Institutul Italo-Român de Studii Istorice

Director: Conf. dr. Gheorghe Mândrescu
Consiliul de Onoare:
Prof. dr. Giuseppe d'Ascenzo - Rectorul Universităţii "La Sapienza" Roma
Prof. dr. Francesco Leoni - Rectorul Universităţii "San Pio V " Roma
Prof. dr. Andrei Marga- Rectorul Universităţii "Babeş - Bolyai " Cluj-Napoca
Avocat, deputat Dino De Poli - Preşedintele Fundaţiei Cassamarca
Prof. dr. Vasile Cristea - Vicepreşedintele Consiliului Academic al Universităţii "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca
Academician Prof. dr. Ioan Aurel Pop- Directorul Institutului de Studii Transilvane Cluj-Napoca
Consiliul Ştiinţific:
Prof. dr. Antonello Biagini - Universitatea "La Sapienza " Roma
Prof. dr. Nicolae Bocşan - Prorector al Universităţii "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca
Prof. dr. George Cipăianu - Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj -Napoca
Prof. dr. Fulvio D'Amoja - Universitatea de Studii. Perugia
Prof. dr. Pasquale Fornaro - Universitatea de Studii Messina
Conf. dr. Gheorghe Mândrescu - Universitatea " Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca
Prof. dr. Toader Nicoară - Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca
Prof. dr. Giovanna Motta - Universitatea "La Sapienza" Roma
Prof. dr. Gaetano Platania - Universitatea "La Tuscia " Viterbo
Prof. dr. Nicolae Sabău - Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj - Napoca
Prof. dr. Liviu Petru Zăpârţan - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Directori executivi:
Conf. dr. Gheorghe Mândrescu
Doctorand Andrea Carteny
Obiective generale ale activităţii şiinţifice:Prin protocolul de înţelegere semnat în decembrie 2002 între Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie, şi Universitatea "La Sapienza " Roma - CISUECO Departamentul 71, şi Universitatea "San PioV" Roma s-a convenit crearea: Institutului Italo-Român de Studii Istorice cu sediul la Cluj Napoca, pe lângă Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" având ca parte integrantă o Bibliotecă Italiană.
Institutul şi Biblioteca îşi propun să promoveze cunoaşterea istoriei şi culturii române în Italia şi a istoriei şi culturii italiene în România. Această operă de promovare se va desfăşura prin schimbul de profesori şi studenţi şi prin promovarea unor programe specifice de cercetare, informare şi formare comune.
În particular proiectele de cooperare prevăd:
 • Schimb constant de documentaţie, informaţii şi specialişti implicaţi în programe de cercetare şi didactice comune pe sectoare privind următoarele materii: istoria lumii romane, istoria latinităţii, istoria migraţiilor, istorie medievală, istoria modernă, istoria creştinismului, istoria artei, istoria raporturilor interreligioase, istoria mentalităţilor, istoria Europei, istoria construcţiei europene, relaţii internaţionale, probleme naţionale, istoria totalitarismelor;
 • formaţie doctorală şi cercetare postdoctorală în cadrul universităţii noastre;
 • proiecte comune de cercetare pe teme specifice sau interdisciplinare pentru profesori, cercetători şi studenţi şi în cadrul programenlor europene precum Socrates-Erasmus;
 • organizarea de colocvii, conferinţe şi seminarii;
 • cercetări orientate în special spre cunoaşterea raporturilor româno-italiene în diverse epoci şi diverse domenii;
 • să sprijine activitatea bursierilor români prezenţi la Roma şi a bursierilor italieni sosiţi în România, reluând raporturi existente în perioada interbelică (cum a fost cazul Şcolii Române de la Roma, frecventată între cele două războaie de numeroşi profesori din Cluj);
 • susţinerea unei campanii de traducere a lucrărilor de specialitate din limba italiană în limba română şi din limba română în limba italiană;
 • organizarea de călătorii de studii în Italia şi în România.
Institutul va milita pentru instituirea unor burse de studiu şi de cercetare susţinute de instituţii şi persoane interesate în dezvoltarea acestor relaţii, pentru elaborarea de proiecte de cercetare comune (ce pot fi incluse în programele Uniunii Europene şi ale altor organisme internaţionale), pentru promovarea unor iniţiative în vederea dezvoltării de activităţi didactice şi ştiinţifice integrate utilizând noi tehnologii educative la distanţă. Institutul susţine predarea de cursuri despre istoria, limba şi cultura italiană pentru studenţii de la istorie, stimulând aprofundarea studiilor cercetătorilor italieni privind istoria României şi integrarea sa în aria europeană, plecând de la originea noastră comună şi de la reperele care în istorie au apropiat civilizaţia italiană şi cea română.
Institutul îşi organizează biblioteca la sediul său din strada Universităţii 7-9 bucurându-se de o primă donaţie de carte italiană - 1500 de volume- oferite de Antonello Biagini, unul dintre principalii artizani ai constituirii acestui institut, profesor titular de Istoria Europei orientale la Universitatea "La Sapienza" Roma, decorat cu gradul de ofiţer al ordinului "Serviciul Crdincios" printr-un decret al preşedintelui României.
Institutul şi Biblioteca vor fi conduse de un director desemnat de partea italiană şi de un director din partea Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai". Un documentarist bibliotecar traducător asigură serviciile curente.
Teme de cercetare:Institutul a sprijinit activitatea a patru bursieri italieni care s-au axat pe următoarele teme:
 • Andrea Carteny: Partidele politice în România de după 1989.
 • Giuseppe Motta: Călători italieni şi europeni în Principate (sec XVI-XIX - cecetarea s-a concretizat prin publicarea cărţii: Viaggiando nelle terre romene, Sette Citta, Viterbo, 2004
 • Daniel Pommier:
  • - Statele Unite ale Americii şi revoluţia română din 1989.
  • - Relaţiile dintre Partidul Comunist Italian şi Partidul Comunist Român în anii '70
 • Marian Zlotea - Giuseppe Motta - Andrea Carteny: Mărturii despre sfârşitul regimului ceauşist
 • Giordano Altarozzi: Participarea românilor la războiul civil din Spania.
Am recomandat participarea unor cercetători români şi italieni la concursuri pentru burse organizate de diferite structuri din Uniunea Europeană şi NATO, privind istoria României şi Italiei. Am sprijinit publicarea unor studii şi articole ale cercetătorilor italieni în revistele Tribuna şi Studii Transilvane.
Publicaţii:
Articole publicate:Au apărut în revista Tribuna, Cluj- Napoca, serie nouă, anul III, începând cu nr. 45 din 16-31 iulie 2004 şi în continuare în numerele 46, 47, 48, 49 50, 51, 52, 53, şi 54 toate rezumatele lucrărilor prezentate la sesiunea Comunism şi Comunisme, modelul românesc, desfăşurată la Messina în 3-4 mai 2004. Cărţi:
 • România - Italia - Europa, Storia, politica, economia e relazioni internazionali, Periferia, Cosenza, 2003, ediţie îngrijită de Francesco Randazzo.
 • Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, ediţie îngrijită de Gheorghe Mândrescu şi Andrea Carteny.
 • Comunism şi comunisme. Modelul românesc. Publicarea lucrărilor prezentate la sesiunea ce a avut acelaşi titlu şi a fost organizată la Messina în 3-4 mai 2004.
 • Antonello Biagini, Storia della Turchia contemporanea, Bompiani, Roma, 2002, (lucrarea a fost tradusă în cadrul Institutului de către Ioana Mândrescu)
Manifestări ştiinţifice:
Bazele fondării acestui Institut au fost puse de către profesorii şi cercetătorii care, au participat începând cu anul 1999 la următoarele sesiuni de comunicări şi întâlniri organizate la Roma (Universitatea "La Sapienza", Accademia di Romania, Universitatea "San Pio V") şi la Cluj-Napoca, (Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai"):
 • Etnie şi confesiune în Transilvania - Roma 1999
 • Stat şi Naţiune în Europa Central Orientală - Cluj-Napoca 2001
 • România spre Uniunea Europeană - Roma 2002
 • Stat şi biserică în Europa Cluj-Napoca 2003
 • Comunism şi Comunisme, modelul românesc - Messina 2004
Întâlniri - dezbatere şi Conferinţe: Începând cu primăvara anului 2003, Institutul a promovat o serie de întâlniri pe diferite teme:
 • - Monarhia Constituţională în epoca contemporană, dezbatere moderată de Prof. Toader Nicoară, Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, unde au intervenit profesori şi doctoranzi români, italieni şi spanioli. (2 aprilie 2003).
 • - Estetica şi propaganda în regimul lui Francesco Franco şi originea lor în modelul fascist musolinian, întâlnire-dezbatere deschisă de lucrarea doctorandei Maria Nogues Bruno de la Universitatea din Saragosa (16 iunie 2003).
 • - Criza irakiană şi criza relaţiilor internaţionale, întâlnire-dezbatere cu masă rotundă şi prezentarea de către Prof. Corneliu Nicolescu a volumului colectiv "C'era una volta Iraq", urmată de intervenţiile (în calitate de coautori) ale lui Andrea Carteny şi Giuseppe Motta. (23 iunie 2003).
 • - Armistiţiul italian din 8 septembrie 1943 şi implicaţiile sale asupra relaţiilor internaţionale ale Italiei, întâlnire-dezbatere susţinută de Prof. Antonello Biagini şi prezentarea noutăţilor istoriografice italiene pentru epoca modernă şi contemporană; de asemenea a fost recenzată noua revistă lunară "Millenovecento" (13 noiembrie 2003).
 • - Reforma învăţământului universitar în Europa, masă rotundă sub patronajul rectorului Prof. Andrei Marga, cu participarea Prof. Antonello Biagini (Universitatea "La Sapienza" Roma) şi dr. Roberto Reali (Centrul Naţional de Cercetări de la Roma), (13 noiembrie 2003).
 • - Europa, Noul Continent, întâlnire de prezentare a următoarelor volume: Europa il nuovo continente, presente, passato e futuro dell'Unione Europea (sub îngrijirea lui Liliana Faccioli Pintozzi) şi Le politiche comunitarie per lo svilluppo de Massimiliano Cordeschi şi Pietro Maria Paolucci, (14 noiembrie 2003).
 • - România şi Italia în toamna lui 1918, conferinţă internaţională, organizată în colaborare cu Centrul de Studii Transilvane, cu lucrări privind poziţia internaţională a Italiei şi României la sfârşitul primului război mondial (prezentarea volumului de memorii de Guido Romanelli sub îngrijirea lui Antonello Biagini Nell'Ungheria di Bela Kun e durante l'occupazione militare romena. La mia missione (maggio-novembre 1919), (4 decembrie 2003).
 • - Regioni e regionalizzazione nel contesto europeo, masă rotundă la care s-a dezbătut tema regionalismului şi a impactului său asupra actualului concept de unitate naţională (4 decembrie 2003).
 • - Un mesaj european: canonicul Ioannes Lazoy între Alba Iulia şi Roma, conferinţă prezentată în limba italiană de Prof. Sárközy Péter (Universitatea "La Sapienza" Roma), (16 martie 2004).
 • - Doi exilaţi:Ovidiu şi Inochentie Micu Klein, întâlnire -dezbatere pe baza unui text prezentat în limba italiană de Prof. Viorica Lascu (2 noiembrie 2004).
 • - Relaţiile dintre Partidul Comunist Italian şi Partidul Comunist Român (documente din arhiva PCI de la Roma), întâlnire -dezbatere pe baza unui text prezentat în limba italiană de dr. Daniel Pommier Vincelli ( Universitatea "La Sapienza" Roma), ( 23 noiembrie 2004).
 • - Reformismul austriac în Toscana. Aspecte istorigrafice, conferinţă a Prof. Franco Agiolini ( Universitatea di Pisa), ( 25 noiembrie 2004).
 • - Raporturi ecleziastice româno - maghiare la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX (documente inedite din arhivele Sfântului Scaun), întâlnire dezbatere susţinută de Ion Cârja, bursier Vasile Pârvan la Accademia di Romania- Roma. Cu această ocazie s-a deschis un nou ciclu de conferinţe intitulat "Bursieri în Italia". A fost prezentat şi volumul: I Romeni e la Santa Sede, Scriptorium, Bucureşti - Roma, 2004.
Adresa:
Institutul Italo-Român de Studii Istorice. Biblioteca Italiană
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, et. 3, cam. 304
400084 Cluj-Napoca
Tel.+40-264-40.53.00 int.5440
Fax. +40-264- 59.19.06
e-mail:isir.cluj@gmail.com