Regulament

Extras din R e g u l a m e n t u l
de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere
la Facultatea de Istorie şi Filosofie, iulie (septembrie) 2020, nivel licenţă

 • La Facultatea de Istorie şi Filosofie admiterea se realizează în una din cele două sesiuni (iulie sau septembrie) pe baza examenului de admitere constând din redactarea unei scrisori de motivaţie care se depune la înscriere, notată cu Admis pentru etapa a II-a a selecţiei sau Respins, ierarhizarea celor admişi urmând să se facă pe baza rezultatelor de la examenul de Bacalaureat.
 • Completarea atentă şi corectă a fişei de înscriere, cunoaşterea Regulamentului Admiterii, precum şi respectarea instrucţiunilor de aici constituie primul test de responsabilitate pe care îl aveţi de susţinut ca viitori studenţi. Suntem convinşi că îl veţi trece cu bine şi vă dorim succes!

Modul de desfăşurare a concursului:

 • Foarte important: Concursurile se organizează în mod separat pe domenii şi pe linii de studiu (română, maghiară, engleză). Pe fişa de înscriere, candidatul trebuie să îşi exprime opţiunile pentru un domeniu şi pentru o linie de studiu. Dacă un candidat doreşte să concureze la mai multe domenii sau linii de studiu, el trebuie să redacteze câte o Scrisoare de motivaţie şi să completeze câte o fişă de înscriere pentru fiecare concurs, respectiv pentru fiecare domeniu sau linie de studiu la care doreşte să se înscrie. Pentru specializările A-I (Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Ştiinţe ale informării şi documentării, Etnologie, Turism cultural, Relaţii internaţionale şi studii europene, Ştiinţe politice) chiar dacă domeniile diferă, candidaţii vor putea să-şi exprime opţiunile, în ordinea preferinţelor, opţiuni ce vor fi centralizate pe o fişă cumulativă , disponibila la secretariat, anexată fişelor de înscriere completate pentru fiecare domeniu vizat, cu condiţia de a concura la toate domeniile cu aceleaşi criterii de departajare (nota obţinută la examenul de bacalaureată la proba Limba şi literatura română /maternă) şi de a fi obţinut nota „Admis” pentru toate scrisorile de motivaţie.
 • Taxa de admitere se achită pentru fiecare domeniu la care doriţi să concuraţi astfel: 150 de lei pentru un domeniu şi câte 100 de lei pentru fiecare domeniu în plus din cadrul aceleiaşi linii de studiu. Această regulă este valabilă pentru fiecare linie de studiu.
 • Media de concurs se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
 • Pentru studiile universitare organizate în limba maternă sau într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului (Scrisoarea de motivaţie va fi redactată în limba maghiară respectiv în engleză pentru programul de studiu în limba engleză al specializării Studii de securitate.)
 • Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare:
  • După prezentarea scrisorii de motivaţie, vor fi admişi cu nota 10 absolvenţii de liceu care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de M.E.C., în cel puţin unul din ultimii trei ani de şcolarizare (Olimpiade sau sesiuni de conferinţe ştiinţifice pentru elevi organizate sub egida M.E.C.). Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus pe o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
  • Se iau în considerare premiile obţinute la următoarele discipline: Istorie (pentru candidaţii la specializările din cadrul domeniilor Istorie, Ştiinţe ale comunicării, Studii culturale, Relaţii internaţionale şi studii europene, Ştiinţe politice), Limba latină (pentru specializările din domeniul Istorie), Istoria Artei pentru specializarea Istoria Artei, Limba şi literatura română respectiv maghiară şi Limba modernă pentru candidaţii la specializările din domeniile Ştiinţe ale comunicării şi Studii culturale, Geografie (pentru specializarea Turism cultural) şi Filosofie şi Logică pentru Filosofie.
  • Candidaţii din această categorie pot fi înscrişi cu nota 10 doar dacă depun la sediul facultăţii, până în data de 15 iulie, diploma de premiant la olimpiadă, în original. Nu se admit nici un fel de cópii sau adeverinţe!

În atenţia candidaţilor licenţiaţi, studenţi la altă facultate
sau care doresc să urmeze forma de învăţământ la distanţă, admisibili doar pe locuri cu taxă:

Precizări pentru locurile cu taxă:

 • Nu pot candida decât pe locuri cu taxă:
  1. licenţiaţii care au absolvit deja o facultate pe locuri fără taxă;
  2. candidaţii care sunt deja studenţi la altă facultate pe locuri fără taxă;
  3. candidaţii pentru forma de învăţământ distanţă (ID);
 • Pentru licenţiaţi se aplică aceleaşi criterii de admitere ca şi pentru absolvenţii de liceu.
 • Licenţiaţii, candidaţii care nu pot candida decât pe locuri cu taxă şi candidaţii la ID pot încheia formalităţile de admitere în momentul înscrierii. În acest scop pot depune dosarul complet şi achita prima rată din taxa de şcolarizare în perioada 9-15 iulie (resp. 7-10 septembrie). În acest caz ei nu vor mai trebui să se prezinte pentru confirmarea locului.
 • Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 este de 2.600 lei /an pentru locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, şi 2.400 lei/an pentru învăţământul la distanţă. Plata taxei se face în patru tranşe. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă (ID) care nu plătesc prima rată (650 resp. 600 lei ) până în  23 iulie (resp. 15 septembrie) pierd locul obţinut.
 • În baza programului A doua diplomă în UBB, absolvenţii din cadrul UBB şi studenţii la altă facultate sau specializare din UBB beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare de 50% sau 40%. Această reducere se aplică prin scutire (respectiv reducere) de plată a ratelor a 3-a şi a 4-a din taxă.
  Cererea pentru reducerea taxei împreună cu actele doveditoare (adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student integralist respectiv copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă, pentru licenţiaţii la a doua facultate) se depun la Casieria facultăţii în perioada 1-12 octombrie 2020.

În atenţia studenţilor care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat

Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Toţi candidaţii care se încadrează în această situaţie sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere, pe fişa de înscriere, perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat pe perioada primei specializări şi vor prezenta la confirmare o adeverinţă care să ateste această situaţie.
Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declaraţii, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se pedepseşte cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din situaţiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat şi UBB va face demersurile necesare pentru informarea organelor în drept să desfăşoare cercetarea penală.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA ADMITERE
Documente necesare la înscriere:

 • Scrisoarea de motivaţie.
 • Fişa de înscriere completată cu toate informaţiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare); fişele cu omisiuni nu se iau în considerare.
 • dovada achitării taxei de procesare şi a taxei de admitere. Plata taxei se poate face la casieria facultăţii sau prin mandat poştal, în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia (obligatoriu completă): Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie;
 • copie simplă a Cărţii de Identitate

Depunerea documentelor se face personal (sau de către altă persoană în baza unei procuri notariale) la sediul facultăţii în perioada de înscriere a celor două sesiuni de admitere.

 

Taxele care vor fi achitate cu ocazia admiterii: (TAXELE O DATĂ PLĂTITE NU SE RETURNEAZĂ!)

 • 1. taxa de procesare, în valoare de 50 lei se achită doar pentru primul domeniu din cadrul unei linii de studiu la care se înscrie candidatul. Candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de plata acestei taxe, cu condiţia depunerii unui act doveditor.
 • 2. taxa de înscriere, în valoare de 100 lei. Sunt scutitite de plata acestei taxe, dar numai cu condiţia depunerii unui document doveditor, următoarele categorii de candidaţi:
  • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar
  • angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii "Babeş-Bolyai", ai BCU Cluj, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii;
  • orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi din Centrele de plasament.

  Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată (pentru un singur domeniu şi o singură linie de studiu)!

Atenţie: plata taxelor de procesare şi de admitere se face în mod separat, pentru fiecare domeniu sau linie de studiu la care concuraţi. De exemplu, dacă vă înscrieţi la domeniul ISTORIE, linia română şi la domeniul ISTORIE, linia maghiară va trebui să plătiţi taxele de două ori. Din acest motiv, este obligatoriu să plătiţi taxele separat, prin mandate poştale diferite, pentru fiecare fişă de înscriere (de exemplu: 150 lei pentru înscrierea la domeniul ISTORIE, linia română, 100 de lei pentru domeniul Studii culturale, linia română şi 150 lei pentru înscrierea la domeniul ISTORIE, linia maghiară).

ETAPE OBLIGATORII DUPĂ ÎNSCRIERE:
În data de 16 iulie (10 septembrie) se afişează rezultatele provizorii ale admiterii, pe pagina web a facultăţii, la adresa:  http://hiphi.ubbcluj.ro.  După care urmează:
Confirmarea locului:

 • În perioada 17 - 23 iulie (resp. 11 - 15 septembrie), candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să confirme locul obţinut, adică să depună la secretariatul facultăţii un dosar cu următoarele :
  • diploma de bacalaureat în original (candidaţii care depun doar cópii legalizate după diploma de bacalaureat nu pot fi admişi decât pe locuri cu taxă);
  • foaia matricolă eliberată de liceu;
  • certificatul de naştere în copie simplă şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau copie legalizată;
  • adeverinţă medicală tip, în original, cu menţiunea "Apt pentru studii superioare";
  • două fotografii 3x4;
  • un dosar plic;
  • o dată cu depunerea dosarului de înscriere, candidaţii admişi pe locuri cu taxă au obligaţia să plătească prima rată din taxa de şcolarizare (650 lei pentru cei admişi la învăţământ cu frecvenţă, cu taxă resp. 600 lei pentru cei admişi la ID).
  • Studenţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe loc bugetat sau cu taxă vor aduce o adeverinţă care să ateste perioada în care au fost susţinuţi de la buget pe perioada primei specializări studiate.

   

  • - Adeverinţa (în original) din care să rezulte calitatea de student integralist respectiv
  • - diploma de licenţă sau de absolvire pentru licenţiaţii la a doua facultate; (copie legalizată)
  acte necesare pentru a beneficia de reducerea de taxă prin programul "A doua diplomă în UBB" se vor depune până în 12 octombrie 2020 la Casieria facultăţii.

   

 • Primirea acestor acte, precum şi încasarea taxei de şcolarizare se face conform calendarului, între orele 9-15 în perioada 17, 20, 21 şi 22 iulie şi între 9-13 în 18 şi 23 iulie la Secretariatul facultăţii (clădirea centrală a UBB, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1) respectiv în perioada 11-15 septembrie.
 • Candidaţii care au depus iniţial mai multe fişe de înscriere (la mai multe domenii sau linii de studiu) pot să confirme ocuparea unui singur loc bugetat, adică trebuie să aleagă un singur domeniu şi linie de studiu, la care au fost admişi. Ei vor rămâne în concurs doar la domeniul şi linia de studiu pentru care îşi vor depune dosarul cu acte.
 • Candidaţii admişi pe locuri cu taxă (pentru ID sau ZI cu taxă) sunt obligaţi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (650 resp. 600 lei) până în data de 23 iulie (respectiv 15 septembrie). În caz contrar, pierd locul obţinut.

 

Urmărirea rezultatelor preliminare, după data afişării lor:
Foarte important: Rezultatele afişate în data de 16 iulie (resp. 10 septembrie) nu sunt definitive, deoarece numeroşi candidaţi declaraţi admişi nu vor confirma locul obţinut. Astfel:

 • Candidaţii declaraţi admişi pe locuri fără taxă, în 23 iulie, pot să urce în clasament, până în 29 iulie, ajungând la o altă specializare (dar tot fără taxă), mai aproape de prima lor opţiune (în cazul candidaţilor care au optat pentru mai multe specializări, în cadrul domeniilor Istorie, Ştiinţe ale comunicării, Studii culturale, Relaţii internaţionale şi studii europene sau Ştiinţe politice);
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă, în 16 iulie, pot să urce în clasament, până în 23 iulie, ajungând pe locuri fără taxă (cu condiţia să aibă la dosar diploma de bacalaureat ÎN ORIGINAL);

Toţi candidaţii declaraţi admişi în 16 iulie (inclusiv olimpicii), pe locuri fără taxă sau cu taxă, sunt obligaţi să confirme acest loc, prin depunerea dosarului cu actele în original, cel târziu până în data de 23 IULIE (resp. 15 septembrie). În caz contrar, vor fi eliminaţi din concurs, indiferent de mediile lor.

ATENŢIE!!!
Nici un candidat care nu depune diploma de bacalaureat în original
până în data de  23 iulie (resp. 15 septembrie), nu poate ocupa un loc fără taxă.

Toate listele de rezultate, provizorii sau finale, se fac publice prin afişare la avizierul admiterii, de la sediul facultăţii, ca şi pe pagina web a acesteia. Aceste două modalităţi de informare scrisă sunt sigure şi transparente. Datorită numărului mare de candidaţi, comunicarea telefonică va fi dificilă, iar facultatea nu poate răspunde de acurateţea informaţiilor oferite telefonic sau verbal.