2006
1-es
Számú Tér
ISSN 1841 - 9879
 
 
Programcikk   Szerkesztőség   Elérhetőség és jelentkezés
Kereső

powered by FreeFind
Önképzőkör
Következő kör
Abstracts
Kitekintő
Recenziók
Hírek
Archívum
Az Eristikon filozófiája
- "Misszió" és "Vizió" -
 
Az Eristikon gondolata valamikor 2005 februárjában/márciusában kezdett, halványan és név nélkül felvázolódni, amikor is az akkori I.-éves - pontosabban második szemeszterbeli - Filozófia és Filozófia-Társadalmi Kommunikáció szakos hallgatók érdekesnek találták azt az ötletet, hogy a kolozsvári "Babeş-Bolyai" Tudományegyetem Filozófia Karán egy olyan minden formaságoktól mentes Önképzokör létesüljön amelyen mód nyílik egyrészt az egyetemen zajló oktatási-tanulási folyamatok - paideutikai - elmélyítésére, de másrészt az olyan filozófiai kitekintésű kérdéseknek a megbeszélésére is, amelyek a hallgatókat egyénileg és mintegy magánjellegű érintettséggel foglalkoztatják... [folytatás]
Király V. István
Filozófiaegyetem és oktatója
Kulcsszavak: filozófiaegyetem; filozófia oktathatósága; szabadság; katedrafilozófia; Bologna-i folyamat; Kant I.
 
Bizonyára nem véletlen, hogy Kant amikor a "fakultások vitájáról" gondolkodik (1794-1798 között) és eközben a filozófiafakultás helyét és szerepet igyekszik meghatározni-körvonalazni az egyetemi rendszer(ek)ben, akkor a filozófiaegyetemet elsosorban a szabadság helyeként, sot! a szabadság fórumaként tárgyalja. Vagyis nem pusztán a "filozófiaiaknak" tartott ismereteknek és készségeknek az átadásának ill. az ilyen irányú - "képzés" nevezetű embertermelés intézménye- és helyeként... [folytatás]
Fejes Margit
Esszé a képzoművészet igazságáról
Kulcsszavak: : műalkotás; értelmezés; megismerés; művészet és igazság; E. Munch
 
A műalkotással való szembekerülés elofeltétele a címben felvetett problémára való rákérdezése, ráfigyelés. Az vitatható, hogy e folyamat mennyire térhez kötött és az is, hogy mit értünk műalkotás alatt. Az a körülmény is problematikus lehet továbbá, amelyben a műalkotás létrejött... [folytatás]
Antalfi Anikó; Köllo Annamária; Zörgo Noémi
Kommunikációs- és reklámterv a filozófia szak számára
Kulcsszavak: filozófiaegyetem; hallgatói jelentkezés; intézményi reklám, kommunikációs terv, reklámterv, célcsoport, célok, helyzetfelmérés, kommunikációs eszközök, médiaplan
 
A kampány célja egy olyan eseménysorozat megtervezése és összeállítása, amely során meghatározott idon belül elérheto a filozófia szakra beiratkozó diákok számának növelése. Tulajdonképpen egy szenszi-mob kampányról van szó, melynek lényege, hogy az általunk generált események következtében attitűdváltást érünk el a célcsoportnál. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más kisebb célokat nem tartunk fontosnak. Ezek közül az egyik legfontosabb a tanárok és a diákok közti kapcsolat javítása, az közös munka feltételeinek megteremtése... [folytatás]
Sallai András
Kant és a kérdezés hermeneutikája
Kulcsszavak: Kant I.; felvilágosodás; transzcendentális idealizmus; tiszta ész; kritika; szabadság; autonóm egyén; kérdés; hermeneutika
 
1. Bevezető megfontolások

Manapság rengeteget hallunk és beszélünk olyanokról, mint társadalom-építés, társadalom-szervezés, autonómia, szocializáció, közösségelvre épített társadalom-felfogás, szociál-demokratikus hagyományok stb. Viszont az emberi gondolkodás történetének posztmodern erőpróbái mintha mégis azt igazolnák, hogy mindezek a megközelítések a saját szabad felelősségének és felelős szabadságának a tudatában levő és élő egyénekre való igény felvetése nélkül próbálnának meg társadalomépítésben gondolkodni. ... [folytatás]
Az esszé pályázat nyertesei a helyezések csökkenő sorrendjében
Kedves Balázs
Kilábalás a kiskorúságból - a szabadság próbája saját gondolkodásunk
Kulcsszavak: :Kant I.; felvilágosodás; modernitás; egyén; szabadság; modern állam; Európai Unió.
 
Talán nincs is egyszerűbb kérdés, mint a szabadságra vonatkozó, de nincs olyan kérdés, amelyet annyiféle értelemben használtak volna és amely az emberi értelmet annyiféleképpen megragadta volna. Voltaire a "Metafizikai értekezés" című művének hetedik fejezetében így fogalmazott: "olyannyira megszoktuk, hogy ki se ejtsük a szabadság szót, a nyomában járó összes nehézség felidézése nélkül, hogy jóformán egyáltalán nem értjük meg egymást, amikor arról van szó, hogy szabad-e az ember."... [folytatás]
 
László Szabolcs
"A szabadság nehéz mámora"
Kulcsszavak: :szabadság; szabadságértelmezések; posztmodern; világszabadság.
 
Bár emberi létem szoros tartozékát, alap- és építőelemét, a szabadságomat vizsgálom, próbálgatom ezzel az írással, szégyen nélkül be merem vallani, hogy a fogalom, mondhatni probléma a maga rendjén keményen próbára teszi gondolkodásomat, hiszen végigtekintve az ily vizsgálatokon, szakavatott filozófusok próbálkozásain, némi elégtétellel nyugtázom, egyiküknek sem sikerült végérvényes meghatározást találni, csak örökéletű gondolatokat, értelmezési lehetőségeket hagytak maguk után, hogy azokat az újabb nemzedékek, korok szüntelen átalakítsák.... [folytatás]
 
Ferencz Orsolya
Kilábalás a kiskorúságból - a szabadság próbája saját gondolkodásunk
Kulcsszavak: :Kant I.; felvilágosodás;autonóm egyén ; szabadság; posztmodern; ész használata.
 
"A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék." (Immanuel Kant)

"Az ember érteni is akarja, amit hisz, amire vágyik, és amit megtesz. Önállóan akar gondolkodni." (Karl Jaspers)

Az önállóság, függetlenség kérdése óhatatlanul összekapcsolódik a szabadságéval, amelyet mindigis dichotomikus értelmezések öveztek. Egyrészt a pozitív-negatív megítélések: ugyanúgy lehet a boldogulás, boldogság, mint a bűn forrása, másrészt pedig a kényszerrel, szükségszerűséggel való társítás értelmében is.... [folytatás]
Balog Annamária, Dénes Csongor, Szolláth Hunor
Tanulható-e a filozófia a modern illetve intézményes keretek között?
Kulcsszavak: filozófálás, filozófia eredete, a filozófia kezdete, énünk bevonása a filozófiába, módszer, képesség, hajlam
 

(Ízelítő az olvasáshoz)

A címben szereplő kérdés, számos más kérdőjelet is implikál. Legelsősorban a filozófia "micsodaságát", miben és hogyan létét érinti; utal azonban a filozófia kezdetére illetve eredetére is, és főként arra, hogy a kérdés mindazokat mozgásba hozza akik azt kérdezik.... [folytatás]
Sófalvi Ilona
Kommunizmus, propaganda, reklám
- A cenzúra holdudvarai -
Kulcsszavak: ideológia, kommunizmus, politikai propaganda, agitáció, cenzúra, szabadság, manipuláció
 

1. Bevezetés

A dolgozatomban a kommunizmus - főként a román kommunizmus - politikai propagandájának a történelmi gépezetét ill. az ezzel kapcsolatos mindenféle reklám-technikai stratégiáit szándékozok mindenek előtt fogalmilag feltérképezni. Számomra a kommunizmus azonban csak egy megnem élt fejezet a történelemből és ez a dolgozat azt a célt szolgálja, hogy közelebb vigyen az idő, a történelem megértéshez. Ugyanakkor a múlt mindenkor hozzánk tartozik és talán ez számíthat egyfajta "tanuságtételnek" is. Szervesen beépül a jelen világunkba, és hatását most is érezhetjük. Ezt úgy is kifejezhetnénk, hogy a kommunizmus jelen van és még sincs jelen..... [folytatás]