Regulament de admitere

Regulamentul complet în format pdf

 1. Înscrierea candidaților se va face online. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 și Metodologia de amitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul univeristar 2020-2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3982 din 02.03.2020, semnate și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la auternticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă și semnată.
 2. Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel master:
  • - fișă tip de înscriere (semnată)
  • - diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă)
  • - diploma de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia
  • - adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2020)
  • - adeverință pentru cei care au mai făcut un masterat, de unde să rezulte forma de finanțare.
  • - certificatul de naștere
  • - carte de identitate
  • - atestat/certificat de competență lingvistică
  • - adeverință medicală tip
  • - dovada achitării taxei de admitere (150 lei: procesare și înscrire)
   Observații: taxa de admitere odată plătită nu se returnează
   1. taxa de procesare, în valoare de 50 lei. Candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de plata acestei taxe, cu condiţi depunerii unui act doveditor.
   2. taxa de înscriere, în valoare de 100 lei. Sunt scutitite de plata acestei taxe, dar numai cu condiţia depunerii unui document doveditor, următoarele categorii de candidaţi:
    • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar
    • angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai BCU Cluj, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii;
    • orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi din Centrele de plasament.
    Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată

  • - proiectul de cercetare (acolo unde este cazul)
  • - portofoliu argumentativ (Curriculum Vitae și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice; acolo unde este cazul)
  • ACESTEA SE ÎNCARCĂ LA SECŢIUNEA ALTE DOCUMENTE DIN PLATFORMA ADMITERII
 3. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studii (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă) și completarea cererii de confirmare de către candidat și încărcarea acestora pe platforma admiterii sau transmiterea lor electronică printr-o modalitate comunicată de facultate. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmarea a locului se face și dovada plății taxei de școlarizare (prima tranșă). Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate și nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.