Interethnic marriages: between an exercise of tolerance and a modern expression of indifference. 1895-2010
Interethnic marriages: between an exercise of tolerance and a modern expression of indifference. 1895-2010
Raport sintetic 2011-2013

Secole de-a rândul etniile şi confesiunile din Transilvania au fost cercetate, analizate, evaluate sub raportul relaţiilor conflictuale dintre ele concluzionându-se, mai întodeauna, că sunt prea multe divergenţe, prea multe diferende potenţial periculoase pentru stabilitatea zonei. Noi am văzut în căsătoriile mixte o potenţială punte de legătură între etnii şi confesiuni şi am propus un proiect pe dimensiune demografică, istorică şi sociologică al cărei scop este tocmai reliefarea caracterului de ”punte”, de zonă de întâlnire pe care l-au avut căsătoriile mixte între limitele temporale amintite. Încercăm, de asemenea, să oferim câteva perspective teoretice care să depăşească strictul caracter local al analizelor care s-au făcut până în prezent pe această temă.

Primul
obiectiv al proiectului a constat în descoperirea evoluţiei fenomenului căsătoriilor mixte în Transilvania în perioada 1890 - 1910 având în vedere diferitele contexte istorice, politice şi culturale. În cadrul acestui obiectiv ne-am propus următoarele obiective specifice: Pentru realizarea acestui obiectiv am despuiat întreaga colecţie Bibliografia Istorică a României, am fişat şi selectat pentru analiză zeci de periodice, romanesti, germane şi maghiare, am citit şi analizat literatura beletristică a vremii, am analizat legislaţia ecclesiastică şi civilă. Rezultatele acestor activităţi au fost susţinute la conferinţe interne şi internaţionale şi au fost publicate sub formă de carte (în 2011) şi articole în reviste (în 2012).

Din punct de vedere al contextului istoric şi cultural am urmărit trei direcţii principale în activitatea de cercetare: Anul II al proiectului Căsătoriile mixte a vizat îndeplinirea a 3 obiective:
 1. Surprinderea evoluţiei fenomenului căsătoriilor mixte în diferite contexte sociale, politice şi culturale;
 2. Găsirea unor explicaţii pentru căsătoriile mixte, prin intermediul poveştilor de viaţă colectate cu ajutorul interviurilor;
 3. Diseminarea continuă a rezultatelor proiectului.
Dintre acestea, doar primul obiectiv a presupus activităţi încheiate în acest an, activităţile din obiectivele doi şi trei urmând a fi derulate şi în anii următori.
Obiectivul 1, Surprinderea evoluţiei fenomenului căsătoriilor mixte în diferite contexte sociale, politice şi culturale, s-a desfăşurat pe trei direcţii: Bogatul material cercetat a generat, practic, primul rezultat al acestor activităţi, respectiv alcătuirea unei baze de date bibliografice tematice, atât cu referire la spaţiul transilvan, cât şi privitoare la evoluţiile demografice din prima jumătate a secolului XX din Europa. Celelalte rezultate, concretizate în participări cu lucrări la conferinţeştiinţifice şi studii vor fi inventariate mai jos, la descrierea rezultatelor obiectivului trei. Studierea legislaţiei bisericeşti şi a activităţii Bisericilor din Transilvania în legătură cu fenomenul studiat a relevat faptul că, după 1895, respectiv după pierderea prerogativelor legate de viaţa privată a indivizilor în favoarea statului, Bisericile au fost mai puţin active în acest domeniu. În secolul al XIX-lea, în schimb, chestiuni precum stabilirea preotului oficiant al uniunii matrimoniale, botezul şieducaţia religioasă a copiilor născuţi în astfel de familii mixte, stabilirea competenţei tribunalelor ecleziastice matrimoniale s-au situat în prim-planul agendei relaţiilor interconfesionale.
Parcurgerea legislatiei oficiale pe o perioadă lungă de mai bine de un secol a constituit o activitate cronofagă dar obligatorie. Diferitele etape pe care le-a traversat România în acest interval – părţi încorporate în Imperii, reorganizarea de după război şi unificarea legislativă de după 1918, trecerea de la monarhie la republică, răsturnările şi bulversările aduse de instaurarea regimului comunist, schimbările de după 1989 - au presupus o bogată activitate legislativă în privinţa reglementării vieţii private. Multe din aceste schimbări au avut un impact profund la nivelul Transilvaniei unde, cel puţin până în 1945, raporturile între etniile conlocuitoare s-au schimbat mereu pe fondul evenimentelor politice şi militare în care a fost antrenată provincia. Fără îndoială că modificările de acest gen şi-au pus amprenta asupra perceperii fenomenului căsătoriilor mixte! Interesant a fost de constatat, atât din analiza legislaţiei cât şi a surselor complementare care au stat la baza alcăturirii studiului publicat pe această temă (vezi mai jos) că statul comunist a încurajat căsătoriile mixte în Transilvania până acolo încât decada 1970-1980 poate fi numită, pe bună dreptate, ”epoca de aur a căsătoriilor mixte” în România! Niciodată nu s-a înregistrat o asemenea fervoare în această privinţă!
Activitatea a treia a presupus “despuierea” surselor publicistice, precum Transilvania sau Buletin eugenic şi biopolitic, pentru a surprinde reflectarea, în paginile acestora, a problematicii căsătoriilor mixte. Mărturiile literare şi memorialistice surprind şi comportamente demografice reale, clişee şi prejudecăţi care au influenţat în mod decisiv piaţa matrimonială din Transilvania, în special în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Literatura s-a dovedit o sursă însemnată pentru acest proiect şi este îndeajuns, credem, să cităm doar pe Mara, eroina lui Slavici, pentru a transmite ideea referitoare la casătoriile mixte aşa cum este exploatată în literatură: “Dumnezeu ştie cât m-am gândit eu la voi, cât am ostenit pentru voi, cu câtă inimă v-am purtat de grijă, şi nu poate să mă pedepsească atât de aspru. Dacă te-aş vedea moartă, ar fi pierdută toată bucuria vieţii mele, dar aş zice c-au mai păţit-o şi alte mame ca mine şi m-aş mângâia în cele din urmă. Neam de neamul meu nu şi-a spurcat însă sângele!

Obiectivul 2: Găsirea unor explicaţii pentru căsătoriile mixte, prin colectarea unor istorii de viaţă, opinii, motivaţii, de la persoanele direct implicate in fenomenul investigat, prin interviuri (cea mai mare parte a activirăţilor subsumate acestui obiectiv au fost realizate în 2013 – intervievare, transcriere, interpretare interviuri)
Abordarea din perspectiva poveştilor de viaţă permite surprinderea evenimentelor, acţiunilor, normelor, valorilor, prin ochii persoanelor care au intrat într-o căsătorie mixtă. Prin această metodă obţinem descrieri detaliate ale contextelor sociale, înţelegem evenimente şi comportamente în contextul în care acestea s-au dezvoltat. Prin această metodă obţinem relatări despre contextele sociale şi culturale în care s-au realizat căsătorii între persoane de etnii şi confesiuni diferite, chiar de la persoanele direct implicate în acest fenomen. Prin interviurile realizate urmărim nu doar relatări despre propria viaţă a indivizilor, ci şi despre contextul social, economic, politic în care aceştia au trăit, care au favorizat sau au îngreunat contractarea unei căsătorii cu o persoană de etnie şi confesiune diferită.
Construirea
ghidului de interviu.
Abordarea din perspectivă micro-socială permite investigarea multiplilor factori asociaţi cu diferite perspective teoretice asupra căsătoriilor mixte. Fiind vorba de interviuri semi-structurate, ghidul de interviu cuprinde o serie de aspecte ce vor fi acoperite, cu variante de întrebări formulate. Depinde însă de fiecare situaţie în parte dacă întrebările vor fi adresate exact în ordinea şi forma inclusă în ghid sau dacă intervievatorul decide să lase libertate mai mare respondentului, urmărind însă atingerea tuturor aspectelor menţionate în ghid.
Interviul
urmăreşte şase mari secţiuni din viaţa respondentului: existenţauor alte căsătorii mixte în familie, anii de formare a respondentului (copilăria, adolescenţa), formarea cuplului, atitudinile şi comportamentele familiilor celor doi parteneri pe parcursul consolidării relaţiilor dintre cei doi, copiii cuplului şi aprecieri ale respondentului asupra experienţei căsătoriei mixte. Prima şi a doua secţiune surprind practici de socializare, caracteristici ale mediului familial şi social în care individul a crescut, contactele şi experienţa pe care respondentul a avut-o, în perioada socializării, cu etnia celuilalt. A treia secţiune, formarea cuplului, oferă informaţii despre importanţa similarităţii culturale în formarea relaţiilor interpersonale, iar a patra secţiune permite documentarea intervenţiei familiei în procesul de selecţie a partenerului. Urmărind diferitele etape ale consolidării relaţiei dintre cei doi parteneri, se poate vedea continuitatea sau schimbarea atitudinilor şi comporatamentelor familiei faţă de relaţiaficei/fiului cu o persoană de etnie diferită şi factorii declanşatori ai schimbării (căsătoria, naşterea unui copil). A cincea secţiune se concentrează pe alegerile cuplului mixt referitoare la afilierea etnică, religioasă, lingvistică a copiilor născuţi în cadrul căsătoriei mixte. Ultima secţiune cuprinde aprecieri asupra experienţei căsătoriei mixte, a modului de gestionare a conflictelor, a rolului diferenţelor culturale.
Pentru
a surprinde atât perspectiva persoanei de etnie majoritară, cât şi cea a persoanei de etnie minoritară asupra căsătoriei mixte, intervievăm ambii soţi dintr-un cuplu mixt (interviuri separate). Numim acest cuplu “nucleu”.
Urmărind
nu doar conturarea experienţei personale şi a cuplului în legătură cu căsătoria mixtă, ci a unei istorii a familiei extinse vizavi de mariajul între etnii şi confesiuni diferite, intervievăm şi ascendenţii respondenţilor, respectiv cel puţin un părinte din fiecare parte. Interviul unui ascendent al nucleului urmăreşte reacţia, acţiunile familiei atunci când se confruntă cu alegerea de către fiică/fiu a unui mariaj mixt. Dacă ascendentul este la rândul să parte dintr-un mariaj mixt, interviul continuă în mod similar cu cel al unui nucleu.
În
cazul în care respondenţii nucleu sunt de vârstă înaintată, ceea ce exclude posibilitatea intervievării unui ascendent, se va intervieva un descendent a cuplului, dcă acesta este, la rândul său, implicat într-un mariaj mixt.
Înainte
de desfăşurarea interviului propriu-zis, respondentul primeşte un formular cu informaţii despre scopul interviului şi confidenţialitateainformaţiilor culese (procedura de anonimizare), urmând a-şi da acordul pentru înregistrarea audio a interviului. Ghidul de interviu este completat cu un scurt formular de înregistrare a unor caracteristici socio-economice ale respondenţilor.
Identificarea
persoanelor ce urmează a fi intervievate.
Selecţia participanţilor s-a făcut pornind de la reţelele sociale ale cercetătorilor implicaţi în proiect, urmând ca noi respondenţi să fie selectaţi prin tehnica bulgărelui de zăpadă: membri ai reţelelor sociale ale respondenţilor. Astfel, lotul de persoane intervievate este în continuă construcţie.

Realizarea interviurilor. Primele interviuri au fost realizate cu persoane din reţelele sociale ale cercetătorilor. Conform planificării iniţiale, această activitate continuă şi anul următor.

Pe lângă activităţile propuse la începutul anului la contractare, am trecut la alcătuirea unei baze de date digitale cuprinzând căsătoriile mixte din oraşul Cluj în prima jumătate a secolului XX. Informaţiile au fost culese din registrele de stare civilă ale arhivei Direcţiei de EvidenţaPopulaţiei Cluj-Napoca. Procesul de culegere al datelor a fost îngreunat de interdicţia de a fotografia registrele matricole, deci datele au fost introduse manual, la faţa locului, în birourile instituţiei. Apoi, fiind vorba de un oraş cu peste o sută de mii de locuitori la 1930, a fost nevoie de un efort deosebit pentru a culege toate informaţiile necesare. Fiind imposibilă realizarea unei baze de date complete, am selectat un eşantion reprezentativ pentru perioada interbelică. Am preluat datele privind căsătoriile din oraşul Cluj pentru anii 1919, 1922, 1930 şi 1938, rezultând în final o baza de date cu peste 3400 de mariaje, din care aproape sunt 1700 mixte. Având la dispoziţie o asemenea bază documentară am pregătit o comunicare prezentată la Congresul CitiesThroughHistory (Portugalia - a se vedea, mai jos, la obictivul III). În acelaşi timp, profitând de o conjunctură favorabilă ce ne-a permis accesul la datele Biroului de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Cluj am inventariat pentru perioada 2000-2010 numărul căsătoriilor mixte şi a căsătoriilor cu străini în Cluj-Napoca, anticipând activităţile specifice ultimului obiectiv al proiectului şi propuse pentru 2014. În 2012 am publicat în proiect 5 lucrări (în reviste indexate ISI - 2, în volume de conferinta - 1, in volume colective – 1, în alte reviste – 1), am participat cu 6 lucrări la conferinţe ştiinţifice internaţionale, cu o lucrare la o conferinţă naţională, şi am organizat două secţiuni pe tematica proiectului la două prestigioase conferinţe. Totodată, 3 dintre postdoctoranzii angajaţi în proiect au beneficiat de stagii de perfecţionare în Franţa (EHESS) şi Olanda (ISSH – Amsterdam), îmbogăţind partea metodologică a proiectului şi completând baza bibliografică a acestuia.
În
2013, pe fondul reducerii bugetului, am decis să păstrăm intacte activităţile de cercetare, renunţând la cea mai mare parte a mobilităţilor şi reducând – sperăm temporar – salariile membrilor echipei. Astfel, conform graficului asumat, am efectuat restul de interviuri – până la 100 – cu persoane care s-au înscris în limitele proiectului nostru. În ianuarie am angajat pentru 6 luni trei asistenţi de cercetare al căror rol a constat în transcrierea interviurilor colectate în proiect. În prezent se lucrează la ultimele verificări ale preluării transcrierilor în programul Atlas.ti (achiziţionat în 2012) urmând ca în lunile următoare să trecem la interpretarea acestor interviuri şi diseminarea informaţiilor obţinute sub formă de articole.
Tot
în acest an, între 5 şi 9 iunie, am organizat în cadrul proiectului conferinţa internaţională IntermarriagethroughoutHistory, la care au participat 66 de specialişti – 27 străini (Bulgaria, Ungaria, Austria, Polonia, Germania, Franţa, Italia, Spania, Rusia, Norvegia, Portugalia, Peru, Mexic, Japonia, Algeria, Uruguay). Organizată sub tutela Comitetului International de Demografie Istorică conferinţa s-a bucurat de un real succes ( a se reţine că am reuşit să suportăm toate cheltuielile din taxele de participare, fără a ne atinge de bugetul proiectului) iar o parte a materialelor prezentate, selectate pe baza de peer-review, urmează a fi publicate în prima parte a anului 2014 la Cambridge Scholar Publishing (Anglia). În prezent se lucrează, pe de o parte, la corectura de limbă a volumului şi, pe de altă parte, la aşezarea acestuia în pagină. Din partea echipei au fost prezentate trei lucrări – toate trei se regăsesc în cuprinsul volumului.
Din
cauza restricţiilor bugetare participarea membrilor echipei la conferinţe internaţionale în afara României se reduce la următoarele: Carti, articole si studii publicate până în 2012:
 1. Ioan Bolovan, Ortodoxia în Transilvania. Aspecte istorico-statistice privind oraşul Cluj în anul 1922, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011
 2. Marius Eppel, Entre les contraintes de l`État et celles de l`Église: identité et alterité à travers les mariages mixtes en Transylvanie à l`époque moderne, in Revue Roumaine d`Histoire, tome LI, nos. 1-2, Janvier-Juin 2012, pp. 27-36 (with Ioan Bolovan, Liana Lapadatu);
 3. Ioan Bolovan, Marius Eppel, Bogdan Crăciun, Between Toleranceand Private Life: Mixed Marriages in a Multiethnic and Multiconfessional Environment (A Case Study on the City of Cluj (1900-1939), in I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História: População, Guimaraes, 2012, pp. 35-49.
 4. Ioan Bolovan, Marius Eppel, „Între stat şi biserică: identitate şi alteritate prin căsătoriile mixte în Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX)”, în vol. In Honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, coord. Nicolae Enciu, Editura Centrul de Studii Transilvane şi Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pag. 327-336 .
 5. Luminiţa Dumănescu, The Law of Marrige in Romania, 1890 -2010, in Transylvanian Review, nr. 4/2012
 6. Ioan Bolovan, Elena Daniela Mârza, Bogdan Crăciun, Mixed Marriages in a Multiethnic and Multiconfessional Environment. A Case Study on the City of Cluj (1900-1939) in Transylvanian Review, 2012, pag. 405-412.
Articole şi studii publicate sau în curs de publicare (2013):
 1. Hărăguş Mihaela, The role of education in ethnically mixed marriages, in Intermarriage throughout History, coord. Luminita Dumanescu, Marius Eppel, Daniela Marza, Cambridge Scholar Publishing – manuscris trimis spre publicare
 2. Daniela Mârza, Bogdan Crăciun, Mixed Marriages in Cluj in the inter-war period, in Intermarriage throughout History, coord. Luminita Dumanescu, Marius Eppel, Daniela Marza, Cambridge Scholar Publishing – manuscris trimis spre publicare
 3. Ioan Bolovan, Marius Eppel, Churches from Transylvania and their attitude about mixed marriages (from 1894 to present), in Intermarriage throughout History, coord. Luminita Dumanescu, Marius Eppel, Daniela Marza, Cambridge Scholar Publishing – manuscris trimis spre publicare
 4. Luminita Dumanescu, Being a child in a mixedfamily in nowadaysTransylvania, Romanian Journal of Population Studies (acceptat spre publicare)
 5. Bolovan Ioan, Marius Eppel, Legislaţia laică şi ecleziastică din Transilvania în epoca modernă şi căsătoriile mixte, in Profesioniştii noştri 10. CORNELIU-MIHAIL LUNGU arhivist, istoric, professor LA 70 DE ANI, coord. Ion Vilica, Ioan Lacatusu, Editura Eurocarpatica, Sfantu-Gheorghe, 2013, pp. 319-328.
Ca apariţie excepţională amintim volumul conferinteiIntermarriage throughout History ce se găseşte în curs de tipărire la Cambridge Scholar Publishing, Anglia, si pe care il vom avea la inceputul anului 2014. Volumul cuprinde 24 de studii pe tema căsătoriilor mixte şi se bucură de participarea ca autori a unor specialişti prestigioşi în istoriografia europeană şi nu numai. Volumul este coordonat de trei dintre membrii echipei, Luminita Dumanescu, Daniela Mârza si Marius Eppel.

Pentru anul 2014 ne rămân de publicat 3 articole şi monografia Căsătoriile Mixte pentru a ne îndeplini în totalitate targetul asumat la depunerea proiectului.

Cluj Napoca, 2 decembrie 2013
Director proiect
Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan
 
2011 by Luminita Dumanescu
All Rights reserved