelul mentalului colectiv, în "Revista Bistriţei", XVI, 2002, pp. 259-267.

14. Înfiinţarea şi organizarea Mitropoliei greco-catolice româneşti, în vol. "Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: Istorie şi Spiritualitate. 150 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Române Unite cu Roma", Acta Blasiensia II, Blaj, 2003, pp. 361-375.

15. Le implicazioni del Concordato Austriaco sulla Chiesa Romena Greco-Cattolica. L'Istruzione matrimoniale Rauscher, în "Annuario dell'Istituto Italo-Romeno di Studi Storici", 1/2004, Cluj-Napoca, pp. 133-140. (în colaborare cu N. Bocsan).

16. La Santa Sede e un progetto di modello ecclesiastico per i greco-cattolici dell'Impero Austriaco alla metà dell'Ottocento, în vol. "I Romeni e La Santa Sede. Miscellanea di studi si Storia Ecclesiastica", (a cura di Ion Cârja), Scriptorium, Bucarest-Roma, 2004, pp. 117-123.

17. The Perception of a Frontier Spiritual Universe Ruthenians, Uniate Romanians and Southern Slavs During the years of Austrian Neo-Liberalism, în "Colloquia", vol. X-XI, nr. 1-2, Cluj-Napoca, 2004, pp. 143-157.

18. L'interesse della Santa Sede verso i greco-cattolici dell'Impero Austriaco alla metà dell'Ottocento, în "Quaderni della Casa Romena di Venezia", 3/2004, Bucarest, 2004, pp. 331-339.

19. Imaginea unui spaţiu periferic. Transilvania în percepţia nunţiilor apostolici vienezi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vol. "Centru şi Periferie. Lucrările colocviului naţional, Bistriţa 23-25 aprilie 2004", (vol coord. de Corneliu Gaiu, Horaţiu Bodale), Accent, Cluj-Napoca, 2004, pp. 199-205.

20. Înfiinţarea şi organizarea eparhiei greco-catolice de Gherla (Armenopolis) în vremea episcopului Ioan Alexi, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai", series Theologia Catholica", XLIX/1, Cluj-Napoca, 2004, pp. 103-114.

21. L'erezione e l'organizzazione della Sede metropolitana greco-cattolica romena, în "Transylvanian Review", XIII, nr.1/2004, pp. 18-33, (in colab. cu N. Bocsan).

22. Românii din Banat în viziunea nunţiilor apostolici vienezi din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", series Historia, Cluj-Napoca, 49, 2004, pp. 55-66.

23. Joseph Fessler şi proiectul unei idei: consolidarea şi extinderea unirii religiose a românilor (1859), în „Arhiva Someşană", III, Cluj-Napoca, 2004, pp. 171-183.

24. In lumina ecleziologiei postridentine. Biserica Româna Unita la mijlocul secolului al XIX-lea, în, "Arhiva Someşană", nr. 5, 2006, pp. 87-106.

25. Joseph Fessler e il progetto di un'idea: la consolidazione e l'espansione dell'unione religiosa dei romeni (1858), în "Annuario dell'Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica di Venezia", VIII, no. 8, 2006, pp. 329-340.

26. Nello spirito dell'autorità. L'Ecclesiologia Unionista e le Chiese orientali nella seconda metà del XIX secolo, în "Annuario dell'Istituto Italo-Romeno di Studi Storici", Cluj-Napoca, 2007, pp. 117-139.

27. Două Biserici de graniţă la mijlocul secolului al XIX-lea: rutenii şi românii uniţi din monarhia dunăreană, înArhiva Someşană", serie nouă, nr. 6, 2007, Cluj-Napoca, pp. 99-109.

28. Între centralizare şi autonomie ecleziastică. Sfântul Scaun şi Bisericile catolice orientale în secolul al XIX-lea, în "Biserică, Societate, Identitate", vol. coord. de Rudolf Graef, Ana Victoria Sima, Ion Cârja), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, pp. 111-118.

29. L'Episcopat grèco-catholique roumain au premier Concile de Vatican (1869-1870), în vol. "Vivere il Regno di Dio al Servizio degli altri: Miscellanea in onore del P. Ollivier Raquez OSB", vol. coord. de Mihai Frăţilă, ed. Silviu Hodiş, Lippa Edizioni-Galaxia Guttenberg, Roma-Târgu Lăpuş, 2008, pp. 41-64 (în colab cu Nicolae Bocşan şi Ion Cârja).

30. Modelli costituzionali nella Chiesa greco-cattolica di Transilvania (seconda metà del XIX-secolo), în Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja (coord.), "Identităţi Confesionale în Europa Central-Orientală. Lucrările colocviului internaţional din 14-17 noiembrie 2007", Presa Univresitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, pp. 393-404, (în colaborare cu Nicolae Bocşan şi Ion Cârja).

31. Sfântul Scaun şi Biserica Română Unită în anii neoliberalismului austriac, în vol. „Călător prin Istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vărstei de 70 de ani", (vol coord. de Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, pp. 313-326.

32. The Holy See's Interventions in the Acts and Decrees of the first Provincial Synod of the Romanian Greek-Catholic Church, în Ioana Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Ana Victoria Sima (eds), Aspects of Confessional Diversity within the Romanian Space, in „Transylvanian Review", XIX, Supplement no. 3, 2010, pp. 45-61.

33. La place et le rôle des Églises catholiques de rite oriental dans l'ecclésiologie du pape Léon XIII, în „Transylvanian Review", XIX, no. 3, 2010, pp. 94-107.

34. Biserică şi Stat în monarhia dunăreană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cadrul juridic. prevederi şi consecinţe, în „Studia Universitatis Babeş-Boyai",series Theologia Catholica, LV, 2, 2010, pp. 21-51.

35. The Holy See and the Romanian Greek-Catholic Church during the Years of Austrian Neo-Liberalism, în "Transylvanian Review", XIX, Supplement no. 5. IV, 2010, pp. 73-90.

36. Despre drepturile şi îndatoririle mitropoliţilor din Biserica Română Unită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în „Studia Universitatis Babeş-Boyai", series Theologia Catholica, LV, 3, 2010, pp. 91-106.

37. Despre inovaţiile latine introduce în Biserica Română Unită la mijlocul secolului al XIX-lea, în vol. "Identitate şi Alteritate. Studii de istorie politică şi culturală", 5 (vol coord. în colaborare cu Ioana Mihaela Bonda, Iona Cârja şi Cecilia Cârja), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, pp. 71-82.

38. The Selection and Promotion of the Romanian Ecclesiastical Elite in Transylvania. The Case of the Metropolitan of Blaj during the Final Years of the World War I, în Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Cristian Luca (eds), Transylvania and the Habsburg Monarchy in the "long 19th Century" (1800-1914),  „Transylvanian Review", XXII, Supplement no. 2, 2013, pp. 173-185.

39. Transylvanian in the Mid-Nineteenth-Century Accounts of the Papal Legates, în „Transylvanian Review", XXI, no, 1, 2012, pp. 49-63.

40. L'Herbartismo în Transilvania nella seconda metà dell'Ottocento, în Simonetta Polenghi (a cura di) „La Scuola degli Asburgo. Pedagogia e formazione degli insegnanti tra il Danubio e il Po (1773-1918)", Torino, SEI- Società Editrice Internazionale, 2012, pp. 265-285.

41. Şase ani la Roma. Atitudini, precepţii, comportament la studenţii români din Colegiul Sfântul Atanasie, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vol. „Şcoala Ardeleană VI", (vol. coord. de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob), Oradea, 2012, pp. 219-235.

42. Receptarea Herbartianismului în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vol. „Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani", (vol. coord. în colab. cu Iosif Marin Balog şi Ion Cârja), Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 275-290.

43. The Romanian students from St. Athanasius Greek College in Rome: their attitudes, inner experiences and contact (1857-1918), in Rassegna storica del Risorgimento, anno XCIX, supplemento al fascicolo III/2012, pp. 129-146.

44. From the Enlightenment to Philantropinism in the pedagogical tought of the Romanians from Transylvania, the Banat and Hungary (1776-1848), in Edvard Protner, Simonetta Polenghi (ed. by) The development of teacher education in the countries of Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the International Conference Maribor (Slovenia), 11-13 October 2012, University of Maribor, Faculty of Arts, in „History of Education & Children's Literature", VIII, 1 (2013), pp. 199-213.

45. Regina Diaconu (1939-2004) sau despre „puterea modelului", în „Freamăt" 1, Baia Mare, 2013, pp. 24-25.

46. Od filantropismu k herbartismu: pedagogicke konceppy a metody ve vzdelavani ucitelu v Sedmihradsku v. 19 stoleti, in "Aspekty Profesionalizace ucitelskeho vzdelavani ve stredni a Jihovychodni Evrope/-Historicke a Systematicke Otazky", Liberec, Technicka Universzita V Liberci, 2013, pp. 1-7.

47. The Reception of the Italian Rissorgimento in the Public Conscience of the Romanian Ecclesiastical Intellectuals from Transylvania, in Antonello Biagini e Giovanna Motta (ed. by) Empires and Nations ( XVIII th-XXIth), Cambridge Scholars Publishing, London, 2014, pp. 422-431.

48. Contributii la memorialistica greco-catolica;. Însemnarile lui Tit Bud- vicar foraneu al Maramuresului (1887-1917), în "Diversitate culturala,  realitatii politice si multiconfesionalism în Transilvania si Banat (sec. XVIII-XX). Cercetatorului Dumitru Suciu la împliniera vârstei de 70 de ani", vol. coord. de Attila Varga, Marin Balog, Argonaut, 2014, pp. 89-108 [coauthor alaturi de Ion Cârja si Flaviu Vida].

49. Receptarea miscarii risorgimentale în constiinta publica; a elitei ecleziastice greco-catolice din Transilvania în a doua jumatate a secolului al XIX-lea, în "Fascinatia trecutului. Omagiu istoricului Siminon Retegan la împlinirea vârstei de 75 de ani", (vol. coord. de Daniela Deteșan, Mirela Popa-Andrei, Madly Lorand), Argonaut, 2014, pp. 244-255.

50. I transilvani nella Grande Guerra, in "I Romeni e la Grande Guerra. Mostra foto-documentaria in occasione del centenario della Grande Guerra 1914-1918", București, Institutul Cultural Român, 2014, pp. 142-163.

51. Religia Casei Regale a României si implicatiile sale politice in preajma Primului Razboi Mondial, în "Istoria ca Datorie. Omagiu academicianului Ioan Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani", vol. coord. de Ioan Bolovan și Ovidiu Ghitta, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, pp. 793-800.

52. Roma vista da vicino. Impressioni e atteggiamenti degli studenti romeni nella Città Eterna (nella seconda metà dell'Ottocento), in "Dal cuore dell'Europa. Ommagio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni", vol. coord, de Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Ovidiu Augustin Ghitta, Ana Victoria Sima, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2015, pp 143-153.

53. The propaganda messages disseminates through Transylvanian ecclesiastical channels during World War I, in "Nouvelles etudes d'Histoire", XIII, Publieè à l'occasione du XXII Congres International des Sciences Historiques, Jinan 2015, 2015, pp. 141-152 [in colaborare cu Diana Covaci].

54. Pedagogickè koncepty a metody ve vzdelàvàny ucitelu v Sedmihradsku v 19. stoleti- vlivy filantropismu a herbartismu, in "Ucitel ve Stredni a Jihovychodni Evrope. Profesionalizace ucitelskeho vzdelavani: historicke a systematicke aspekty", vol coord. deTomas Kasper, Marketa Pankova a kol., Academia Narodni pedagogicke muzeum a Knihovna J. A. Komenskeho, Praha, 2015, pp. 152-161.

55. Three Months on the Galician Front: The Phenomenology of War, in "Primul Razboi Mondial. Perspectiva istorică si istoriografica/World War I. A Historical and Historiographical Perspective", vol coord. de Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela, Academia Romana/Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitara Clujeana, 2015, pp. 369-376 [in colaborare cu Daniela Dumulescu].

56. Ana Victoria Sima, Children during a Time of War. A Transylvanian Perspective on World War I¸ World War I - The other face of the war, Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tămaș (eds), Cluj-Napoca: Romanian Academy - Centre for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2016, 465p.,  ISBN 978-606-8694-61-0,     ISBN 978-606-37-0028-6, pp. 303-318. [în colaborare cu Mirela Popa-Andrei].

57. La religione della Casa reale di Romania e le sue implicazioni politiche a ridosso della Prima Guerra Mondiale,in "Imperi e Nazioni nell'Europa centro-orientale alla vigilia della Prima Guerra Mondiale", a cura di Ion Cârja, Roma, 2016, pp. 189-201. ISBN: 978-973-109-671-1; ISBN: 978-88-85183-43-8.

58. Recenzie la vol. Memoriile unui ierarh uitat: Victor Mihaly de Apşa (1841-1918), ediţie îngrijită şi note de Nicolae Bocşan şi Ion Cârja, studiu introductiv de Nicolae Bocşan, Luminiţa Wallner Bărbulescu, Ion Cârja, Presa Universitară Clujeană, 2009, 360 p, în „Tabor", V, nr. 12, 2012, pp. 99-100.

59. Recenzie la Luboslav Hromják, Lo slavismo cattolico di Leone XIII e gli Slovacchi (1878-1903), (Praha, Nakladatelstvi Paulinky, 2010), 148 p, în „Colloquia. Journal of Central European History", vol. XIX, 2012, pp. 229-231.

  •