Acte necesare la înscriere

-  diploma /adeverinţă licenţă în original

-  diploma de bacalaureat în original însoţită de Foaia matricolă eliberată de liceu (în original, pentru loc bugetat)

-  copie după Cartea de identitate

-  certificat de naştere în copie legalizată

-  certificat de competenţă lingvistică

-  o fotografie tip buletin

-  un exemplar din proiectul de cercetare (la masteratele unde este cazul)

-  fişa de înscriere

Taxa de admitere la masterat 130 lei

Actele se vor prezenta în dosar plic.