English
 
Home
Prezentarea proiectului
şi a obiectivelor
Colectivul de cercetare
Bugetul proiectului
Rezultate
Raport 2011-2014
Raport ştiinţific privind implementarea proiectului in perioada octombrie 2011 – octombrie 2014

Titlul proiectului: Istoria românească în străinătate: bibliografia istoriei româneşti în limbi de circulaţie occidentale (1700-2010) (grant TE 0172)

Director proiect: lect. dr. Radu Cristian Mârza

Derularea proiectului a presupus parcurgerea urmatoarelor faze şi etape:
 1. Stabilirea metodologiei de lucru: consultarea de studii şi volume pe tematica proiectului, monitorizarea publicaţiilor româneşti de istorie, consultarea volumelor bibliografice disponibile, întocmirea unor fişe bibliografice în funcţie de categoriile de informaţii care urmau să fie introduse în baza de date.
 2. Întocmirea bazei de date: după o documentare temeinică, s-a decis realizarea bazei de date pe platforma Zotero (http://www.zotero.org/groups/historical_bibliography_of_romania), ca fiind cea mai potrivită lucrului în echipă (fiecare membru al echipei poate vedea şi completa, la nevoie, datele introduse de ceilalţi, baza de date poate fi făcută accesibilă şi publicului larg, în plus înregsitrările pot fi exportate în alte formaturi care pot fi prelucrate ulterior).
  O
  variantă a bazei de date în format “Word” poate fi vizualizată pe site-ul proiectului. Realizarea acestei părţi a proiectului s-a confruntat cu dificultăţi legate de timpul necesar execuţiei, care s-a dovedit mult mai mare decât cel estimat iniţial, datorită faptului că înregistrările s-au făcut manual, cu transcrierea efectivă a tuturor datelor, alături de alocarea unor cuvinte-cheie. În plus, membrii echipei au primit, la finalul anului 2013, de la Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, de pe langă Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, un fişier cu o amplă bază de date bibliografică care, pe de o parte, a reprezentat, ca informaţie, un câştig pentru proiect, dar pe de altă parte a prelungit perioada de realizare a bazei de date, ridicând mari probleme de compatibilitate cu posibilităţile tehnice ale proiectului. Valorificarea acestui volum considerabil de informaţii este în curs, permiţând dezvoltarea bazei de date şi după încheierea acestui proiect.
 3. Ancheta întreprinsă, în cursul anului 2012, în rândul unor istorici proeminenţi, cu privire la situaţia actuală a lucrărilor de istorie românească apărute în limbi străine.
  În
  urma chestionarului aplicat de membrii echipei, au fost obţinute răspunsuri revelatoare la următoarele chestiuni: vizibilitatea istoriografiei româneşti scrisă în limbi de circulaţie internaţională în lume; necesitatea implementării unor programe speciale pentru ca istoria românească şi istoriografia românească să fie mai vizibile în lume; mai buna dezvoltare a unor mecanisme prin care istoricii români pot publica în limbi de circulaţie internaţională; temele şi subiectele din istoria româneascã mai des întâlnite în lucrãrile publicate în limbi de circulaţie internaţionalã; factorii determinanţi ai acestor opţiuni; poziţia istoriei spaţiului românesc peisajul istoriografic european mai larg.
  Printre
  respondenţi s-au numărat istorici proeminenţi din Austria, Germania, Irlanda, România şi SUA (Florin Curta, Keith Hitchins, Sorin Mitu, Graeme Murdock, Şerban Papacostea, Zoe Petre, Max Demeter Peyfuss, Ernst Suttner, Răzvan Theodorescu, Krista Zach). Discuţiile purtate cu aceştia au furnizat membrilor echipei sugestii deosebit de utile pentru dezvoltarea şi pe mai departe a proiectului. Revelator în acest sens este răspunsul lui Keith Hitchins, profesor la University of Illinois – Urbana Champaign, şi una dintre cele mai autorizate voci din străinătate în domeniul istoriei românilor. Conform acestuia, înţelegerea istoriei românilor contribuie la mai buna înţelegere a istoriei Europei, mai ales cu referire la modernizarea adusă de secolele XVIII-XIX; în absenţa unei asemenea contribuţii, ca şi a altora privind celelalte state din Europa de Est, lucrările despre „Europa modernă” scrise de istoricii occidentali rămân inevitabil incomplete. Profesorul Hitchins a sugerat chiar că ar fi oportună şi utilă dezvoltarea ideii care a stat la baza acestui proiect sub forma unei publicaţii periodice, care să găzduiască un dialog permanent între istoricii preocupaţi de istoria românească din diferite părţi ale lumii.
 4. Publicaţii ştiinţifice
  Membrii echipei au publicat, sau au în curs de publicare, următoarele materiale:
  • Cărţi:
   • - cercet. Daniela Mârza: „Reviste româneşti de istorie publicate în limbi de circulaţie internaţională”, Academia Română / Centrul de Studii Transilvane, Cluj, 2012, ISBN 978-973-7784-83-4, 186 p. (cartea poate fi deja regăsită în circa 20 de biblioteci internaţionale ale căror cataloage figurează în KVK – Karlsruhe Virtueller Katalog).
   • - lect. dr. Radu Mârza, Romanian Historians and Propaganda (1914-1946). The Case of Transylvania. Translation from Romanian by Carmen-Veronica Borbély. Bratislava, AE Press, 2014, 171 p., ISBN 987-80-89678-06-8.
  • Studii:
   • - lect. dr. Radu Mârza: „Discussion. The International Vizibility of the Romanian Historiography and History”, în Colloquia. Journal of Central-European History, vol. 19, 2012 (revistă clasificată „B” de către CNCS, inclusă în CEEOL, şi aflată în curs de acreditare ISI).
   • - cercet. Daniela Mârza: „Les institutions dans l’historiographie roumaine: Ouvrages parus pendant les deux dernières décennies dans des langues de circulation internationale”, în Transylvanian Review, vol. XXI, nr. 3/2012 (revistă cotată „A” de către UEFISCDI; singura revistă românească de istorie acreditată ISI; inclusă în bazele de date EBSCO şi SCOPUS).
   • - cercet. Daniela Mârza: „Revues roumaines d’histoire parues dans des langues de circulation internationale: leur rôle et importance”, in Transylvanian Review, vol. XXII, nr. 4/2013, p. 141-153.
   • - lect. dr. Radu Mârza: „Constantin şi Metodie în vechea istoriografie română” – în Romanoslavica (clasificată „B” de către CNCS), vol. XLIX, 2/2013, ISSN 0557-272X.
   • - cercet. Cosmin Rusu: „Ein notwendiges Projekt – Historische Bibliographie in ’internationalen sprachen’ (DE, EN, FR, IT, ES) unter Bezugnahme auf die Geschichte Rumäniens. Metodische Perspektiven auf die Struktur und Chronologie der Forschung” [Un proiect necesar – Bibliografia Istorică cu referire la România în limbi de circulaţie internaţională (DE, EN, FR, IT, ES). Perspective metodologice privind structura şi cronologia cercetării], predat spre publicare la Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien), de pe langă Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Online Publikationen (http://www.bkge.de/7090.html).
   • - lect. dr. Radu Mârza, „Diplomacy and Propaganda in Romania (1918–1946)”, in Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century. Volume 2. Edited by Antonello Biagini and Giovanna Motta. Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 351-361.
   • - lect. dr. Radu Mârza, „World War I as Reflected in the Romanian Historiography (1914-1989)”, acceptat spre publicare în volumul conferinţei “The Great War. Analyzis and Interpretation”, Roma, 19-20 iunie 2014. (Volumul este sub tipar la editura Cambridge Scholars Publishing).
   • - lect. dr. Radu Mârza, „Costantino e Metodio nella storiografia romena”, acceptat spre publicare în vol. „Omagiu profesorului Cezare Alzati”, Cluj-Napoca, 2014.
   • - lect. dr. Radu Mârza, Primul război mondial reflectat în manualele şcolare de istorie din România (până la 1989), acceptat spre publicare în vol. „Omagiu profesorului Ioan-Aurel Pop”, Cluj-Napoca, 2014.
   • - cercet. Cosmin Rusu, „The Bibliography of the Transylvanian Medieval History in Western Languages. A comparative study”, predat spre publicare în Brukenthal. Acta Musei, X.1 (revistă clasificată „B” de către C.N.C.Ş, şi indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus şi Ebscohost).
   • - cercet. Cosmin Rusu, „The Bibliography of the Transylvanian Medieval History in Western Languages. The historiography with reference to German cities”, predat spre publicare în Brukenthal. Acta Musei, X.1.
   • - cercet. Daniela Mârza, „The History of family in Romanian historiography”, acceptat spre publicare în Transylvanian Review, Supplement nr. 2/2014.
   • - cercet. Daniela Mârza, „The Social History in Romanian historiography, 1989-2013”, acceptat spre publicare în Transylvanian Review, 1/2015.
 5. Participare la conferinţe şi workshop-uri naţionale şi internaţionale, în ţară şi în străinătate
  Membrii echipei au participat la următoarele manifestări ştiinţifice:
  • Conferinţe:
   • - 23.05.2012: cercet. Daniela Mârza a susţinut prelegerea „Transilvania – spaţiu al mai multor lumi: o abordare istoriografică (epoca modernă)”, în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Transilvania şi Basarabia – la graniţa Imperiilor”, manifestare organizată în cadrul Zilelor Academice Clujene de către Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca.
   • - 19-22.06.2012: cercet. Daniela Mârza a participat cu comunicarea "Gateways to the international historical research: the Romanian historiography written in Western languages", în cadrul “International Conference for Academic Disciplines”, Florenţa, Italia.
   • - 14-15.06.2013: lect. Radu Mârza a participat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, la conferinţa internaţională "A 1150-a aniversare a sfinţilor Chiril şi Metodie. Contribuţia lui Chiril şi Metodie la dezvoltarea culturii europene", la care a prezentat comunicarea plenară „Constantin şi Metodie în istoriografia română veche. Pagina web a conferinţei: http://topub.unibuc.ro/conferinta-a-1150-a-aniversare-a-sfintilor-chiril-si-metodie-contributia-lui-chiril-si-metodie-la-dezvoltarea-culturii-europene/ (articolul rezultat în urma acestei conferinţe a fost acceptat spre publicare în „Romanoslavica”, vol. 49/2013).
   • - 20-22.06.2013: lect. Radu Mârza a participat la Roma la conferinţa internaţională "Empires and Nations", organizată de Universitatea Sapienza din Roma (Italia), şi a susţinut comunicarea Historians, Diplomacy and Propaganda in Romania (1918-1946). Pagina web a conferinţei: http://conferencerome2013.blogspot.it/
   • - 7-14.07.2013: cercet. Daniela Marza a susţinut o prelegere, cu titlul „Istoriografia românească şi comunitatea ştiinţifică internaţională: rolul revistelor româneşti de istorie apărute în limbi de circulaţie internaţională”, în cadrul şcolii de vară organizate la Cluj, cu titlul „Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului III”, ediţia a IX-a; programul acesteia poate fi consultat la http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Lista.aspx?t=Manifestari%202009-2014
   • - 25-27.09.2013: lect. Radu Mârza şi cercet. Cosmin Rusu au participat la conferinţa internaţională “Digitale Bibliotheken in Deutschland und in der Slowakei”, Košice, organizată de Wissenschaftliche Fach- und Fortbildungstagung der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa in Kooperation mit DiFMOE und der Öffentlichen Bibliothek (Verejná knižnica) Jan Bocatius Košice, cu comunicarea: - Das Projekt Romanian History Abroad: the Bibliography of the Romanian History in Western Languages (1700-2010). Struktur, Aufbau und Methodik der Forschung am Beispiel der deutschen Geschichtsschreibung. Pagina web a conferinţei: http://www.martin-opitz-bibliothek.de/de/aktuell/archiv__show/kalender/270
   • - 22-26.10.2013: cercet. Daniela Mârza a participat la „International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic disciplines”, cu comunicarea „Trends and directions in Romanian historiography during the communist regime”, Roma, Italia.
   • - 19-20.06.2014: lect. dr. Radu Mârza a participat la Roma la conferinţa internaţională “The Great War. Analyzis and Interpretation”, organizată de Universitatea Sapienza din Roma (Italia), cu comunicarea „Year 1914 Reflected in Romanian Historiography”. Pagina web a conferinţei: http://thegreatwarome2014.blogspot.ro/
  • Workshop-uri
   • - 30.08.2012: lect. dr. Radu Mârza a organizat, în cadrul Universităţii din Viena, o discuţie / workshop pe tematica proiectului, cu participarea unor istorici precum: docent Petrea Lindenbauer, prof. Michael Metzeltin (Univ. Wien), prof. Thede Kahl (Univ. Wien, Friedrich-Schiller-Universität Jena), dr. Ioana Revnic, dr. Holger Wochele (Friedrich-Schiller-Universität Jena).
   • - 03.09.2012: lect. dr. Radu Mârza a organizat la Institutul de Istorie al Academiei Slovace de Ştiinţe din Bratislava o dezbatere pe tema proiectului, cu participarea unor specialişti precum: prof. Roman Holec (Universitatea „Comenius” din Bratislava), conf. Ján Lukačka (Universitatea „Comenius” din Bratislava), drd. Adam Hudek (Institutul de Istorie al Academiei Slovace de Ştiinţe din Bratislava), dr. Gabriela Dudeková (Institutul de Istorie al Academiei Slovace de Ştiinţe din Bratislava), Marina Zavacká (Institutul de Istorie al Academiei Slovace de Ştiinţe din Bratislava), Elena Mannová (Institutul de Istorie al Academiei Slovace de Ştiinţe din Bratislava).
   • - 20.11.2012: cercet. Cosmin Rusu a organizat, la Oldenburg, Germania, workshop-ul „Istoriografia în limbi de circulaţie internaţională (DE, EN, FR, IT, ES) cu referire la teritoriul României. I. Istoria spaţiului românesc în contextul istoriei sud-est-central europene”, cu următoarele instituţii partenere: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg şi Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg. Participanţi: apl. Prof. Dr. Matthias Weber, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Dr. Marco Bogade, Iris Schepermann. Tematica discuţiilor: Istoriografia spaţiului românesc în contextul istoriei sud-est-central europene, cu specială privire asupra celei în limba germnă.
   • - 23.11.2012: cercet. Cosmin Rusu a organizat, la Gundelsheim am Neckar, Germania, workshop-ul „Istoriografia în limbi de circulaţie internaţională (DE, EN, FR, IT, ES) cu referire la teritoriul României. II. Istoria Transilvanei”. Instituţie parteneră: Universität Heidelberg, Siebenbürgen Institut/Siebenbürgische Bibliothek, Gundelsheim am Neckar. Participanţi: Dipl.-Bibl. (FH) Christian Rother, Dipl.-Bibl. (FH) Hannelore Schnabel, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch. Tematica discuţiilor: Istoria Transilvanei în istoriografia în limbi de circulaţie internaţională (DE, EN, FR, IT, ES)
   • - 26.11.2012: cercet. Cosmin Rusu a organizat workshop-ul „Istoriografia în limbi de circulaţie internaţională (DE, EN, FR, IT, ES) cu referire la teritoriul României. III. Preistoria şi Antichitatea clasică (grecească, dacică, daco-romană)”. Instituţie parteneră: Universität Stuttgart, Philosophisch-Historische Fakultät, Historisches Institut – Abteilung für Alte Geschichte. Participanţi: Prof. Dr. Holger Sonnabend, Dr. Frank Daubner, Dr. Frauke Sonnabend, M. A. Christian Winkle. Tematica discuţiilor: Istoriografia Preistoriei şi Antichitatii clasice (greceşti, dacice, daco-romane) în limbi de circulaţie internaţională (DE, EN, FR, IT, ES) cu referire la teritoriul României – trecut, prezent şi perspective.
   • - 12.02.2013: Radu Mârza a participat la Universitatea din Debrecen (Ungaria) la un workshop despre istoria Transilvaniei, la care a prezentat proiectul, baza de date şi posibilităţile de cercetare pe care acesta le oferă.
 6. Stagii de documentare
  Membrii echipei au efectuat următoarele stagii de documentare:
  • - 27.08 – 9.09.2012: lect. dr. Radu Mârza a efectuat un stagiu de documentare la Viena, Austria, în cadrul Universităţii din Viena - Institutul de Romanistică şi Institutul pentru Europa de Sud-Est;
  • - 10.11-09.12.2012: cercet. Cosmin Rusu a efectuat un amplu stagiu de documentare în mai multe biblioteci prestigioase din Germania (Humboldt Universität Berlin, Freie Universität Berlin, Bundesinstitut, für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Oldenburg, Siebenbürgen-Institut, Gundelsheim am Neckar, Universität Stuttgart, Bayerische Staatsbibliothek München).
  • - 5-13.09.2013: lect. dr. Radu Mârza a efectuat un stagiu de documentare la Londra, Marea Britanie.
  • - 04-8.11.2013: cercet. Daniela Mârza – stagiu de documentare la Roma, Italia.
  • - 14.10-14.11.2013: cercet. Cosmin Rusu – stagiu de documentare în Germania (München, Regensburg) şi Austria (Viena, Krems).
  • - 5.12-8.12.2013: lect. dr. Radu Mârza - stagiu de documentare la Bratislava, Slovacia.
  • - 8.09.-14.09.2014: lect. dr. Radu Mârza – stagiu de documentare la Londra, Marea Britanie.
Dată fiind complexitatea proiectului, şi dificultăţile tehnice şi metodologice întâmpinate pe parcurs, putem considera că activitatea desfăşurată de către membrii echipei este mulţumitoare, asigurând atingerea, până la finalizarea proiectului, a obiectivelor asumate.