Regulament

Extras din R e g u l a m e n t u l
de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere
la Facultatea de Istorie şi Filosofie, iulie (septembrie) 2020, nivel licenţă

Informaţii generale

Pentru olimpici

Pentru candidaţii la locurile cu taxă

Plata taxei de admitere

După afişarea primelor rezultate - confirmarea locului

La începutul anului universitar

 

Modul de desfăşurare a concursului:

 • Foarte important: Concursurile se organizează în mod separat pe domenii şi pe linii de studiu (română, maghiară, engleză). Pe fişa de înscriere, candidatul poate să-şi exprime opţiunile pentru o linie de studiu. Dacă un candidat doreşte să concureze la mai multe linii de studiu, el trebuie să redacteze câte o Scrisoare de motivaţie pentru fiecare concurs, respectiv pentru fiecare linie de studiu la care doreşte să se înscrie.
 • Pentru specializările din oferta noastră (Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Ştiinţe ale informării şi documentării, Etnologie, Turism cultural, Relaţii internaţionale şi studii europene, Ştiinţe politice) candidaţii vor putea să-şi exprime opţiunile, în ordinea preferinţelor, pe o fişa de înscriere, cu condiţia de a concura la toate domeniile cu aceleaşi criterii de departajare (nota obţinută la examenul de bacalaureată la proba Limba şi literatura română /maternă).
 • Taxa de admitere se achită pentru fiecare domeniu la care doriţi să concuraţi astfel: 150 de lei pentru una sau mai multe specializări din cadrul unui domeniu şi câte 100 de lei pentru fiecare domeniu în plus din cadrul aceleiaşi linii de studiu. Această regulă este valabilă pentru fiecare linie de studiu. De exemplu, dacă vă înscrieţi la domeniul Studii de securitate linia română şi la domeniul Studii de securitate linia engleză va trebui să plătiţi de două ori câte 150 de lei, fiind linii de studiu diferite. Dacă doriţi să Vă înscrieţi la una sau mai multe specializări din cadrul domeniului Istorie (Istorie şi Arhivistică) linia română şi la specializarea Turism cultural din cadrul domeniului Studii culturale veţi plăti 150 de lei pentru primul domeniu şi încă 100 de lei pentru al doilea domeniu la care candidaţi. Detalii aici.
 • Media de concurs se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
 • Pentru studiile universitare organizate în limba maternă sau într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului (Scrisoarea de motivaţie va fi redactată în limba maghiară respectiv în engleză pentru programul de studiu în limba engleză al specializării Studii de securitate.)
 • Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare:
  • După prezentarea scrisorii de motivaţie, vor fi admişi cu nota 10 absolvenţii de liceu care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de M.E.C., în cel puţin unul din ultimii trei ani de şcolarizare (Olimpiade sau sesiuni de conferinţe ştiinţifice pentru elevi organizate sub egida M.E.C.). Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus pe o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
  • Se iau în considerare premiile obţinute la următoarele discipline: Istorie (pentru candidaţii la specializările din cadrul domeniilor Istorie, Ştiinţe ale comunicării, Studii culturale, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate), Limba latină (pentru specializările din domeniul Istorie), Istoria Artei (pentru specializarea Istoria Artei), Limba şi literatura română respectiv maghiară şi Limba modernă (pentru candidaţii la specializările din domeniile Ştiinţe ale comunicării şi Studii culturale), Geografie (pentru specializarea Turism cultural) şi Filosofie şi Logică (pentru Filosofie).
  • Prevederea se aplică şi candidaţilor din promoţia 2020, care în anul şcolar 2019-2020 au obţinut premiul I la faza judeţeană a olimpiadelor sau concursurilor şcolare la disciplinele menţionate anterior.
  • Candidaţii din aceasta categorie vor trimite în pachetul de acte scanate şi Diploma de premiant la Olimpiadă şi vor aduce originalul, împreună cu celelalte acte, la începutul anului universitar.
 • Locurile pentru absolvenţii liceelor din mediul rural: La Facultatea de Istorie şi Filosofie 6 locuri bugetate sunt alocate suplimentar absolvenţilor de licee din mediul rural. Centralizatorul liceelor din mediul rural. Aceste locuri se vor repartiza pe specializări în funcţie de solicitările candidaţilor. Candidaţii care concurează pentru locuri alocate absolveţilor din mediul rural nu pot candida în cadrul facultăţii la alt tip de locuri bugetate dar pot candida pentru locuri cu taxă.

Precizări pentru locurile cu taxă:

 • Nu pot candida decât pe locuri cu taxă:
  1. licenţiaţii care au absolvit deja o facultate pe locuri fără taxă;
  2. candidaţii care sunt deja studenţi la altă facultate pe locuri fără taxă;
  3. candidaţii pentru forma de învăţământ distanţă (ID);
 • Pentru licenţiaţi se aplică aceleaşi criterii de admitere ca şi pentru absolvenţii de liceu.
 • Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 este de 2.600 lei /an pentru locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, şi 2.400 lei/an pentru învăţământul la distanţă. Plata taxei se face în patru tranşe. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă (ID) vor achita la confirmare (în perioada 20-28 iulie resp. 11-15 septembrie prima rată a taxei de şcolarizare: 650 resp. 600 lei ). Altfel pierd locul obţinut.
 • În baza programului A doua diplomă în UBB, absolvenţii din cadrul UBB şi studenţii la altă facultate sau specializare din UBB beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare de 50% sau 40%. Această reducere se aplică prin scutire (respectiv reducere) de plată a ratelor a 3-a şi a 4-a din taxă.
  Cererea pentru reducerea taxei împreună cu actele doveditoare (adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student integralist respectiv copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă, pentru licenţiaţii la a doua facultate) se depun la Casieria facultăţii în perioada 1-12 octombrie 2020.

În atenţia studenţilor care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat

Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Toţi candidaţii care se încadrează în această situaţie sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere, pe fişa de înscriere, perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat pe perioada primei specializări şi vor prezenta la înscriere o adeverinţă care să ateste această situaţie.
Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declaraţii, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se pedepseşte cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din situaţiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat şi UBB va face demersurile necesare pentru informarea organelor în drept să desfăşoare cercetarea penală.

 

Taxele care vor fi achitate cu ocazia admiterii: (TAXELE O DATĂ PLĂTITE NU SE RETURNEAZĂ!)

 • 1. taxa de procesare, în valoare de 50 lei se achită doar pentru primul domeniu din cadrul unei linii de studiu la care se înscrie candidatul. Candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de plata acestei taxe, cu condiţia depunerii unui act doveditor.
 • 2. taxa de înscriere, în valoare de 100 lei. Sunt scutitite de plata acestei taxe, următoarele categorii de candidaţi:
  • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar
  • angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii "Babeş-Bolyai", ai BCU Cluj, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii;
  • orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi din Centrele de plasament.
  Copia documentului care conferă dreptul la reducere va fi încărcată pe platformă împreună cu restul documentelor candidatului (categoria "alte documente" şi din nou "alte documente").

 • Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată (pentru un singur domeniu şi o singură linie de studiu)!

  Originalul adeverinţei va fi depus la secretariat împreună cu restul actelor, la începutul anului universitar.


  Foarte important: Dacă plătiţi taxa de admitere prin transfer bancar sau mandat poştal, pe acesta trebuie obligatoriu să apară specificaţia: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie.
  Informaţiile pentru plata prin transfer bancar/mandat: Contul (IBAN) Universităţii Babeş-Bolyai: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849;

ETAPE OBLIGATORII DUPĂ ÎNSCRIERE:
În data de 18 iulie (10 septembrie) se afişează rezultatele provizorii ale admiterii, pe pagina web a facultăţii, la adresa:  http://hiphi.ubbcluj.ro.  După care urmează:

Confirmarea locului:

 • În perioada 20 - 28 iulie (resp. 11-15 septembrie), candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să confirme locul obţinut, în contul personal de pe platforma de admitere.
 • Candidaţii admişi pe locuri cu taxă (zi sau ID) au obligaţia să plătească prima rată din taxa de şcolarizare (650 resp. 600 lei). Plata se va putea face on-line sau prin transfer bancar. În acest caz, împreună cu restul documentelor pentru confirmare se va încărca şi dovada achitării taxei. În cazul glisării pe un loc la buget, taxa achitată va fi restituită pe baza unei cereri, după începerea anului universitar.
 • La confirmare se încarcă şi Cererea pentru un loc la cămin

Foarte important: Rezultatele afişate în data de 18 iulie (resp. 10 septembrie) nu sunt definitive, deoarece numeroşi candidaţi declaraţi admişi nu vor confirma locul obţinut. Astfel:

 • Candidaţii declaraţi admişi pe locuri fără taxă, în 18 iulie, pot să urce în clasament, până în 28 iulie, ajungând la o altă specializare (dar tot fără taxă), mai aproape de prima lor opţiune (în cazul candidaţilor care au optat pentru mai multe specializări, în cadrul domeniilor Istorie, Ştiinţe ale comunicării, Studii culturale, Relaţii internaţionale şi studii europene sau Ştiinţe politice);
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă, în 18 iulie, pot să urce în clasament, până în 28 iulie, ajungând pe locuri fără taxă;

Toţi candidaţii declaraţi admişi în 18 iulie (inclusiv olimpicii), pe locuri fără taxă sau cu taxă, sunt obligaţi să confirme acest loc, pe platforma de admitere a UBB şi să încarce documentele solicitate (Cotractul de şcolarizare), cel târziu până în data de 28 IULIE. În caz contrar, vor fi eliminaţi din concurs, indiferent de mediile lor.

 

La începutul anului universitar, candidaţii admişi la studii finanţate de la buget vor depune la secretariat Diploma de Bacalaureat şi Foaia matricolă în original. Candidaţii care nu vor depune aceste acte vor fi trecuţi pe un loc cu taxă, pierzând astfel locul bugetat.

De asemenea, candidaţii care au ataşat la înscriere copii după diplomele de premianţi la olimpiade pe baza cărora au fost admişi cu media 10 vor depune la secretariat aceste diplome în original.

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor depune copii simple ale Diplomei de Bacalaureat şi ale Foii matricole şi vor aduce originalele acestor acte pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul” sau copii legalizate dacă actele în original sunt depuse la o altă instituţie.

De asemenea, Certificatele de naştere se vor aduce în original, împreună cu o copie simplă, pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul”, sau se va depune o copie legalizată.

Candidaţii care au beneficiat de reducerea taxei de admitere vor depune la secretariat, la începutul anului universitar, adeverinţa care le-a conferit acest drept, în original.

Se aduc originalele adeverinţelor medicale şi 2 fotografii ¾ cm.

 

Toate listele de rezultate, provizorii sau finale, se fac publice prin afişare pe pagina web a facultăţii.